Dilihat: 4259 x

Save Page

Bahasa Yunani

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας

ἀμήν.]

Bahasa Latin

pater noster, qui es in caelis

Sanctificetur nomen tuum;

Adveniat regnum tuum,fiat voluntas tua,

Sicut in caelo et in terra

panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem

sed libera nos a malo.

Bahasa Jawa

Kanjeng Rama ing swarga

mugi asma Dalem kaluhurna

kraton Dalem kawiyarna

ing donya inggih kalampahana

karsa Dalem kados ing swargi

abdi dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki ing sapunika

sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem

déné kawula inggih ngapunten dhateng sesami

abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha

saha tinebihna saking piawon

versi lain:

Rama kawula ing swarga

Asma Dalem kaluhurna

Karaton Dalem mugi rawuha

Karsa Dalem kalampahana

wonten ing donya kados ing swarga

kawula nyuwun rejeki kangge sapunika

sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem

kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami

kawula nyuwun tinebihna saking panggodha

saha linuwarna saking piawon

versi lain:

Dhuh, Rama kawula ingkang wonten ing swarga,

Asma Paduka mugi kasuckaken.

Kraton Paduka mugi rawuh.

Karsa Paduka mugi kalampahan

wonten ing bumi kadosdéné wonten ing swarga.

Kawula mugi kaparingan rejeki kawula

sacekapipun ing dinten punika.

Saha Paduka mugi ngaputen kalepatan kawula,

kadosdéné kawula inggih ngapunteni tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula.

Punapa déné kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggodha,

nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piawon.

[Awitdéné Paduka ingkang kagungan Kraton saha wisésa tuwin kamulyan ing salami-laminipun.

Amin.]

Bahasa Jawa Suriname

Duh Bapaké awaké déwé nang swarga

muga Jenengmu kasutykna.

Muga kratonmu tumekaa

lan kekarepanmu klakonana

ing donya kayadéné nang swarga.

Nyuwun sandang-pangan saben dina

lan pangapura sangka ing dosa

awit awaké déwé ya ngapura

dosané wong liya.

Nyuwun aja sampk kenng goda

nanging luwarana sangka ala.

Bahasa Sunda

Nun Ama di sawarga.

Mugi jenengan Ama nu suci dimulyakeun.

Karajaan Ama mugi rawuh.

Pangersa Ama mugi

laksana di dunya, sapertos di sawarga.

Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun.

Sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.

Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot,

sawangsulna mugi di salametkeun ti panggoda Iblis.

[Wirehi nya Ama nu jumeneng Raja, kawasa sareng mulya, salalanggengna.

Amin.]

Bahasa Batak Toba

Ale Ama nami na di banua ginjang.

Sai pinarbadia ma goar-Mu.

Sai ro ma harajaon-Mu.

Sai saut ma lomo ni rohaM di banua tonga on songon na di banua ginjang.

Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tu hami.

Unang hami togihon tu pangunjunan.

Palua ma hami sian pangago.

[Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon ro di hasangapon saleleng ni lelengna.

Amen.]

Bahasa Batak Karo

O Bapa kami si i Surga.

Kam kap Dibata Si Tonggal.

Kam kap Raja kami.

Kam kap si erkuasa i doni janah sura-SuraNdu seh kerina bali ras i surga.

Bereken min man kami nakan cukup i bas wari si sendah enda.

Alemi min salah kami bagi ialemi kami salah kalak kempak kami.

Ola bere bene kiniteken kami tupung ikenai percuban,

tapi pulahi min kami i bas si jahat nari.

(Sabap Kam kap Raja si Simada Kuasa ras Kemulian seh si rasa lalap.

Amin.)

Versi lain

Bapa kami si ni surga.

GelarNdu i Pebadia min.

Reh lah min kinirajanNdu.

Seh lah min bagi peratenNdu

I doni enda bagi ni surga.

Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda.

AlemiNdu salah kami bagi ni alemi kami salah kalak si lit man kami.

Ula min babaiNdu kami kubas percuban.

Tapi olangi lah kami idur si ilat nari.

[Sebab Kam kap si mada kerajaan ras kuasa ras kemulian si ndekah ndekah na.

Amin.]

Bahasa Batak Simalungun

Ham Bapanami na i nagori atas.

Sai pinapansing ma Goran-Mu.

Sai roh ma harajaon-Mu.

Sai saud ma harosuh ni uhur-Mu

i nagori tongah on songon na i nagori atas.

Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari.

Sasap Ham ma dousanami,

songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.

Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan,

tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou.

[Ai Ham do simada harajaon ampa hagogohon ampa hasangapon sadokah ni dokahni.

Amen.]

Bahasa Aceh

Jadi meunyoe meudoá-meudoá kheueh lagée nyoe,

Bapak kamoe nyang na dalam syeuruga:

Beuteupeu kudus kheueh nan Droeneueh,

beuteuka kheueh keurajeuen Droeneueh,

beujeuet kheueh keuheundak Droeneueh,

dibumoe lagée lam syeuruga.

Beuneubri kheueh peunajoh kamoe nibak uroenyoe nyang kamoe peureulée.

Beuneupeu amphon kheueh desya kamoe lagée

kamoe ka meu peuamphon ureung nyang meudesya ateueh kamoe.

Dan bék kheueh neuba kamoe lam peucubaan,

teuma beuneu peulheueh kheueh kamoe nibak si Jeuhet.

[Kareuna Droeneueh kheueh nyang po keurajeuen, dan kuasa dan keumuliaan sampoe siumu masa.

Amin.]

Bahasa Bali

Ajin titiang sane ring suarga,

parab Palungguh Aji mangda kaluihang.

Pamrentahan Palungguh Aji mangda kadegang,

pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring mrecapada, sakadi ring suarga.

Ring rahinane mangkin, icenja titiang pangan kinum sategepipun.

Ampurayangja iwang titiange,

sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang.

Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane,

nanging bebasangja titiang saking I Jaat.

[Santukan Palungguh Aji sane nuwenang pamrentahan, kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun.

Amin.]

Bahasa Bugis

Ambo'ta ri surugaé:

Iko ritu Allataala iya Séuwaé.

Tennapodo risompa-Ko sibawa ripakalebbi.

Iko ritu Arutta. Tennapodo mapparénta-Ko ri linoé,

na élo-Mu riturusi pada-pada ri surugaé.

Wérékki essoéwé inanré iya riyapparelluwangngé.

Addampengekki polé ri asalatta,

pada-padato pura riyaddampengenna tau iya pasalaé ri idi.

Aja' taleppessakki ateddéngeng ateppereng wettutta ricobai,

iyakiya taleppessakki polé ri akuwasanna iya mappéjariyé.

[Ikona Arung makuwasa sibawa malebbi lettu mannennungeng.

Amin.]

Bahasa Makassar

O, Manggea ri suruga:

IKattemi Allata'ala Tenaya Ruanna Poro iKatte nisomba siagang nipakala'biri'.

IKattemi Karaenna ikambe. Poro iKattemi ammarenta ri lino,

na nituruki erotTa ri lino kamma ri suruga.

Kisarei ikambe anne alloa apa naparalluanga ikambe.

Kipammopporangi dosa-dosana ikambe,

Sangkamma napammopporammi ikambe tu salaya ri kalenna ikambe.

TeaKi' balang parekangi ikambe nibeta ri paccobaya passangalinna Kipakabellai ikambe battu ri maja'dalaka [IKattemi Karaeng makoasaya siagang k

Aminang mala'birika satunggu-tungguna.

Aming!]

Bahasa Madura

Rama se jumenneng e sowarga:

Moga asmaepon Junandalem emolja'agiya.

Karaja'annepon Junandalem moga dhatengnga.

Karsaepon Junandalem moga kalakona e bume akadi e sowarga.

Parenge abdidalem rajekke are mangken.

Parenge sapora abdidalem dhari sadajana kasala'an,

akadi abdidalem jugan nyapora sadajana oreng se gadhuwan sala ka abdidalem.

Ja' maso'agi abdidalem ka dhalem gudha'an,

namong palopoddagi abdidalem dhari se jahat.

[Junandalem rato se molja sareng se kobasa salanjangnga.

Amin.]

Bahasa Indonesia

versi Alkitab LAI:

Bapa kami yang ada di surga,

Dikuduskanlah nama-Mu,

datanglah Kerajaan-Mu,

jadilah kehendak-Mu

di bumi seperti di sorga

Berikanlah kami pada hari ini

makanan kami yang secukupnya

dan ampunilah kami akan kesalahan kami,

seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,

tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat

[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan

dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya

Amin.]

versi lain:

Bapa kami yang ada di surga

Dimuliakanlah nama-Mu

Datanglah Kerajaan-Mu

Jadilah kehendak-Mu

Di atas bumi seperti di dalam Surga

Berilah kami rejeki pada hari ini

Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan

Tetapi bebaskan kami dari yang jahat

Bahasa Kei

Yamab Umdok Sorga.

Marfasant Memam.

Ma Mu yangyangun endat.

Ma Mu hahauk enjad na bum ratan, waun vuk na sorga raan.

Umna ver am ler i, mam wear-benau lerleran.

Um'ampun mam sa, waun vuk am'ampun tomat er'ot sa am.

Um'tod amba afa ental am wahid.

Ne Umwer lauk am tav afa sisian.

Bahasa Tagalog

Ama namin, sumasalangit Ka,

Sambahin ang ngalan Mo.

Mapasaamin ang kaharian Mo,

Sundin ang loob Mo

Dito sa lupa para ng sa Langit.

Bigyan Niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw

At patawarin Mo kami ng aming mga sala

Para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin.

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso

At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

[Sapagkat sa Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian

Ngayon at magpasawalanghanggan. Amén.]

Bahasa Nias

versi Katolik:

He ama khma siso ba zorugo,

yaniamoni' di-U,

yatobali mbanua-U fefu niha

ya'itr zomasi ndra'ug,

hul simane ba zorugo

yasiman gi ba gulidan

ma sirugi ma'kh

be'e khma ma'kh andre

ba efa' khma horma,

simane fangefa'ma hor ba niha sifasala khma;

ba bi fa'ami ndra'aga ba wanandraig,

efa'ga moroi bazil skhi

Amen.]
Versi Protestan:

He ama khma siso ba zorugo,

yate'amoni' di-U,

yatobali banua-U fefu niha

ya'itr zomasi ndra'Ug,

hul simane ba zorugo

yasiman gi ba gulidan

ma sirugi ma'kh

be'e khma ma'kh andre

ba efa' khma horma,

simane fangefa'ma sala ba zifasala khma;

ba bi ohe ndra'aga ba wanandraig,

efa'ga ba gafkha

me kh-U mbanua

Aw wa'ablo

Aw lakhmi irugi ba zilaetu

Bahasa Minahasa

Ama' nai wana ang kasendukan,"
Nimalenas la u NgaranNu;"
Méiémo ung kakolanoanNu,"
Mamoalila ung ginenangMu wia un tana tanu a mbana ang kasendukan;"
Wéhané kai in endo kenu wuntul un tikoho naila;"
Wo ampungané kai wana a siningkéla' naila,"
Tanu kang kasi'i nikai i nimampungola wia si tou simingkéla'la wia nikai;"
Wo tia'mo i pahwalima kai witu um pema'wa'an,"
Ta'an i wa'katé kai wana a léwo'an;"
Pahpa'an Nikomo si maka anu ung Kakolanoan, wo ung Kawasa, wo ung Kaantangan, takaz ing kauré-uré."
Amin (E Royor = Ulit)

Bahasa Tionghoa

我們在天上的父

願人都尊祢的名為聖

願祢的國降臨

願祢的旨意行在地上,如同行在天上

我們日用的飲食,今日賜給我們

免我們的債,如同我們免了人的債

不叫我們遇見試探

救我們脫離兇惡

[因為國度、權柄、榮耀,全是祢的

直到永遠。阿們! ]

Bahasa Afrika

Onse Vader wat in die hemele is,

laat u Naam geheilig word.

Laat u koninkryk kom.

Laat u wil geskied,

soos in die hemel net so ook op die aarde.

Gee ons vandag ons daaglikse brood,

En vergeef ons ons skulde,

soos ons ook ons skuldenaars vergewe.

En lei ons nie in versoeking nie,

maar verlos ons van die Bose.

[Want aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen]

Bahasa Anglo Saxon

Fæder ūre, ū e eart on heofonum;

Sīe īn nama gehālgod,

tō becume īn rīce,

gewure īn willa,

on eoran swā swā on heofonum.

Urne gedæghwamlican hlāf sele ūs tōdæg,

and forgif ūs ūre gyltas,

swā swā wē forgifa ūrum gyltendum,

and ne gelǣd ū ūs on costnunge,

ac ālȳs ūs of yfele, sōlīce.

Bahasa Denmark

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen sledes ogs p jorden;

giv os i dag vort daglige brd,

og forlad os vor skyld,

som ogs vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

[For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.]

Bahasa Belanda

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

[Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

Amen.]

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris kuno sekitar 1000

Fæder ure u e eart on heofonum

si in nama gehalgod

tobecume in rice

gewure in willa

on eoran swa swa on heofonum

urne gedæghwamlican hlaf syle us to dæg

and forgyf us ure gyltas

swa swa we forgyfa urum gyltendum

and ne gelæd u us on costnunge

ac alys us of yfele solice.

Middle English 1384

Oure fadir at art in heuenes halwid be i name;

i reume or kyngdom come to be.

Be i wille don in here as it is doun in heuene.

yeue to us today oure eche dayes bred.

And foryeue to us oure dettis at is oure synnys as we foryeuen to oure dettouris at is to men at han synned in us.

And lede us not into temptacion but delyuere us from euyl.

1662 Book of Common Prayer

Our Father which art in Heaven,

Hallowed be Thy Name.

Thy Kingdom come,

Thy Will be done,

On Earth, As it is in Heaven.

Give us this day our daily bread,

And forgive us our trespasses,

As we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation,

But deliver us from evil.

[For Thine is the kingdom, and the power, and the glory,

Forever.]

Amen.]

International Consultation on English Texts

Our Father in heaven,

Hallowed be your name,

Your kingdom come,

Your will be done,

On earth as in heaven.

Give us today our daily bread.

Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.

Save us from the time of trial,

And deliver us from evil.

[For the kingdom, the power, and the glory are yours,

Now and forever. Amen.]

Bahasa Faro

Fair vár, Tú, sum ert í Himli.

Heilagt veri navn Títt.

Komi ríki Títt.

Veri vilji Tín,

sum í Himli, so á jr.

Gev okkum í dag okkara dagliga brey.

Og fyrigev okkum syndir okkara,

so sum vit eisini fyrigeva teimum, i móti okkum synda.

Lei okkum ikki í frestingum,

men frels okkum frá tí illa.

Bahasa Jerman

Unser Vater im Himmel,

Dein Name werde geheiliget.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.

Unser tgliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben.

Und fhre uns nicht in Versuchung,

sondern erlse uns von dem bel.

[Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.]

Bahasa Gothic

Atta unsar u in himinam,

weihnai namo ein,

quimai iudinassus eins,

wairai wilja eins,

swe in himina jah ana airai.

hlaif unsarana ana sinteinan gib uns himma daga,

jah aflet uns atei skulans sijaima,

swaswe jah weis afletam aim skulam unsaraim,

jah ni briggais uns in fraistubnjai,

ak lausei uns af amma ubilin;

[unte eina ist iudangardi

jah mahts jah wulus in aiwins.

Amen.]

Bahasa Islandia

Fair vor, ú sem er á himnum.

Helgist itt nafn, til komi itt ríki,

veri inn vilji, svo á jru sem á himni.

Gef oss í dag vort daglegt brau.

Fyrirgef oss vorar skuldir,

svo sem vér og fyrirgefum

vorum skuldunautum.

Og eigi lei ú oss í freistni,

heldur frelsa oss frá illu.

[ví a itt er ríki, mátturinn og drin

a eilífu.

Amen.]

Bahasa Swedia

Fader Vr som r i Himmelen.

Helgat varde Ditt namn.

Tillkomme Ditt Rike

Ske Din vilja, ssom i Himmelen

s ock p Jorden.

Vrt dagliga brd giv oss idag

Och frlt oss vra skulder

ssom ock vi frlta dem oss skyldiga ro

och inled oss icke i frestelse

utan frls oss ifrn ondo.

[Ty Riket r Ditt och Makten och Hrligheten

i Evighet.

Amen]

Bahasa Perancis

'Notre Pre qui es aux cieux!

Que ton nom s'oit sanctifié;

que ton rgne vienne;

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien;

pardonne-nous nos offenses,

comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés;

ne nous induis pas en tentation,

mais délivre-nous du malin.

[Car c'est toi qu'appartiennent, dans tous les sicles,

le rgne, la puissance et la gloire. Amen!]

 

Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volont,

Come in cielo, cos in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti,

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male.

Bahasa Portugis

Pai Nosso

Que estais nos Céus,

Santificado seja o Vosso nome.

Venha a nós o Vosso reino,

Seja feita a Vossa vontade

Assim na Terra como no Céu.

O po nosso de cada dia nos dai hoje.

Perdoai-nos as nossas ofensas

Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido

E no nos deixeis cair em tentao

E livrai-nos do mal.

Amén.

Bahasa Rumania

Tatăl nostru care eşti n ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie mpărăţia Ta,

facă-se voia Ta, precum n cer aşa şi pe pămnt.

Pinea noastră cea de toate zilele

dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre

precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.

Şi nu ne duce pe noi n ispită,

ci ne mntuieşte de cel rău.

[Că a Ta este mpărăţia şi puterea şi mărirea,

acum şi pururea şi n vecii vecilor. Amin.]

Bahasa Spanyol

Padre nuestro, que estás en el cielo

Santificado sea tu nombre;

Venga a nosotros tu reino.

Hágase tu voluntad

En la tierra como en el cielo

Danos hoy nuestro pan de cada día.

Perdona nuestras ofensas,

Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

Y no nos dejes caer en la tentación;

Y líbranos del mal.

Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por siempre Seor,

German Christian Songs
HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song


NEXT:
DOA KAMI - Sidney Mohede

PREV:
Doa Bapa Kami - Koor Gereja Kasih Anugerah

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa dunia
Πάτερ
Top 40 Lagu Rohani Kristiani:

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 25 Agustus - 2 Tawarikh 17-19


Arsip Lagu Rohani Kristiani..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392Beli Kaos C59. Klik Disni


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH SYUKUR HUT KEMERDEKAAN RI KE-74

TATA IBADAH HUT KE-69 PELKAT GP GPIB & JUKLAK - Minggu, 28 Juli 2019
URAT PENGANTAR JUKLAK HUT KE-69 PELKAT GP, Petunjuk Pelaksanaan HUT GP ke 69 bersama jemaat, JUKLAK SERAGAM-LOGO-MARS PELKAT GP GPIB 2019, TATA IBADAH HUT KE 69 PELKAT GP, Pesan HUT ke 69 Pelkat GP
TATA IBADAH HARI MINGGU dan SYUKUR 38 TAHUN PELKAT PKB GPIB Minggu, 21 Juli 2019
Surat Pengantar Pengiriman Juklak HUT ke 38 PKB, JUKLAK HUT KE-38 Pelkat PKB, JUKNIS BMKB HUT KE-38, JUKNIS IHMPA di Bulan Khusus - HUTPKB 5-Pesan Dewan PKB - HUT ke 38 6-JUKLAK-KBA-pdr Evie 7-TATA IBADAH HUT KE 38 PELKAT PKBGereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Minggu, 25 Agustus 2019
We Labor Unto Glory - The Porter`s Gate

Minggu, 25 Agustus 2019
Little Things With Great Love - The Porter`s Gate

Minggu, 25 Agustus 2019
The Earth Shall Know - The Porter`s Gate feat. Urban Doxology, Casey J & Leslie Jordan

Minggu, 25 Agustus 2019
Nothing to Fear - The Porter`s Gate feat. Audrey Assad

Minggu, 25 Agustus 2019
Establish the Work of Our Hands (feat. Aaron Keyes & Urban Doxology) - The Porter`s Gate

Sabtu, 24 Agustus 2019
More Than I Can Bear - Kirk Franklin

Sabtu, 24 Agustus 2019
I Smile - Kirk Franklin

Sabtu, 24 Agustus 2019
Better - Pat Barrett

Minggu, 18 Agustus 2019
I'm Not Alright - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Changed - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Unstoppable God - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Commitment - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
Lazarus - Sanctus Real

Minggu, 18 Agustus 2019
No Longer Slaves - Lauren Daigle - spontaneous worship

Minggu, 18 Agustus 2019
Trust In You - Lauren Daigle - Spontaneous Worship

Rabu, 14 Agustus 2019
Jehovah Reigns - Jamel Strong

Selasa, 13 Agustus 2019
Canvas and Clay - Pat Barrett feat. Ben Smith

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,sabda bina umat agustus 2019,   buku pujian methodist,   khotbah dari lukas 6:27-36,   renungan 1 tawarikh 6:31-53,   download kidung keesaan,   Lagu rohani advent jilid 1,   Lagu rohani advent jilid 1,   khotbah 1 tawarikh 25 1-7,   download lagu rohani kristen 2019,   renungan alkitab lukas 13:22-30,   lagu pemberkatan nikah,   lagu pemberkatan nikah,   doa deklarasi persembahan,   doa deklarasi persembahan,   doa deklarasi persembahan,   renungan pkb 1 tawarikh 6:31-53,   renungan harian 1 tawarikh 6:31-53,   renungan pkb 1 tawarikh 6:31-53,   kidung muda mudi,   renungan Tawarikh 6 : 31-53,   kunci lagu rohani elsady2 nada dasa f,   renungan Tawarikh 6 : 31-53,   kemerdekaan terakhir bagi orang benar Maleakhi 3 :13 -14khotbah kristen,   1 tawarikh 6:31-49,   kemerdekaan terakhir bagi orang benar Maleakhi 3 :13 -14khotbah kristen,   kotbah lukas 6:27-36,   nkb 119 dengan notasi,   download aplikasi kidung ceria,   renungan injil lukas 13:22-30,   khotbah dari matius 7:17-18,   renungan tentang kemerdekaan kristen kaitan dengan Lukas 12 : 13 21,   mars pelkat Pt,   khotbah dari matius 7:17-18,   1 tawarikh 6:31-49,   Mazmur 119;5-15 (bahasa toraja),   kotbah 1petrus3:8-12,   apa arti ipuh dlm amos 5:7,   sabda bina umat agustus 2019,   lagu pujian rohani kemerdekaan,   pkj 223,   imamat 25 : 39-43,   lagu penutup ibadah pemuda,   download lagu rohani takkan pernah terlambat pertolonganmu,   lagu sekolah minggu terbaru 2019,   KK 476 Berlimpah Sukacita Dihatiku ,   lagu penutup ibadah pengucapan syukur,   Kidung Keesaan 399 Mengikut Yesus Keputusanku,   download MIDI rohany kapata grup,   pengertian lukas6:27-36,   download instrument lagu rohani,   lagu walau seribu lidahku,   lagu walau seribu lidahku,   chord lagu tabu gendang,   di pintumu kudatang dan mengetok mp3,   kidung puji pujian kristen walau seribu lidahku graha bethany nginden,   lukas 13 22-30,   reungan roma 11: 33-36,   ilustrasi dalam roma 11: 33-36,   mp3 lagu rohani terbaru 2019,   Khotbah 3 musa 25:39-43,   doa persembahan,   download lagu kristen arab,   download lagu kristen arab,   renungan injil luk 13:23-30,   lagu penutup ibadah pemuda,   khotbah: Efesus 3:20-21,   lagu untuk pembukaan ibadah raya,   Rancangan khotbah ibadah minggu ,dari nas Ratapan 1:1-6?,   Renungan imamat 25:39-43,   hatorangan ni lukas6:27-36,   hatorangan ni lukas6:27-36,   partitur nkb 100,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   CATATAN KHOTBAH PENDETA TENTANG MENGHAKIMI DI DALAM ROMA 14 AYAT 1 SAMPAI 12,   Cerita kerna amsal 12:1-4,   Renungan kolose 2:16-23,   Kotbah pendeta amsal 12:1-4,   kidung keesaan,   kidung keesaan 2,   Khotbah minggu 25 agustus 2019 BNKP,   kita semua anak raja sekolah minggu mp3,   1 tawarikh 6:31-53 stemi,   lagu penutup ibadah Pemuda Remaja,   khotbah lukas 6 : 27 - 36,   lagu penutup ibadah Pemuda Remaja,   sabda bina umat 23 agustus 2019 ,   renungan kotbah. Yesaya 40: 37-41.,   lagu rohani GPI,   Lukas 6 :1-5,   lagu penyembahan pantekosta,   khotbah kristen tentang kemunafikan,   renungan mazmur 2:1-12,   renungan mazmur 2:1-12,   sabda bina umat agustus 2019,   khotbah daniel 4:19-27,   khotbah daniel 4:19-27,   download mp3 instrumen piano lagu rohani kristen,   lukas 6:27-36,   tata ibadah minggu gbi,   tata ibadah minggu gbi,   lagu penutup ibadah,   bila topan kras melanda hidupmu bahasa batak,   LAGU ROHANI,   download musik Kristen m3,   maksud Injil Lukas 13:22-30,   Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak, renungan katolik,   download lagu rohani terbaru 2019,   khotbah tentang filemon,   Download lagu rohani kristen kedukaan,   lhotbah kis rasil 6 1 7 gpib,   Rancangan khotbah ibadah minggu ,tema Kemenangan Yang Hanya Dari-Nya(Ratapan 1:1-6)?,   chord gitar lagu jadikan aku terangmu,   sabda bina umat gpib 2019,   tata ibadah 2019 uem,   khotbah imamay 25:39-43,   lagu lagu ibadah liturgi pentakosta,   download lagu paduan suara gereja,   tafsiran luk 21:24b,   tugas penatua dan diaken menurut tata gereja toraja,   tugas penatua dan diaken menurut tata gereja toraja,   tugas penatua dan diaken menurut tata gereja toraja,   khotbah 1 Tawarik 6 : 31-53,   Download lagu rohani-Yesus pokok kitalah carangnya,   Roma 13 ayat 1~7 khotbah hkbp,   jamita 3 musa 25 39-43,   mars pkb gpib,   jamita 3 musa 25 39-43,   tata ibadah gbi,   Download renungan 1 Tawarikh 16:10,   renungan amos 5 : 7-13,   renungan amos 5 : 7-13,   renungan amos 5 : 7-13,   donwload lagu koor GBI,   yesus sayang padaku mandarin,   hati yang hancur chord,   ibadah nyanyian renungan roma 13:1-17,   doa persembahan syukur kristen protestan,   khotbah dari lukas 10 : 13,   khotbah gereja toraja untuk minggu 25 agustus 2019,   khotbah gereja toraja untuk minggu 25 agustus 2019,   hatorangan sermon gkpi lukas 6:27-36,   lirik kppk 215,   khotbah lukad 7:27-36,   lagu persembahan,   lagu persembahan,   hatorangan lukkas 6;27-36,   hatorangan ni lukas6:27-36,   renungan amos 5:7-13,   Mazmur 37 : 30 - 40,   lagu pembukaan ibadah wa,   khotbah roma 13 : 1 - 7,   Download lagu rohani terbaru 2019,   kmm 4,   kmm 4,   khotbah tentang 1tawarikh 6 : 31-53,   khotbah tentang 1tawarikh 6 : 31-53,   Mazmur 37 : 30 - 40,   Kotbah Daniel 4 : 19-27,   Kotbah Daniel 4 : 19-27,   Lagu pengakuam dosa,   lagu rohani kristen terbaru 2018 mp3 free download,   Lagu lagu NKPI,   pencipta lagu may the mind of christ my saviour,   Arti khotbah imamat :5:39-43,   sekolah tiranus kisah para rasul 19;9,   sekolah tiranus kisah para rasul 19;9,   sekolah tiranus kisah para rasul 19;9,   jamita hkbp mateus 5:43-48,   Khotbah roma 15:1-13,