Save Page
Mazmur 86:1-13
Doa minta pertolongan
86:1 Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. 86:2 Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. 86:3 Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari. 86:4 Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 86:5 Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. 86:6 Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, dan perhatikanlah suara permohonanku. 86:7 Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau menjawab aku. 86:8 Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat. 86:9 Segala bangsa yang Kaujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. 86:10 Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban; Engkau sendiri saja Allah. 86:11 Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. 86:12 Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya; 86:13 sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.


Penjelasan:
* Mzm 86:1-5 - Sendengkanlah telinga-Mu ... jawablah aku // mendengar, // memeliharanya, // menyelamatkannya, // bersukacita,
Doa yang umum untuk Memohon Pertolongan. Sendengkanlah telinga-Mu ... jawablah aku. Dengan kata-kata Yang umum pemazmur menyatakan keperluannya. Tiap-tiap permintaan disertai dengan alasan mengapa Allah harus mengabulkannya. Dia berseru kepada Allah agar mau mendengar, sebab dia dalam keadaan miskin; mau memeliharanya, sebab dia adalah orang saleh; mau menyelamatkannya, sebab dia selalu percaya kepada-Nya; mau membuatnya bersukacita, sebab dia beribadah dengan tulus. Imannya didasarkan pada kenyataan bahwa Allah adalah "pengampun," yang memperlihatkan kasih setia dan pengampunan.

* Mzm 86:6-10 - Pasanglah telinga ... sebab Engkau menjawab aku
Harapan yang Pasti akan Adanya Jawaban. Pasanglah telinga ... sebab Engkau menjawab aku. Keagungan dan kuasa Allah memungkinkan adanya kepastian ini. Kendatipun bangsa-bangsa lain mempunyai allah-allah mereka sendiri, tidak satupun dari allah-allah itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan perkasa seperti Tuhan. Keagungan-Nya pada akhirnya akan membuat bangsa-bangsa ini menyembah Dia yang adalah Allah sejati.

* Mzm 86:11-17 - Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ... bulatkanlah hatiku
Doa memohon Bimbingan dan Perlindungan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ... bulatkanlah hatiku. Yang bisa membuat pemazmur hidup dalam kebenaran ialah ajaran Allah. Dia merindukan kesatuan tujuan agar dia dapat secara layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kerendahan hati seorang hamba atau seorang anak pelayan, dia meminta perlindungan penuh belas kasihan Allah serta memohon suatu tanda kemurahan Allah terhadap dirinya.


SGDK
MINGGU II SESUDAH PASKAH
MINGGU, 30 APRIL 2017
ALLAHKU SENG ADA LAWANG, KARENA TIADA BANDINGNYA
Mazmur 86:1-13

PENGANTAR
Mazmur 86 ini dikategorikan sebagai mazmur permohonan
perorangan. Dan kemungklnan Mazmur 86 ini berasal dari pem-
buangan di Babel. Mazmur ini terdiri atas dua doa permohonan
yang diucapkan oleh seseorang saleh yang sedang menderita.
Pemazmur mendasarkan permohonannya pada penderitaan,
iman dan percayanya sendiri; maupun pada kebaikan Tuhan.
Pemazmur meminta kekuatan iman dan perlindungan terhadap
musuh. Pemazmur mengharapkan belas kasihan dan pengam-
punan dari Allah.

TAFSIRAN PERIKOP
Ayat 1 - 7; Pemazmur dalam kerendahan hatinya berseru dengan
penuh pengharapan kepada Tuhan agar Tuhan selalu berkenan
kepadanya, menguatkan jiwanya atau imannya, dan memberikan
kepastian tentang masa depan kepadanya. Permintaan ini di-
dasarkan pada keadaan pemazmur yang sengsara dan miskin,
atau orang yang selalu bergantung dan terlkat kepada Allah yang
mengasihinya. Permintaan ini didasarkan juga pada keyakinan
pemazmur bahwa Allah itu balk, suka mengampuni dan berlimpah
kasih setia.

Ayat 8 - 13; Bahwa kasih dan kebaikan Allah itu tidak ada yang
bisa menyamainya. Tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan
dengan apapun atau siapapun. Bahwa Dialah yang menciptakan
segala -sesuatu dan semua bangsa ciptaan-Nya akan sujud
menyembah-Nya. Pemazmur menegaskan Allah ini adalah Allah
yang Mahabesar yang melakukan keajaiban atau mujizat-mujlzat,
yang kasih-setia-Nya besar dan terbuktl berkali-kali menolong
dan melepaskan pemazmur dari kematian dan kebinasaan. Dan
karena itu pemazmurjuga memohon agar Tuhan menuntun jalan
hidupnya agar ia hidup menurut kebenaran Tuhan dan selalu
bersyukur kepada Tuhan.

PESAN NAS
Pengajaran dari Mazmur ini adalah :
1. Mengakui dlri sebagai milik Tuhan, berarti berusahalah
sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kepada
rencana Allah dengan penuh kepercayaan.
2. Menjadi milik Tuhan berarti dikasihi Tuhan, maka kasihi-
lah Tuhan dengan segenap hati.
3. Tuhan bukan saja panjang sabar, berlimpah kasih setia
dan suka mengampuni. Dia juga adalah Allah yang Maha
Esa yang tiada henti melakukan keajaiban-keajaiban.
4. Tidak ada tuhan yang lain yang dapat melakukan seperti
yang dilakukan-Nya.

CONTOH KHOTBAH LENGKAP
lnilah beberapa hal yang sering dilakukan orang saat me-
ngalami pergumulan dan persoalan hidup. Pertama; berlaku
pura-pura tidak tau alias membiarkan terus masalah tersebut;
Kedua, mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut. Ketiga;
merenung dan mencari sumber persoalan dan terus mencari jalan
keluar terbaik untk menyelesaikan masalah tersebut.
Pada Mazmur ini digambarkan tentang seorang saleh yang
percaya kepada Tuhan sedang berada dalam pergumulan hidup.
Pergumulannya itu diungkapkan dalam pernyataan 'dunia orang
mati yang paling bawah'. Sebuah gambaran bahwa pemazmur
benar-benar dekat sekali dengan maut, atau ia berada dalam
bahaya besar yang mengancam kehidupannya. Tetapi pemazmur
karena selalu bergaul akrab dengan Tuhan, ia tahu bagaimana
Tuhan selama ini berkarya dengan kasih setia-Nya.

Pemazmur tahu bahwa bukan kepada manusia atau kepada
ilah-ilah, harta benda atau sesuatu yang tidak jelas, ia harus
menggantungkan harapan pertolongan dalam persoalannya.
Karena ia akrab dan dekat dengan Tuhan, ia tahu hanya kepada
Tuhanlah ia patut datang berseru memohon pertolongan Tuhan.
Bukan kepada allah yang tidak dikenalnya, tetapi kepada Tuhan
Allah yang dikenalnya, ia berseru sepanjang waktu. Dia tahu
kepada 'Allah yang mana', dan kepada 'Allah seperti apa' tiap
saat disampaikan doa permohonan minta tolongnya.

Dalam hal ini ada beberapa alasan yang dikemukakan
pemazmur. Pertama, Allah, Tuhan yang dikenalnya itu adalah
Allah yang selalu membuatnya bersukacita, apa pun keadaannya.
Sebab Allah Tuhannya 'selalu memperhatikan hidupnya, 'suka
mengampuni, dan 'berlimpah kasih setia'. Kedua, ia tahu Allah
Tuhannya itu suka menunjukkan jalan-Nya, agar ia hidup menik-
mati kesetiaan Tuhan. Dan bahwa Tuhan Allahnya itu mengingin-
kan ia hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan dan karena itu
pula pemazmur meminta agar Tuhan menolongnya untuk kuat
di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya itu dengan
tetap setia. Ketiga, dari pengalaman hidup bersama Tuhan,
pemazmur yakin bahwa sesulit apa pun keadaan yang menekan
dan hampir membinasakan, ia tidak akan menyerah dan dikalah-
kan karena Tuhan Allah menolongnya. la tahu la punya Tuhan,
Allah yang kehebatannya sudah teruji. la tahu ia punya Tuhan,
Allah yang mengalahkan baginya persoalan-persoalan hidupnya.
la tahu Tuhan Allahnya itu sanggup mengalahkan segala per-
soalan dan memberikan kemenangan baginya.

Pengalaman seperti pemazmur adalah juga pengalaman
kita. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Kita telah jatuh,
harusnya binasa dan dikuasai oleh maut sehingga kita hidup tanpa
harapan. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah mengangkat
kita dari kematian dan kebinasaan kekal. Kristus adalah bukti
Tuhan Allah kita melakukan yang terbaik sehingga kita sudah
diselamatkan. Kristus adalah bukti bahwa Tuhan selalu me-
nginginkan kita hidup dalam sukacita karena anugerah-Nya. Kita
mengenal Allah Tuhan kita di dalam Kristus, yang sudah me-
ngerjakan bagi kita keselamatan melalui kematian dan ke-
bangkitan-Nya.

Karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai per-
soalan, ingat cuma Dia dan tak ada yang lain yang dapat me-
nolong. Tidak ada yang bisa melalukan seperti yang Kristus
lakukan. Dia tidak dapat disandingkan apalagi disamakan dengan
apa pun di bawah kolong Iangit ini. lngatlah, cuma Dia, Kristus,
Tuhan yang dapat menebus, terus menjaga dan selalu slap me-
nolong. Berserulah kepada-Nya dalam kesesakan kita dan biarkan
Dia menempati hati dan seluruh hidup kita. Dengan demikian,
Dia akan menjamin kita tetap bersukacita sebab tidak dapat
dikalahkan oleh pergumulan-pergumulan kehidupan. Yakinlah,
Seng ada yang bisa lawang Tuhan Yesus kita. Tidak ada yang
bisa menggantikan Dia. Amin.


SBU

HARI MINGGU II SESUDAH PASKAH
MINGGU, 30 APRIL 2017
Renungan Pagi
KJ.5 :1 -Berdoa
ALLAHKU SENG ADA LAWANG DAN TIADA BANDING

Mazmur 86:1-13
Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan..... (ay.8)

Tiga sikap yang muncul ketika manusia, mengalami persoalan, pergumulan dan tantangan hidup, yakni : (1) Terpaku pada persoalan tanpa upaya untuk mencari solusi. (2) Ragu untuk bertindak karena takut gagal. (3) Berusaha dengan sungguh mencari penyelesaiannya.

Bacaan kita menjelaskan bahwa pemazmur sedang berada dalam pergumulan hidup. Pergumulannya sangat besar dan berat sehingga mengancam kehidupannya dan hampir mati. Dalam situasi tersebut pemazmur yakin bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Oleh karena itu, kepada Tuhan saja, pemazmur datang, berseru dan memohon pertolongan sepanjang waktu. Ia tidak mengandalkan manusia, ilah-ilah, harta benda atau kekuatan diri.

Pemazmur sangat mengenal Allah. Dia adalah Allah yang selalu membuatnya bersukacita. Allah yang memperhatikan hidupnya, suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Allah yang suka menunjukkan jalan-Nya, agar ia hidup menikmati kesetiaan Tuhan. Pemazmur berkomitmen untuk hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Ia mengalami pertolong Tuhan, yang membuatnya tetap kuat menghadapi persoalan hidupnya. Pengalaman hidup bersama Tuhan, membuat pemazmur tidak menyerah ketika menghadapi keadaan yang sulit dan mengancam. Oleh karena la memiliki Allah yang hebat, yang mampu mengalahkan segala ancaman dan memberi kemenangan baginya. Pengalaman pemazmur adalah juga pengalaman kita. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kitajatuh dan dikuasai oleh maut. Tetapi Allah, di dalam Tuhan Yesus telah mengangkat kita dan menyelamatkan kita dari kematian dan kebinasaan kekal. Yesus ingin kita hidup dalam sukacita karena anugerah-Nya.

Ketika kita berhadapan dengan berbagai persoalan, ingat cuma Yesus dan tak ada lain yang dapat menolong. Tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia tidak dapat disandingkan apalagi disamakan dengan apa pun. Dia akan menjamin hidup kita. Yesus, Tuhan dan Allahku, Seng ada lawang dan tiada banding.

KJ. 5:6
Doa : (Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami)
HARI MINGGU II SESUDAH PASKAH
MINGGU 30 APRIL 2017
Renungan Malam
GB.40 : 1,2 -Berdoa
KASIH SAYANG TUHAN SENG TANDINGANNYA

Mazmur 86:14-17
Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia (ay.15)

Allah bukan saja satu-satunya andalan di saat pergumulan-pergumulan berat dihadapi karena dosa, atau oleh karena apa pun. Allah ternyata adalah satu-satunya Pribadi yang berkuasa mengampuni. Dalam kasih sayang dan panjang sabar-Nya, Allah selalu menerima manusia itu apa adanya, bahkan dalam keadaannya yang penuh dosa dan salah, la melimpahkan kasih-sayang-Nya. Dan di dalam kelimpahan kasih-sayang-Nya, Allah, melakukan lebih dari itu. Bukan saja melindungi tetapi mengalahkan musuh dan melenyapkan penghukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia karena dosanya. ltulah pengalaman pemazmur.

Kasih seorang saudara, atau sahabat, sering bisa kita andalkan dalam kondisi-kondlsi tertentu. Tetapi hidup mengajarkan kita bah- wa tidak selalu atau tidak untuk seterusnya dan selamanya. Kasih seorang saudara atau sahabat ada batasnya dan kadang dengan pamrlh. Apalagi di saat kita mengalami kemalangan dan persoalan karena kesalahan kita sendiri. Bisa saja bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka sendiri tak berdaya. Atau bisa juga karena mereka telah sampai ada tidak jenuh untuk mengasihi kita di tengah persoalan hidup kita.

Kita belajar dari Pemazmur. Kita juga belajar dari pengalaman hidup kita. Tuhan berulang kali telah menolong kita dalam keadaan-keadaan kita yang tanpa harapan. Dan bukan itu saja. Tuhan, berulang kali tidak menghukum kita atas segala salah dan dosa. Atau kalaupun kita mengalami persoalan karena salah dan dosa, Tuhan sendirilah yang memulihkan kita. Karena dalam hal melindungi kita, Allah bukan saja seng ada tandingannya. Tiada yang dapat ditandingi oleh apapun dan siapapun. Dan dalam hal mengasihi, mengampuni dan panjang sabar, Allah kita di dalam Kristus itu seng ada tandingannya. Tidak ada yang dapat disamakan atau disejajarkan dengan-Nya dalam hal mengasihi, mengampuni dan panjang sabar terhadap kita anak-anak-Nya.

KJ. 40:3,4
Doa : (Kristus, perkenankanlah kami dalam kasih-setia-Mu, terus menikmati kasih-sayang, dan panjang sabar-Mu)

Label:   Mazmur 86:1-13 
German Christian Songs
Latest Christian Song

NEXT:
Khotbah Ibadah GPIB Senin, 1 Mei 2017 - Imamat 25:1-13 - SABAT DAN YOBEL, TAHUN PEMBEBASAN Imamat 25:14-22 - MINGGU II SESUDAH PASKAH - HARI BURUH

PREV:
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 29 APRIL 2017 - MEMPRAKTEKKAN HUKUM TUHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI Keluaran 21:1-11 - MINGGU I SESUDAH PASKAH

Garis Besar Mazmur

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 22 Oktober - Matius 20-22

Hari ini, 22 Oktober - Maz 119:10-16, Yer 24-25, 1 Tim 1, Ams 27:5-6

22 Oktober - Yohanes 6:60-71, 1 Petrus 4: 1-11, Kidung 6, Ratapan 1

Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2017..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Daftar Resmi Susunan Kabinet Jokowi Jilid II
Klik DisiniLatest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH HARI DOA SEDUNIA 2019 - hari Reformasi, Kamis, 31 Oktober 2019
MARILAH SEGALA SESUATU TELAH TERSEDIA - Lukas 14:15-24
Link VIDEO Pesan Majelis Sinode dalam rangka HUT ke-9 PELKAT PKLU GPIB Minggu, 13 Oktober 2019

Tata Ibadah Syukur HUT ke-9 PKLU GPIB - Minggu, 13 Oktober 2019
1-JUKLAK HUT KE-9 PKLU GPIB, 2-PESAN MS GPIB HUT ke-9 PKLU, 3-SURAT PENGANTAR TATA IBADAH HUT PKLU KE-9, 4-TAIB HUT 9 PKLU
New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Minggu, 20 Oktober 2019
Joy To The World - David Crowder

Minggu, 20 Oktober 2019
The First Noel - Third Day

Minggu, 20 Oktober 2019
Away in a Manger - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Come and Worship - Bebo Norman

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come O Come Emmanuel - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Hallelujah (Light Has Come) - BarlowGirl

Minggu, 20 Oktober 2019
Hark The Herald Angels Sing - Matt Maher

Minggu, 20 Oktober 2019
O Come All Ye Faithful - Casting Crowns

Minggu, 20 Oktober 2019
Let Us Adore - Hillsong Worship

Jumat, 18 Oktober 2019
Wanted - Danny Gokey

Rabu, 16 Oktober 2019
Oh The Glory of His Presence - Terry MacAlmon

Rabu, 16 Oktober 2019
No Longer Slaves - Jonathan David & Melissa Helser

Rabu, 16 Oktober 2019
In Jesus' Name - Darlene Zschech

Rabu, 16 Oktober 2019
Breakthrough - Red Rocks Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Breathe - Hillsong Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Love Won't Give Up - Elevation Worship

Rabu, 16 Oktober 2019
Here in the Presence - Elevation Worship

video lagu rohani kristen, lagu gereja 2019, lagu rohani kristen 2019, lagu lagu rohani kristen terbaru, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,CONTOH BPJ GKII JEMAAT INDUK DI INDONESIA,   teks lagu puji syukur no 320,   ilustrasi khotbah amsal 22:8-12,   rancangan khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi oktober 2019,   kalender liturgi oktober 2019,   lagu rohani untuk persembahan ,   lagu penu5up ibadah ,   khotbah amsal 22 : 8-12,   doa persembahan di partangiangan,   chord gitar bri padanya segnap hatimu,   lagu doa gereja singkat,   lagu doa gereja singkat,   lagu dan gerakan anak sekolah minggu umur 3-6 tahun,   gke tata ibadah,   Lagu rohani kuduslah tuhan yg terbaru,   Renungan Wahyu 7:13-18,   lyrics lagu yesus mulia,   lyrics lagu yesus mulia,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   khotbah zefanya 3 9 - 20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   renungan ibadah pemuda zefanya 3:9-20,   ny rohani 94,   lagu natal ceria,   lagu kidung ceria,   Lagu kur gereja tiberias,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   khotbah amsal 22:8-12,   khotbah amsal 22:8-12,   kalender liturgi katolik 2019,   lagu persembahan,   renungan hagai 1; 12-14,   kalender liturgi katolik 2019,   hagai 1:12-14,   hagai 1:12-14,   kunci lagu senja mulai terbenam lagu rohani,   lagu penutup ibadah,   lagu penutup ibadah,   jamita 1 korintus 6 1-8,   khotbah kristiani kitab 2 timotius 3 : 10 -17,   renungan Melayani Tuhan seumur hidup,   Ambilan minggu bapa gkps 3september 2019 gkps,   khotbah Ulangan 7 : 12-14,   pelita hidup lukas 17:11-19 khotbah,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   pelita hidup khotbah lukas 17:11-19,   tafsiran amsal 22 8 12,   renungan zefanya 3:1-20,   renungan umat tuhan menjadi kenamaan dan pujian menurut zefanya 3:9-20,   patitur mazmur 150,   makna lagu burung pipit yang kecil,   Sabda bina pemuda gpib bulan oktober,   sabda bina umat gpib 21 oktober 2019,   khotbah yosua 23:1-28,   khotbah yosua 23:1-28,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   rancangan khotbah poda 22:8-12,   lirik tabur tabur mari menabur,   Oneway terbang. Mp3,   renungan matius 12:33,   contoh ilustrasi dari pembacaan kitab Yoel 1:13-20,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   chord gitar kidung ceria 265,   yesus nampi nu dosa loril,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa lirik,   Kidung kabungahan no 45 yesus nampi nu dosa,   kotbah gpib galilea minggu 20 oktober 2019 ,   lagu yang cocok untik persembahn,   renungan amsal 22:8-12,   kalender liturgi 2019,   Amsal 22; 8-22,   lagu-gereja.com,   renungan dari amsal 22 ,8;12,   khotbah dari amsal 22;8-12,   Penafsiran 1 yoh 4 ; 1 - 6,   dia girangkanku mp3,   download lagu kumasuki gerbangnya mp3 frankie,   download lagu kumasuki gerbangnya,   Sabda bina umat 17 Oktober 2019 ,   LAGU ROHANI PERSEMBAHAN,   lagu gereja baru,   lagu pernikahan dari kj atau nkb,   kotbah amsal 22:8-12,   katekisasi 22,   pembacaan Alkitab GMIM 20 oktober 2019,   slide ezra 4:1-16,   lirik lagu rohani hanya dekat allahku,   almanak HKI,   hari hari besar dalam kalender gerejawi gki,   alkitab johanes 4:21-26,   alkitab johanes 4:21-26,   isi nats johanes 4:21-26,   johanes 4:21-26,   lagu memberi persembahan,   jamita Johannes 4:21-26,   khotbah ibadah GMIT minggu 29 september 2019,   lagu rohani sebelum doa syafaat,   khotbah bilangan 22,   rohani 16,   lagu mazmur 121,   Jamita johanes 4:21-26,   download 40 lagu rohani kristen paling menyentuh hati saat teduh,   warna liturgii 20 oktober 2019,   khotbah tentang 2 timotius 3:14-4:5,   penilik jemaat dan kewajibannya,   doa berkat,   menjadi kenamaan di bumi,   menjadi kenamaan di bumi,   khotbah minggu,20 oktober 2019,   lirik lagu rohani badai prahara,   khotbah johannes 4,21_26,   lirik lagu rohani badai prahara,   lirik lagu rohani badai prahara,   renungan yohanes 4 : 21 - 26,   khotbah bilangan 22,   khotbah bilangan 22,   lagu rohani gita bakti bila ku seorang diri,   Ilustrasi khotbah yohanes 4:21-26,   kumpulan lagu pujian penutup ibadah,   Renungan Wahyu 7:13-17,   you tube karaoke lagu rohani ikut dikau saja tuhan,   Kotbah yohanes 4:21-26,   kidung ceria 125,   download lagu rohani 15 kristen 2019,   khotbah pembacaan zefanya 3 :10-20,   khotbah pembacaan zefanya 3 :10-20,   Hotbah Amsal 22:6,   lagu rohani pengakuan dosa,   refrensi lukas 12:8-12,   kalender liturgi 2019,   catatan khotbah ratapan3:40,   doa persembahan kolekte katolik,   kudaki daki lirik, versi mandarin,   di sebrang sana lagu rohani mp3 download,   di sebrang sana lagu rohani mp3 download,   contoh doa persembahan gke,   download lagu rohani kristen mp3 gratis 2018,   Jamita HKBP. Minggu 20 Oktober 2019. Johannes 4 : 21 - 26,   Jamita Minggu 20 Oktober 2019. Johannes 4 : 21 - 26,   Perikop kotbah joh 4: 21-26.,   notasi angka kj 452,   renungan bacaan injil lukas 12:8-12,   lagu panasnya mata hali,   MP3 music lagu rohani Alfa omega,   MP3 music lagu rohani Alfa omega,   penerangan lukas 12 8-12,   jamita partangiangan jesaya 2:2-5 tgl 20 oktober 2019,   jamita partangiangan jesaya 2:2-5 tgl 20 oktober 2019,   tata ibadah malam akhir tahun keluarga,   catatan khotbah matius 9:18,   catatan khotbah matius 9:18,   Renungan Wahyu 7:13-17,   renungan luk12:8-12.com,   renungan lukas 12:8-12,   pkj 213 gambar not,   pkj 213 gambar not,   lagu rohani tentang doa untuk greja,   lagu pkj 202,   lagu pkj 202,   contoh lagu untuk persekutuan akhir bulan,   lagu pkj 202,   lagu nkb tentang aku dan seisi rumahku,   jamita Evagelum HKBP. minggu 20 Oktober 2019 Johannes 4 : 21 - 26.,   jamita HKBP. minggu 20 Oktober 2019 Johannes 4 : 21 - 26.,   jamita HKBP. minggu 20 Oktober 2019 Johannes 4 : 21 - 26.,   jamita HKBP. minggu 20 Oktober 2019 Johannes 4 : 21 - 26.,   yohanes 4:21-26,   cerita orang samaria yang baik hati,