Save Page
Daftar lagu yang ada di RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi)

    1 Iwe Orikwera, Mukama Ruhanga
    2 Ka tuhimbise Ruhanga
    3 Ka nsiime Mukama waitu
    4 Kansiime Mukam‘ Omuhangi
    5 Imwe bantu ‘mw‘
    6 Ka tusiime Ruhanga
    7 Ka nsiime Ruhang‘
    8 Isaaya nabi owa ira
    9 Tuhimbise Mukama waitu
    10 Ruhang' otareebwa kand' otahwaho
    11 Tusisiimukye, tusisiimukye,
    12 N'tukuhimbisa, Ruhanga
    13 Ku oraimuky‘ omu kasheeshe
    14 Eri izooba n'eryawe
    15 Ruhanga, otuhaire
    16 Ekiro kyasheesha
    17 Mukama n‘engabo yaitu
    18 Ruhanga ninkuhimbisa
    19 Eizooba ryarenga
    20 Hat‘ obwire bwaira
    21 Hat‘ eizooba nirirengarenga
    22 Mukama, niiwe mushana gwangye
    23 Guma naanye, eizooba ryarenga
    24 Yesu, hat‘ obwire bwaira
    25 Mukama waitu Yes‘ Omujuni
    26 Obukama bwawe
    27 Yesu Tukutegyereize
    28 Mushemererwe mwena
    29 Yesu naija, nimuhurir‘
    30 Yes‘ owaatufeereir‘ ira
    31 Yesu, ori haihi kwija
    32 Mukama Yesu aryaija
    33 Mukama Yesu ku ariija
    34 Ai Mukama waitu Emanueli
    35 Abariisa ku baabaire
    36 Abakristaayo mwen‘ ab‘omu nsi
    37 Mwena nimwije n‘okushemererwa
    38 Bantu ‘mwe, mutegy‘ amatu
    39 Ir‘ omu rurembo rw‘Omugabe
    40 Yes‘ akazaarirwa Betelehemu
    41 Yes‘ okatsigaho ekitiinisa kyawe
    42 Omwan‘ Akazaarirwa
    43 Imw‘ Abakristaayo mwena,
    44 Imwe baamaraika ‘mwe mwena,
    45 Ira hakaba hariho abantu
    46 Abariis‘ aba ira bakaba bariisize
    47 Niiw‘ oba Ruhanga waitu
    48 Tataitwe, nituhayo
    49 Kasingye Nyamuhanga
    50 Abanyabwengye aba ira
    51 Iw‘ okeebember‘ aba ira
    52 Twena turi abasiisi
    53 Mbwenu ebibi binduhiize kimwe
    54 Omu biro bibi Yes‘ onyijukye
    55 Ai Mukama Yesu, ncaaka
    56 Yes‘ omunyambabazi
    57 Okwih‘ iranaira ryona
    58 Ku bwabaire nibuza kwira,
    59 Ai Yesu Krist‘ Omwana w‘omuntu
    60 Omukaz‘ Owaabair‘ Amazir‘
    61 Omufumu waitu Yesu
    62 Omwan‘ owaazaariirwe
    63 Hosana, Nyakusinga,
    64 Okw‘ omu nsi ya Buyudaaya
    65 Mukama waitu Yesu
    66 Ku Mba Nindeeb‘ Omusharaba
    67 Rukiri owa iranaira
    68 Yes‘ agum‘ aheebwe
    69 Omwana wa Ruhanga
    70 Hariho Enshuro Y‘eshagama
    71 N‘enki ekyakuunyozya?
    72 Empongano zoona
    73 Yesu, emitwaro ni mingi
    74 Ir‘ Abaisraeli bakarumw‘
    75 Aha Musharaba gw‘enshoni
    76 Nkaba ngyend‘ obutoosha
    77 Yesu, gum‘ ondindire
    78 Onyegyes‘ amakuru
    79 Ommanyise, Mujuni,
    80 Aleluya! Aleluya! Aleluya! Aleluya!
    81 Akaraar' okuzimu
    82 Yes‘ akazooka nka hati
    83 Aleluya! Aleluya! Aleluya!
    84 Yesu Krist‘ akazooka,
    85 Mbwenu, er‘ izooba
    86 Iwe Nsi ‘we,
    87 Aleluya! Aleluya!
    88 Aha izooba ry‘okuzooka
    89 Yes‘ owaajwair‘ ekirunga
    90 Ka tuhimbis‘ eiziina ryawe
    91 K‘ ajwekw‘ ekirunga,
    92 Nkaabaasibwa ki mmany‘ endimi zoona
    93 Nkaabaasibwa ki
    94 Eiziina Rya Yesu Riryaramibwa
    95 Nimwije tukwatanise
    96 Tusingize Mukama
    97 Aleluya, tuhimbise Yesu,
    98 Ka tusiime Yes‘ Omucunguzi waitu,
    99 Imwe bantu ‘mwe,
    100 Tushemererwe, Omujuni akaija
    101 Abantu ba Yesu boona
    102 Yesu wait‘ Omucunguzi
    103 Omwoyo wa Ruhanga
    104 Ij‘, Omwoy‘ Omuhuumuza,
    105 Mwoyo wa Ruhang‘, oije hati,
    106 Mwoyo wa Ruhang‘ ow‘embabazi,
    107 Ai Yesu, sheesh‘ omuriinye
    108 Ruhanga Tataitwe
    109 Tusiime Ruhanga hati tushemereirwe
    110 Mukama, tukuhimbise
    111 Yes‘, enjura y‘omugisha
    112 Eizooba rya Ruhanga waitu
    113 Yesu Mukama, twaija kukusiima
    114 Yesu Kristo naahurura
    115 Yesu, twataahibwa hati
    116 Ai Ruhanga, mbwenu hati
    117 Hati Nyin' Enjara N'eiriho
    118 Yesu, nkaragaana naiwe
    119 Imwe mwena, mwije twehereere
    120 Ai Mukama wangy' Ombegyere
    121 Enjara n‘eiriho
    122 Mwije muheebwe eki kiijutsyo
    123 Emitim‘ ehamibwa
    124 Ai Ruhanga Tataitwe
    125 Mukama wa rukund‘
    126 Bahiiriirwe boona
    127 Abagwejegyera boona
    128 Ku tuhing‘ emisiri,
    129 Tugume tubib‘ embibo
    130 Byon‘ eby‘ekitiinisa
    131 Mukama w‘eiguru n‘ensi
    132 Hariho ens‘ ekir‘ egi oburungi
    133 Harih‘ orurembo
    134 Omu nsi ya Yesu
    135 Omu iguru harimu
    136 Saayuuni omu iguru
    137 Orurembo rwa Ruhanga
    138 Emyaka ti mingi
    139 Omu ns‘ egi twin‘ enaku
    140 Ka tuhimbise Ruhanga
    141 Omu rurembo rwa Ruhanga
    142 Obusaasi bwona ku burihwa
    143 Omu nsi yaitu y‘omu iguru
    144 Ku turihurir‘ enzamba
    145 Hurir‘ eihe ry‘ab‘omu iguru
    146 Okuguma na Yesu
    147 Yesu niwe Musingi
    148 Mukama, tukunda
    149 Abarikwera b‘omu nsi
    150 Ekitabo kya Ruhanga
    151 Ekigambo kyawe
    152 Gum‘ ohamy‘ Ekitab‘ ekirikwera
    153 Ensi ka zeeshongore
    154 Yes‘ akagir‘ entumwa ze
    155 Imw‘ abairu ba Ruhanga waitu
    156 Sher‘r‘ ababuzire
    157 Twar‘ omushan‘ omuri Afrika
    158 Ensi yoon‘ ekab‘
    159 Abanyabibi boona
    160 Imw‘ abarikutaataana
    161 Mukama nangir‘ ati
    162 Tuhuriir‘ amakuru marungi
    163 Buri muntu ween‘
    164 Entaama kyenda na mwenda
    165 Ongambir‘ ebya Yesu
    166 Reeba, ndi aha rwigi rwawe
    167 Yesu akutegyereize
    168 Iw‘ ori omu rwari rw‘ensi
    169 Mpuriire Yesu nangira
    170 Ira ku naabaire ngwejegyeire
    171 Ij‘ ohur‘r‘ eiraka
    172 Mwena nimwij' ahari Yesu
    173 Imw‘ abaruhire, nimwije
    174 Imwe mwen‘ abaruhire
    175 Musiisi ‘we, tiwaaruha?
    176 Yesu akutegyereize
    177 Nkararira har‘ omu bibi
    178 Naija hati, Yesu,
    179 Tiinyine kigambo kyon‘ ekirungi
    180 Mpuriir‘ eiraka ryawe
    181 Mukama, Ninkutakira
    182 Ebibi byangye, Yesu
    183 Niinyesiim‘ ahabw‘ okumanya
    184 Nkwat' omukono, Yesu Mujuni wangye
    185 Yesu, Niinyehayo
    186 Ebibi byangye byona
    187 Ku oraitw‘ emirabanamu
    188 Omubi Sitaane ku araakutegye
    189 Yesu, ninkwesiga
    190 Ninkwesig‘, Iw‘ Omujuni wangye
    191 Mukama nangir‘ ati
    192 Ori omu mikono ya Yesu
    193 Mukama, ku waakwekorera
    194 Mukama, twegyese kushaba
    195 Mukristaayo, yerinde
    196 Yesu, nitukutakira
    197 Iwe mutima gwangye
    198 Mukama, gamba; mpuriire
    199 Yesu ij‘ ogume
    200 Niinye, niinye, niinye nyenka
    201 Mukama, naakuhongyer‘
    202 Turi abaawe, Mukama
    203 Yesu, tinkiri kyegyengye
    204 Niinyenda mb‘ Omukristaayo
    205 Yesu, ninkiijuk‘ eizooba
    206 Yesu niwe bweshereko
    207 Eshagama y‘Omujuni
    208 Nkabon‘ oburuhuukiro
    209 Nyin‘ Omujuni Yes‘
    210 N‘oh‘ ou nyin‘ omu iguru
    211 Ai Mukama waitu Yesu
    212 Omujuni wangye Yesu
    213 Ndi Omukristaayo
    214 Tindiitwa nshoni na kakye
    215 Yezirikye Munonga Kukora
    216 Ruhanga wangye, ku ndaagyende
    217 Ai Mukama, Gum‘ Onyebembere
    218 Mukama, nairirirw‘
    219 Ruhang‘ onyirize
    220 Imwe mwen‘ abagyenzi
    221 Nimuza h‘, imw‘ abagyenzi
    222 Imwe Bakristaayo 'mwe
    223 Imw‘ abakunda Yesu
    224 Tugyende na Yesu
    225 Mwije, Ngabo za Yesu
    226 Murwan' ahabwa Yesu
    227 Danieli akab‘ ari emanzi
    228 Rwan‘ orugamba rw‘okwikiriza
    229 Mamanzi ga Yesu
    230 Turi abaserukare ba Kristo
    231 N'oh' oraaz' aha rugamba na Yesu?
    232 Omuntu ween‘ orikwenda
    233 Yesu tumwin‘, abazigu
    234 Itw‘ ab‘omuri B.B.
    235 Yes‘ akir‘ abandi boona
    236 Okukunda kwa Yesu
    237 Yes‘ Omujuni wangye nankunda
    238 Okukunda nk‘okwa Yesu Kristo
    239 Ai Yesu Nkunzi yangye
    240 Okukunda kwa Yesu
    241 Ka tugarukye tweshongore
    242 Rukundo ya Yesu
    243 Yes‘ akaija kunsher‘ra
    244 Nyine Munywani wangye
    245 Yesu, okanfeera
    246 Hurir‘ ebi Mukama
    247 Mukama, ninkukunda
    248 Obusingy‘ obu Yes‘ ah‘
    249 Yesu ah‘ obusingye bwijwire
    250 Ira nkaba ningira nti
    251 Hakabaho eihunga ringi
    252 Yesu aryategyek‘ egi nsi
    253 Yesu n‘Omuriisa waitu
    254 Mukama niwe Muriisa
    255 Mukama waitu n‘Omuriisa
    256 Yesu ni Munywani waitu
    257 N‘twenda kureeba Yesu
    258 Yesu, niiwe wenk‘ ou nshangiremu
    259 Yes‘ enshuro y‘amagara
    260 Nintangaarira rukundo ya Yesu
    261 Yes‘ akangirir‘ embabazi
    262 Hariho eiziin‘ erikir‘ agandi
    263 Ninkusiima, Omujuni
    264 Tiharih‘ ohikiriir‘ omu ns‘ egi
    265 Iwe torikwenda kutuurw‘ ebibi?
    266 Yesu, ninkwetenga
    267 Otampingura, Mujuni
    268 Nk‘oku empara egir‘ eiriho
    269 Esh‘ owaakubon‘ omutima
    270 Mukam‘ ow‘ekitiinisa
    271 Eby'okweshemez' ebyensi
    272 Ab‘emitim‘ eshemeire
    273 Yesu, ninkweshengyereza
    274 Ruhang‘ akantoorana
    275 Ai Mukama wangye Yesu
    276 Omu mushana gwa Yesu
    277 Iwe Mukristaayo 'we
    278 Ai Mujuni wangye, Yesu
    279 Okukwatanisa kwaitu
    280 Ruhanga wait‘ agume naimwe
    281 Ruhang‘ ain‘ ekishumuruzo
    282 Otwebembere
    283 Ruhanga waitu, oturagye
    284 Imw‘ abaana ba Yesu
    285 Nyowe ku nshom‘ ebigambo
    286 Obwa ir‘ abakazi
    287 Yesu Krist‘ oba Munywani
    288 Omu iguru hariy‘ Enkunzi
    289 Baibuli nengambira
    290 Ai Yes‘ omucureezi
    291 Yes‘ Omuriis‘ omurungi
    292 Yesu Muriisa wangye
    293 Imwe baana 'mwe
    294 Yesu, obu waazaarwa
    295 Niinyesiim‘ ahakuba Tataitwe
    296 Yesu akatwet‘ etabaaza ze
    297 Mutakora kubi
    298 Orugo rwa Yeriko
    299 Yes‘ ow‘obushoboorozi
    300 Ai Ruhanga, gum‘ orinde
    301 Omwoyo N'omubiri
    302 Nitukuramya Mukama Ruhanga
    303 Itwe na byon' eby'omu nsi
    304 Uganda National Anthem
    305 East African Anthem
    306 Ankole Diocese Anthem
    307 Kigezi Diocese Anthem
    308 West Ankole Diocese Anthem
    309 North Kigezi Diocese Anthem
    310 North Ankole Diocese Anthem
    311 South Ankole Diocese Anthem
    312 Kinkiizi Diocese Anthem
    313 East Rwenzori Diocese Anthem
    314 Uganda Mothers‘ Union Anthem
    315 Tukutendereza Yesu
Lagu Natal (Christmas)
Latest Christian Song

NEXT:


PREV:


Week number:46

Hari ini, 14 November - Yakobus 1,2<...

Hari ini, 14 November - Maz 119:171-...

Hari ini, 14 Nopember - Yohanes 11:1...

BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Arsip RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi)..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392

Latest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Rabu, 06 Mei 2015
GB 402c AMIN

Rabu, 06 Mei 2015
GB 402b AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 402a AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA

Kamis, 20 Juni 2013
GB 400 AMIN, AMIN

Kamis, 20 Juni 2013
GB 399 AMIN, HALELUYA!

Selasa, 06 Agustus 2013
GB 398b MARANATHA dan GB lama maranatha - gb 293c pada GB Lama

Senin, 29 Juli 2013
GB 398a MARANATHA & GB lama 293a MARANATHA

Senin, 22 Juli 2013
GB 397 HOSIANA

Senin, 22 Juli 2013
GB 396 HOSIANA, HOSIANA

Kamis, 11 Juli 2013
GB 395 HALELUYA! AMIN

Kamis, 11 Juli 2013
GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU

Kamis, 11 Juli 2013
GB 393 HALELUYA

Senin, 20 Juli 2015
GB 392b KEPADAMU PUJI-PUJIAN

Kamis, 18 Juli 2013
GB 392a KEPADAMU PUJI-PUJIAN

Rabu, 31 Juli 2013
GB 391 TUHAN MENYERTAI KAMU

Rabu, 29 April 2015
GB 389b KARNA ENGKAULAH

Selasa, 23 Juli 2013
GB 389a KARNA ENGKAULAH

Senin, 29 Juli 2013
GB 388 PUJI ALLAH | MULIAKANLAH

video lagu rohani kristen, lagu gereja 2019, lagu rohani kristen 2019, lagu lagu rohani kristen terbaru, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,lagu doa syafaat,   lagu buat doa syafaat,   kristen kata pengantar persembahan,   2tesalonika3:6-13,   jamita filipi 4:10-20,   kotbah Yosua 4: 1-20,   kotbah Yosua 4: 1-20,   khotbah ulangan 24 19 22,   gambar not angka tuhanlah kekuatan dan mazmurku ,   gambar not angka tuhanlah kekuatan dan mazmurku ,   lagu lagu pengakuan dosa,   lirik lagu firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   lirik lagu firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   download lagu mp3 di mazmur 150,   kumpulan lagu gereja kristen maranatha indonesia pengajaran tabernakel,   renungan ulangan 24 17 22,   lagu persembahan gmim,   filipi 4:10-20,   download lagu mp3 di mazmur 150,   khotbah : Tetaplah Setia,   Filipi 4:10-20,   Filipi 4:10-20,   khotbah ulangan 24 19 22,   LAGU TENTANG PERSEMBAHAN,   LAGU TENTANG PERSEMBAHAN,   syair dan not lagu gereja pdf,   khotbah yohanes 5:19-29,   khotbah yohanes 5:19-29,   you rise me up versi paduan suara,   lagu untuk persembahan,   renungan harian yohanes 5:19-29,   partitur lagu natal,   jembatan lagu untuk persembahan,   ambilan gkps 17 november 2019,   meresponi panggilan tuhan Yosua 1:1-9,   khotbah ulangan 24:19-22,   khotbah ulangan 24:19-22,   liturgi ibadah persekutuan kaum pria bala keselamatan,   lagu bala keselamatan perjuangan,   Khotbah KRISTEN dari Ayub 19: 23-27,   Khotbah KRISTEN dari Ayub 19: 23-27,   jamita filipi 4:10-20,   khotbah ulangan 24:19,   pujian saat mengumpulkan persembahan,   lagu gereja kj 49,   khotbah pilipi 4:10-20 versi hkbp,   renungan yakobus 2:1-13,   Hari Tuhan Maleakhi 4:1-6 GKI,   Hari Tuhan Maleakhi 4:1-6 GKI,   Hari Tuhan Maleakhi 4:1-6,   pujian saat mengumpulkan persembahan,   Contoh renungan kotbah harian agama Kristen Protestan bulan November 2019,   pujian saat mengumpulkan persembahan,   Khlbh masmur 55:2-8,   renungan remaja kristen gmit,   kothbah katolik menurut lukas 21:5-19,   kothbah katolik menurut lukas 21:5-19,   renungan kristen insani 13:20-21 dari gmit,   lagu persembahan,   Tafsiran alkitap 2 tesalonika 3;13-15,   khotbah yakobus 2 1-10,   ayat2 alkitab utk ajakan persembahan,   lagu kristen yang sesuai dengan nats matius 25:31-46,   tata ibadah unit gpm,   MEMANDANG ALLAH MELAMPAUI HIDUP INI Ayub 19: 23 - 27a,   kejadian 21:1-7renungan,   renungan Yosua 24:22-28,   khotbah keluaran 23;1-13,   khotbah amsal 12,    kitab ulangan 24:19-22 berbuat baik bagi semua orang,    kitab ulangan 24:19-22 berbuat baik bagi semua orang,   kotbah ulangan 24:19-22 ,    ulangan 24:19-22 melindungi sesama,   khotbah yoel 2 : 28-32,   khotbah yoel 2 : 28-32,   partirtur 4 suara lagu natal,   renungan sbu tgl 17 november,   khotbah yoel 2 : 28-32,   tafsiran “Engkaulah anakKu yang kukasihi, kepadaMulah aku berkenan” ?,   kalender liturgi katolik tgl 12 nopember 2019,   Jamita filipi 4;10-20,   renungan kristen keluaran 19: 10-11 ,   nyanyian pujian downlod,   nyanyian pujian downlod,   renungan kristen keluaran 19: 10-11 ,   renungan pagi sabda bina umat gpib matius 12. 46_ 50,   NYANYIAN BALA KESELAMATAN,   sabda bina umat gpib 12 nov 2019,   contoh liturgi kedukaan kristen gki,   contoh liturgi kedukaan kristen gki,   lagu gereja.com,   Gita bakti pdf,   Gita bakti pdf,   contoh kotbah kitab ulangan 24:19-22,   contoh kotbah kitab ulangan 24:19-22,   contoh kotbah kitab ulangan 24:19-22,   ulangan 24:19-22 jamita partangiangan,   kasihnya seperti sungai lagu misa,   bahan sermon jamita 5 Musa 24 19-22,   contoh kotbah ulangan 24:19-22 harus kau ingat dahulu kamu budak,   contoh kotbah ulangan 24:19-22 harus kau ingat dahulu kamu budak,   proses menulis kotbah ulangan 24:19-22,   firmanmu pelita bagi kakiku lagu misa,   renungan alkitab markus 13 ayat 33-37,   Renungan joel 2:23-32,   yesaya 57 ayat 14 - 21,   khotbah gpib tahun 2019,   khotbah gpib 2019,   yesaya 57 ayat 14 - 21,   yesaya 57 ayat 14 - 21,   NOT NYANYI ROHANI NKB LAGU NATAL UNTUK PERSEMBAHAN,   NOT NYANYI ROHANI NKB LAGU NATAL UNTUK PERSEMBAHAN,   partitur lagu koor natal,   renungan Lukas 17:7-10,   khotbah yakobus 1:9-11,   lagu penutup ibadah,   kalendar liturgi 2020 agustus,   kalender katolik 2020,   kalender katolik 2020,   kidung kabungahan 45,   tafsir amsal 1 : 5,   contoh contoh tema natal ibadah wbi,   koor natal batak,   sejarah kitab maleakhi 2 ayat 1-9,   lagu unyuk renungan kitab maleakhi 2 ayat 1-9,   lagu gereja ku bersyukur,   nats khotbah kej 6:1-8,   kotbah tekun dalam berkarya,   liturgi katolik desember 2019,   nyanyian rohani no.97,   renungan Kitab Keluaran 31 : 12-17,   liturgi katolik desember 2019,   cerita ulangtahun sekolah minggu dari pengkhotbah 11:8,   judul lagu gms,   kotbah tekun dalam berkarya,   kotbah tekun dalam berkarya,   partitur lagu koor natal,   liturgi ibadah hari minggu gereja toraja 17 november 2019,   khotbah ajakan juruslamat,   khotbah ajakan juruslamat,   tafsiran maleakhi 4:1-6 GKI,   tafsiran maleakhi 4:1-6 GKI,   kasih allahku sungguh tlah terbukti.mp3,   khotbah kis rasul 10 34 36 gpib,   khotbah kis rasul 10 34 36 gpib,   khotbah kis rasul 10 34 36 gpib,   kalender liturgi katolik bulan nopember 2019,   khotbah keluaran 23;1-13,   forevermore gms mp3,   renungan Nahum 1 : 1-8,   ulangan 24:19-22 kotbah GPIB,    bagaimana menyusun kerangka kotbah ulangan 24:19-22,   kejadian 1:11-31 tidak sesuai dengan pengetahuan,   alangkah indah dalam rumah doamu beban ku terlepas ganti kelegaanku ,   download mp3 rohani,   khotbah minggu 15 desember 2019,   khotbah minggu 15 desember 2019,   kotbah roma 1 : 28--32,   khotbah mazmur 138,   khotbah mazmur 138,   MP3 tabuh gendang,   gereja salamat haru natal ,   kotbah partangiangan ulangan "24 19-22" melindungi sesama manusia,   kotbah kristen tentang melindungi sesama manusia ulangan "24 19-22",   bimbinagan menulis kerangka kotbah ulangan 24:19-22 ,   khotbah mini dari nats matius 22:34-40,   Nats khobat pada hari ini tanggal 10 november 2019 yang tertulis di Amsal 19: 20-29 dengan tema " me,   lewatlah malam yang gelap,   trio elexis,   ulangan 16:18-20 renungan di kaitkan dengan pemuda kristen,   Renungan Mazmur8:2,