Save Page

Roma 8:26-35
8:26 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 8:27 Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 8:29 Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 8:30 Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.
Keyakinan iman
8:31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 8:32 Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 8:33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 8:34 Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 8:35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?


Penjelasan:


* Rm 8:26
Demikian juga Roh membantu506 dalam kelemahan-kelemahan507 kita, sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa508 untuk kita dengan rintihan-rintihan yang tidak terucapkan.

* Dalam pasal 8:26-27 Paulus menguraikan mengenai rintihan yang ke tiga, yaitu dari Roh Allah.

Dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa kita dilayani oleh Roh Allah sehingga kita dapat menang atas "tubuh maut ini", tetapi karya Roh Allah digambarkan sebagai sesuatu yang belum lengkap. Kita baru mengalami "buah sulung Roh", dan kita "menantikan pengangkatan sebagai anak."

Justru waktu kita menderita, waktu kita lemah, waktu kita merintih, kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita mau berdoa supaya kita lepas dari kesusahan kita. Kita berdoa supaya pengalaman kita dalam aiwn/aion lama ini ringan, dan tidak berat. Kita berdoa supaya dapat menikmati aiwn/aion lama ini.

Dalam ayat ini ada penghiburan bagi kita. Kita menanggung kesusahan yang terlalu berat, kita mau berdoa, tetapi tidak bisa, hanya nafas panjang saja yang menandai keluh-kesah kita, saat itu kita dihibur karena Roh sendiri berdoa untuk kita dengan rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Menurut beberapa penafsir, yang dimaksudkan di sini adalah bahasa lidah, tetapi bukti mereka kurang meyakinkan. Bahasa lidah tidak disebut dalam konteks ini. Tetapi kata dasar yang dipakai di sini untuk rintihan juga dipakai dalam Markus 7:34 pada saat Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang tuli.509 Mungkinkah rintihan Tuhan Yesus, dan juga rintihan Roh Allah yang menolong kita, merupakan suatu komunikasi rohani yang berkaitan erat dengan pelayanan Roh Allah melalui kita?

* Dia akan Hidup Bebas dari Maut 8:1-8:39
Maut tidak harus menakutkan kita lagi, karena kalau Roh Allah menghidupkan kita, mala Maut serta segala penderitaan dapat dimengerti sebagai alat Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Raja kira yang akan datang.
Dalam pasal 8 Paulus mencapai puncak bagian ini, di mana dia menyatakan bahwa orang yang telah dibenarkan karena iman dapat sungguh hidup. Dia dapat sungguh hidup bebas dari Murka, bebas dari Dosa, bebas dari Hukum Taurat, dan akhirnya bebas dari Maut. Sebenarnya masalah Maut ada di latar belakang pasal 5-7. Nygren441 mengamati bahwa dalam pasal 5 diskusi mengenai pembebasan dari Murka melebar menjadi penjelasan mengenai aiwn/aion Maut dan aiwn/aion Hidup. Demikian juga dalam pasal 6 Paulus berkata bahwa "dosa memimpin kamu kepada kematian" (6:16).442 Sebagai puncak bagi pasal 7 Paulus berseru, "Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Memang maut melatarbelakangi diskusi Paulus mengenai pembebasan kita untuk sungguh hidup. Apa yang ada di latar belakang dalam pasal 5-7 muncul sebagai pokok diskusi dalam pasal 8. Nygren443 mengingatkan kita bahwa bagi Rasul Paulus Maut bukan merupakan peristiwa yang mengakhiri hidup kita, tetapi maut merupakan suatu kuasa yang menguasai aiwn/aion lama secara mutlak, sejak Kejadian 2:17 ("...pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati") digenapi di Taman Eden.

Sama seperti Murka, Dosa, Hukum Taurat, dan Maut telah menjadi sekutu dalam aiwn/aion lama, demikian juga ada empat aspek dari pertolongan yang disediakan bagi kita dalam aiwn/aion baru.444

Kita bebas dari Murka berkat kasih Allah (5:1-11).
Kita bebas dari Dosa " baptisan Roh (6:1-14).
Kita bebas dari Hukum Taurat " kematian Kristus (7:1-6).
Kita bebas dari Maut " Roh Allah (8:1-11).

Ke empat hal yang disebut di atas, yaitu kasih Allah, baptisan Roh, kematian Kristus, dan Roh Allah, sangat berkaitan erat, dan sulit dipisahkan dalam praktek kehidupan kita.

Dalam Roma 1:18-32 Paulus menguraikan wujud murka Allah yang melawan dosa manusia. Dalam nats itu dia tidak menjelaskan apakah murka tersebut melawan orang yang tidak percaya saja, atau juga orang percaya yang berdosa. Tetapi pasal 7 membicarakan pengalaman Paulus sendiri dalam murka Allah pada waktu dulu sebelum dia hidup menurut Roh Allah. Orang percaya yang berdosa juga dapat kena murka Allah dalam hidup ini, dan Paulus menceriterakan frustrasi yang dia sendiri alami. Murka tersebut merupakan semacan hukuman atas dosa yang dialami pada zaman ini.445 Dosa yang dimaksudkan adalah dosa orang yang tidak percaya dan juga dosa orang percaya. Orang percaya akan tetap menggumuli hukuman tersebut selama mereka hanya melawan dosa dengan akal budi mereka, seperti apa yang dikatakan Paulus sebagai ringkasan pasal 7 dalam 7:25b, "Maka aku sendiri, dari segi akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dari segi daging, aku melayani hukum dosa."

Kemenangan yang disyukuri dalam 7:25a adalah suatu kemenangan yang tidak dapat diperoleh hanya dengan akal budi orang percaya. Kemenangan tersebut disediakan bagi kita melalui Roh Allah. Kemenangan itu diceriterakan dalam Roma 8. Ternyata istilah "roh" atau "Roh" hanya dipakai sekali dalam pasal 7446, sedangkan dalam pasal 8 istilah itu dipakai sembilan kali. Pengamatan ini menguatkan pengertian ini, bahwa pasal 7 membicarakan pergumulan orang percaya melawan dosa mereka, tanpa pertolongan dari Roh Kudus, sedangkan pasal 8 menceriterakan kemenangan atas dosa dengan pertolongan Roh Kudus.


SBU


MINGGU VI SES. PENTAKOSTA
JUMAT, 13 JULI 2018
Renungan Pagi
GB 309:1 -Berdoa
PENGHARAPAN KRISTEN

Roma 8:18-25
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita rnenantikannya dengan tekun (ay.25)

So psti manusia hidup untuk mengejar sesuatu yang diinginkan, sama seperti seorang karyawan bekerja untuk memperoleh upah yang memuaskan. Itulah ilustrasi seorang Kristen yang bekerja bagi kemuiiaan Allah. Ia menaruh pengnarapan yang kuat pada janji Allah yang diucapkan Yesus Kristus. Kita rnelayani sambil menantikan pengangkatan sebagai anak-anak Allah pada saat Yesus menyatakan kemuliaan-Nya.

Paulus hendak rneyakinkan orang beriman, agar tidak terpengaruh dengan kondisi duniawi; tetapi memusatkan pikiran kepada janji Yesus Krlstus. Upahmu besar di sorga. Sama seperti seorang karyawan bekerja keras. untuk mencapai hasil terbaik, agar mendapat penghargaan dari pemilik perusahaan, begitu pula orang Kristen melaksanakan perintah Allah.

Sekarang kita sedang berada dalam perubahan masyarakat yang berlangsung sangat pesat. Masing-maslng orang slbuk mencapai target yang diinginkannya. Keadaan ini arnat mempengaruhi pola berpikir orang Kristen. Di saat inilah nasihat Rasul Paulus menyadarkan kita, bahwa tujuan hidup kita di dunia bukan hanya untuk memperoleh kepuasan materi yang dapat binasa, melainkan kehidupan di masa depan. Suatu kehidupan di balik kematian, yakni pengharapan akan duduk bersarna Yesus di dalam Kerajaan Allah.

Semua clta-cita yang kita kejar dan peroleh tidak akan menjamin hidup kekal. Keadaan itu akan berakhir dalam peristiwa kematian tubuh jasmani. Yang pasti kita akan menanggalkan dan meningga|kan yang duniawi, yang tidak kekal; lalu kita mengarahkan pandangan kita ke masa depan, di mana kita akan duduk memerintah bersama Kristus cli sorga. Sudahkah kita mempersiapkan masa depan itu?

GB.309 : 2
Doa : (Ya Tuhan, hanya Engkau pengharapanku)MINGGU VI SES. PENTAKOSTA
JUMAT, 13 JULI 2018
Renungan Malam
GB. -Berdoa
YESUS KRISTUS PEMBELA AGUNG

Roma 8:26-35
Kristus Yesus, yang telah mati‘? Bahkan lebih lagi 1 yang telah bangkit, yang juga duduk cli snbelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita?

Berkaitan dengan pengharapan Kristen, Paulus menegaskan, bahwa rnasa depan kita berada di dalarn tangan Yesus Kristus. Sekarang Dia telah menduduki tahkta surgawi. Menjadi penguasa Kerajaan Allah. Dialah pembela bagi para pengikut-Nya yang sedang berjuang demi mewujud nyatakan pemerintahan-Nya cli bumi.  Orang Kristen tidak perlu kuatir akan rnasa depan, tidak usah meragukan kehldupan kakal yang dijanjikan. Malahan, meskipun kematlan dimasuki, orang Kristen harus percaya teguh, bahwa Allah yang memanggil dan mengutus adalah Bapa yang setia, Dla akan melindungi jiwa kita clan kuasa kematian. Sama seperti Allah yang mernbangkitkan Anak-Nya dari antara orang mati, clemikian juga Dia pasti menghidupkan kita. Dengan pasti Paulus rnengatakan, sebab "tidak ada yang dapat memlsahkan kita dari Kasih Kristus, Tuhan kita."

Sekarang kita tidak perlu takut lagl,'Yesus Kristus akan membala kita terhadap berbagai serangan yang mengancam. la rnengutus Roh-Nya, agar iman kita diteguhkan manghadapi pencobaan. Roh-Nya juga akan melengkapi kita clengan karunia-karunia rohani, sehingga memuclahkan kita mencapal target dari seluruh rencanaNya. la pasti menguaikan kita untuk senantiasa mangasihi para lawan, sekalipun kita diserahkan ke clalam kematian. Allah tetap setia memellhara orang Kristen yang selalu me-rnberlakukan rencana-Nya.

GB. 262 : 3
Doa : (Kristus, terimakasih atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami)

Label:   Roma 8:26-35 

NEXT:
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 14 JULI 2018 - DISELAMATKAN OLEH BAPTISAN-NYA - 1 Petrus 3:18-22 - MlNGGU Vl SES.PENTAKOSTA

PREV:
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 12 JULI 2018 - PERSEMBAHAN YANG HIDUP - Matius 16:24-28 - MINGGU VI SES. PENTAKOSTA
Sinergypro adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Replikasi, Duplikasi Cd, Vcd, Dvd dan juga menangani desain Grafis, Percetakan Offset Printing seperti Cover, buku, Katalog, X-Banner, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos dll.

Kami sudah puluhan tahun di bidang ini dan sangat berpengalaman sehingga dengan keahlian yang kami punya berharap dapat memuaskan para pelanggan di dalam kerjasama dengan kami. Kami terus meningkatkan kinerja yang lebih optimal melalui ketepatan waktu, ketelitian dan hasil yang memuaskan

 • Bacaan Alkitab Setahun di FGCC (Gereja di Malaysia)
 • Bacaan Alkitab Setahun - ProSesama (GKI, GKPS dll)
 • Bacaan Alkitab Setahun GBI
 • Pembacaan Alkitab GMIM 2019
 • Pembacaan Alkitab Gereja GKPS Tahun 2019
 • Kalender Liturgi Katolik 2019
 • Kalender GKJ 2019
 • Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2018..


  rss lagu-gereja.com  Register   Login  

  Lagu Kotbah
  songbatak.com-karaoke  Nyanyian Ibadah Gereja
  English Hymns, COUPLES FOR CHRIST SONGS (CFC SONGS)*, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS, YJ, ADV (Himnario Adventista)*, HC*,
  JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, NR, NKB, KC, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, KPRI, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KLIK, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, Puji Syukur, Madah Bakti,
  Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
  Thai Christian Song
  Hebrew Christian Song
  Arab Christian Song
  Christian Songs In Dutch
  German Christian Songs
  Hindi Worship Song
  Japanese Christian Song
  Italian Christian Song
  Lagu Rohani Batak
  Lagu Rohani Ambon
  Lagu Gereja Tiberias Indonesia GTI  KAMIS, 31 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 31 JANUARI 2019 - LAKUKAN DENGAN BENAR! - Yakobus 5:4-6 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
  Tuhan semesta alam, hari penyembelihan, OBSESI AKAN KEKAYAAN
  RABU, 30 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB RABU, 30 JANUARI 2019 - JIKA TUHAN MENGHENDAKI - Yakobus 4:13-17 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Yakobus 4:13-17 Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
  Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, Jika Tuhan menghendakinya, Kita di
  SELASA, 29 JANUARI 2019
  Khot bah Ibadah GPIBSELASA, 29 JANUARI 2019 - HIKMAT DAN BUAHNYA - Yakobus 3:17-18 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Yakobus 3:17-18 Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)

  SENIN, 28 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB SENIN, 28 JANUARI 2019 - HIKMAT DARI - 1 Korintus 3:18-23 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)

  MINGGU, 27 JANUARI 2019
  MINGGU, 27 JANUARI 2019 - 1 Korintus1:26-31
  Sabda Bina Umat (SBU)


  Gereja GPIB di Jakarta (Map)
  Gereja GPIB di Surabaya (Map)
  Gereja GPIB di Makassar (Map)
  Gereja GPIB di Medan (Map)
  Gereja GPIB di Bandung (Map)
  Gereja GPIB di Manado (Map)
  Gereja GPIB di Bekasi (Map)
  Gereja GPIB di Tangerang (Map)
  Gereja GPIB di Denpasar (Map)
  Gereja GPIB di Bogor (Map)

  KAMIS, 31 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 31 JANUARI 2019 - LAKUKAN DENGAN BENAR! - Yakobus 5:4-6 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
  Tuhan semesta alam, hari penyembelihan, OBSESI AKAN KEKAYAAN
  RABU, 30 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB RABU, 30 JANUARI 2019 - JIKA TUHAN MENGHENDAKI - Yakobus 4:13-17 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Yakobus 4:13-17 Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
  Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, Jika Tuhan menghendakinya, Kita di
  SELASA, 29 JANUARI 2019
  Khot bah Ibadah GPIBSELASA, 29 JANUARI 2019 - HIKMAT DAN BUAHNYA - Yakobus 3:17-18 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Yakobus 3:17-18 Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)

  SENIN, 28 JANUARI 2019
  Khotbah Ibadah GPIB SENIN, 28 JANUARI 2019 - HIKMAT DARI - 1 Korintus 3:18-23 - MINGGU III SESUDAH EPIFANIA
  Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)

  MINGGU, 27 JANUARI 2019
  MINGGU, 27 JANUARI 2019 - 1 Korintus1:26-31
  Sabda Bina Umat (SBU)


  lagu gereja tiberias indonesi, lagu gereja pikul salib, lagu gereja kemurahan tuhan, lagu gereja semua di mata tuhan, lagu gerejawi, lagu gereja mp3, lagu gereja gki, lagu lagu gereja, lagu gereja nikko, lagu gereja talita doodoh, lagu gereja lama, lagu gereja ntt, lagu gereja, lagu gereja kasih nama yesus, lagu gereja terbaru, lagu gereja suka cita, lagu gereja anak, , lagu gereja ya bapa, anugrahmu, lagu gereja tua, lagu gereja katolik, lagu gereja advent, lagu gereja hkbp, lagu gereja nikita, lagu gereja biak, lagu gereja batak, lagu gereja manado, agu gereja katolik cintamu, lagu gereja indonesia, lagu gereja yang mudah, lagu gereja katolik anak anak, lagu gereja terbaik dan terpopuler, lagu gereja nainggolan sisters, lagu gereja kidung jemaat, lagu gereja katolik bagai rajawali, lagu gereja anak kristen,