Save Page

Ester 1:1-22

Ratu Wasti dibuang
1:1 Pada zaman Ahasyweros --dialah Ahasyweros yang merajai seratus dua puluh tujuh daerah b mulai dari India sampai ke Etiopia ,
1:2 pada zaman itu, ketika raja Ahasyweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan,
1:3 pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya; tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda.
1:4 Di samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai seratus delapan puluh hari.
1:5 Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dari pada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan.
1:6 Di situ tirai-mirai dari pada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang dan pelinggam.
1:7 Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja.
1:8 Adapun aturan minum ialah: tiada dengan paksa; karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang.
1:9 Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.
1:10 Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja Ahasyweros,
1:11 supaya mereka membawa n Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya.
1:12 Tetapi ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya.
1:13 Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman --karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum;
1:14 adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan--,tanya raja:
1:15 "Apakah yang harus diperbuat atas ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah raja Ahasyweros yang disampaikan oleh sida-sida?"
1:16 Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu: "Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasyweros.
1:17 Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya, apabila diceritakan orang: Raja Ahasyweros menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang.
1:18 Pada hari ini juga isteri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran.
1:19 Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut u kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap raja Ahasyweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik dari padanya.
1:20 Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya--alangkah besarnya kerajaan itu! --,maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, dari pada orang besar sampai kepada orang kecil."
1:21 Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu.
1:22 Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya: "Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya."


* Penjelasan:


* PADA ZAMAN AHASYWEROS. Nas : Est 1:1
Ahasyweros memerintah sebagai raja Persia dari 486 SM hingga 465 SM. Tanggal-tanggal penting untuk kitab Ester ialah:
(1) pembuangan orang Yahudi oleh Nebukadnezar pada tahun 586 SM (pasal 2Raj 25:1-30);
(2) orang Yahudi diizinkan kembali dari pembuangan pada tahun 538 SM (pasal Ezr 1:1-11);
(3) masa Ester sebagai ratu Persia dimulai pada tahun 479 SM (Est 2:16-17);
(4) perjalanan Ezra dengan izin pemerintah dari Babel ke Yerusalem pada tahun 458 SM (Ezr 7). Jadi, peristiwa-peristiwa dalam kitab ini terjadi kurang lebih 21 tahun sebelum Ezra memimpin rombongan kedua orang buangan kembali ke Yerusalem.

* MENGETAHUI KEBIASAAN ZAMAN. Nas : Est 1:13
Kadang-kadang orang-orang bijaksana yang duniawi lebih memahami keadaan zaman daripada mereka yang dianggap pemimpin bijaksana di antara orang percaya. Untuk pembahasan mengenai pemahaman keadaan zaman lihat cat. --> 1Taw 12:32. [atau ref. 1Taw 12:32]


* Sumber : SBU

Minggu, 22 Feb 2015 (lbadah Syukur HUT Pelkat PKP)
R Pagi
MENJADI PENDAMPING YANG SETIA
Ester 1:1-22

Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga meraka tidak
menghiraukan suaminya..." (ay.17)

Suami adalah kepala keluarga yang mengayomi isteri dan anak-
anak. Namun kehidupan dalam keluarga tidak lepas dari peran isteri.
Ada isteri yang juga mencari nafkah bagi keluarga. Bahkan tidak
jarang, penghasilan sang isteri Iebih besar dari suami. Namun kodrat
dan tanggung-jawab sebagai isteri tidak bisa dipungkiri dalam
keluarga. Justru ketika isteri bekerja dan mengurus keluarga,
perannya menjadi penting dan "b0b0t" tanggungjawab menjadi besar.
Di satu sisi melakukan tugas atas pekerjaannya dan di sisi lain
bertanggung-jawab atas keluarganya. Wajarlah jika isteri disebut
sebagai "Penopang Keluarga".

Ratu Wasti dianggap tidak menghormati raja - yang juga se-
bagai suami, dengan tidak mau menuruti keinginan raja untuk tampil
menghadap raja dengan memakai mahkota kerajaan sehingga ke-
cantikannya dapat dilihat oleh raja dan semua rakyat dan pembesar-
pembesar (ay.10-12). Penolakan ratu Wasti ini menjadi kekhawatiran
dan berdampak bagi setiap perempuan..."Karena kelakuan sang ratu
itu akan merata kepada semua perempuan,sehingga mereka tidak
menghiraukan suaminya, apabila diceritakan orang : Raja
Ahasyweros menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa
menghadap raja, tetapi ia tidak mau datang" (ay.17). Sikap peno-
Iakan ratu dianggap bisa merendahkan status raja - yang adalah
juga suaminya. Sebagai ratu, Wasti diharapkan mampu menjadi
teladan bagi perempuan lainnya untuk menghormati raja/suami.

Dalam keluarga, suasana "patuh" dan menghormati status dan
tanggungjawab masing-masing, perlu dipelihara. Oleh karena itu,
dalam mensyukuri perjalanan pelkat PKP sampai saat ini, alangkah
baiknya jika kita merenungkan kembali bagaimana peran dan pang-
gilan kita sebagai isteri dan ibu dari anak-anak. Apakah kita sudah
memberikan yang terbaik bagi keluarga? Seorang ibu selalu diha-
rapkan perannya sebelum keluarga memulai beraktivitas di pagi hari
dan merapikan segala sesuatu di malam hari. Tuhan memberikan
kodrat sebagai perempuan dengan bermitra bersama suami dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Jangan pernah
mengeluh, tetap semangat. Jadilah kebanggaan keluarga. Selamat
Ulangtahun Pelkat PKP, Tuhan Yesus memberkati.

KJ. 318 : 2

Doa : (Ya Allah, kuatkan kami sebagai keluarga untuk saling menopang)

=============================

Minggu, 22 Feb 2015
R Malam
Ester 2:1-18

Maka Ester dikasihi oleh baglnda...dan ia berolah sayang dan kasih baginda..., sahingga baginda
mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti (ay.17)

Sikap tidak terpuji yang ditunjukkan ratu Wasti kepada suaminya,
raja Ahasyweros, dengan menolak permintaan raja di muka umum,
membuat raja bukan saja geram (1 :12-12), tetapijuga memutuskan
untuk "pindah ke lain hati" (ay.1-4). Hal ini juga menjadi salah satu
alasan dewasa ini seorang Iaki-Iaki menceraikan isterinya. Jika si
isteri tidak lagi menghargai suami dan menimbulkan sakit hati,
keputusan yang diambil adalah pindah ke lain hati. Kekristenan tidak
mengizinkan perceraian. Upaya untuk merawat kebersamaan suami-
isteri harus menjadi perhatian utama kita.

Seleksi anak dara di seluruh wilayah kerajaan Ahasyweros pun
dilakukan. Dikumpulkanlah di dalam benteng Susan untuk memilih
pengganti ratu Wasti dibawah pengawasan sida-sida raja, Hegai. Di
antara para gadis tersebut, terdapat seorang perempuan Yahudi
bernama Hadasa (nama Yahudi artinya: Pohon murad) yakni Ester.
Nama Ester barangkali adalah padanan dari kata Persia : "Stara",
artinya: Bintang.

Ester seorang gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya.
Ia berada di benteng Susan bersama dengan sepupunya Mordekhai.
Mordekhai diangkut dari Yerusalem sebagai seorang buangan oleh
Nebukadnezar, raja Babel. Ester menjadi anak angkat Mordekhai
karena ayah dan ibunya telah meninggal. Ester selain cantik juga
memiliki watak yang baik. Hal inilah yang menghantarnya mendapat
kasih sayang dan dirawat dengan baik oleh Hegai (ay.9). Esterjuga
mendapat kasih sayang dari semua orang yang melihatnya (ay.15b).
Hal ini jugalah yang dilihat Ahasyweros dalam diri Ester. Raja
memberikan kasih sayang kepada Ester dan meninggikan posisi Ester
dari rakyat biasa menjadi ratu ganti Wasti.

Belajar dari kisah ini, kunci utama berseminya cinta kasih se-
sungguhnya karena si "A" melihat sikap yang baik dari si  Milikilah
watak yang baik yakni tulus dan jujur seperti Ester dalam menjalin
hubungan. Supaya kasih dan sayang tidak meninggalkanmu,
melainkan meninggikanmu untuk selamanya sampai maut
memisahkan.

KJ.424 : 2

Doa : (Tuhan, mampukan agar setiap kami memiliki sikap yang baik)

Label:   Ester 1:1-22 
German Christian Songs
HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song


NEXT:
Khotbah Ibadah Keluarga - Rabu, 25 Februari 2015 MIMPI BURUK HAMAN Ester 6:1-14

PREV:
Khotbah Ibadah GP - Minggu, 22 Pebruari 2015 Mazmur 119:9-12 PERILAKU YANG BERSIH
BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 17 Juli - Mazmur 79,94; 2 Raja 24:1-16

Hari ini, 17 Juli - Maz 82:3-83:1, 2 Taw 27-28, Kis 20:1-16, Ams 20:26-27

Arsip Khotbah Ibadah GPIB 2015..

Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Beli Kaos C59. Klik Disni
Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
TATA IBADAH HUT KE-69 PELKAT GP GPIB & JUKLAK - Minggu, 28 Juli 2019
URAT PENGANTAR JUKLAK HUT KE-69 PELKAT GP, Petunjuk Pelaksanaan HUT GP ke 69 bersama jemaat, JUKLAK SERAGAM-LOGO-MARS PELKAT GP GPIB 2019, TATA IBADAH HUT KE 69 PELKAT GP, Pesan HUT ke 69 Pelkat GP
TATA IBADAH HARI MINGGU dan SYUKUR 38 TAHUN PELKAT PKB GPIB Minggu, 21 Juli 2019
Surat Pengantar Pengiriman Juklak HUT ke 38 PKB, JUKLAK HUT KE-38 Pelkat PKB, JUKNIS BMKB HUT KE-38, JUKNIS IHMPA di Bulan Khusus - HUTPKB 5-Pesan Dewan PKB - HUT ke 38 6-JUKLAK-KBA-pdr Evie 7-TATA IBADAH HUT KE 38 PELKAT PKB
MARS YAPENDIK GPIB | Lirik dan Video Lagu - MINGGU, 14 JULI 2019
Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Sabtu, 07 April 2018
He Who Would Valiant Be Hymn

Selasa, 16 Februari 2016
26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

Rabu, 20 Maret 2019
Sing - Ellie Holcomb

Rabu, 17 Juli 2019
Nobody - Casting Crowns feat. Matthew West

Rabu, 17 Juli 2019
Jesus Loves You - Sanctus Real

Selasa, 16 Juli 2019
Let Your Power Fall - James Fortune

Selasa, 16 Juli 2019
What Can I Do - Tye Tribbett

Selasa, 16 Juli 2019
Everlasting God - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
Victory Belongs To Jesus - Todd Dulaney

Selasa, 16 Juli 2019
THE CALL - Isabel Davis

Selasa, 16 Juli 2019
Your Love - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
Glory to the Lamb - Geoffrey Golden

Selasa, 16 Juli 2019
It's Working - William Murphy

Selasa, 16 Juli 2019
You're Bigger - Jekalyn Carr

Selasa, 16 Juli 2019
My Worship - Phil Thompson

Selasa, 16 Juli 2019
My Hands Are Lifted Up - Jovonta Patton

Selasa, 16 Juli 2019
Pour Your Oil - Joshua Rogers

Selasa, 16 Juli 2019
VICTORY - Fred Jerkins

Selasa, 16 Juli 2019
Mention - FreshStart Worship

Selasa, 16 Juli 2019
Have It All - FreshStart Worship

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,Renungan Harian Pengkhotbah 9:13-18,   Khotbah GKJ Lewi 23:1,4-11,15-16,27-31,   khotbah lukas 21 1-4,   renungan kristen dari Amos 3 : 1-8,   musim hidupku dalam alkitab,   lagu rohani pengucapan syukur,   ilustrasi khotbah yakobus 1 2-8,   renungan yoel 2:18-27,   lagu kudaki kedua gunung kembar dengan lidahku,   hotbah yeremia 33 : 9-13,   lagu rohani for pengucapan,   lagu2 rohani for pengucapan,   khotbah kisah para rasul 14 : 21-28 gpib,   penjelasan alkitab kolose 2:1-5,   penjelasan alkitab kolose 2:1-5,   lirik lagu senja membayang dibatas hari,   lirik lagu senja membayang dibatas hari,   Kidung ceria 269,   Kidung ceria 269,   renungan imamat 26 1-13,   download lagu el shaddai tak usah kau takut,   Download lagu di malam sunyi betlehem,   renungan mazmur 111,   renungan mazmur 37 34-40,   iman tanpa perbuatan adalah mati airhidup,   petunjuk hidup baru,   Turpuk: jakobus 1:2-12.,   dawnload lagu anak timur tengah,   dwonload lagu anak anak puji nama allah,   yesaya 54:13,   download lagu rohani ku utus kau,   renungan yesaya 54:13,   khotbah yakobus 1:2-12,   kunci dasar lagu el shaddai,   tema kemerdekaan untuk gereja,   khotbah tentang keluaran 16:1-24,   Anak laki agama kristen GPIB sunat?,   doa berkat hkbp tertulis dialkitab,   renungan mazmur 111,   kotbah sekolah minggu Mazmur 118 :24-25,   langkah konkrit yang harus dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai hidup kebenaran, kejujuran, ke,   renungan yesaya 54:13-14,   renungan mazmur 111,   vetri kumase,   ibadah syukur HUT PKB,   KHOTBAH KITAB KISAH PARA RASUL 18:9-17,   pujian penutup ibadah,   kumpulan dangdut rohani kristen mp3,   REnungan katolik matius 11:25-27,   renungan kristen ester 2,pdf,   nats persembahan syukur,   nyanyian penutup ibadah,   Bacaan alkitab pengkhotbah 5:7-19,   kidung keesahan,   bahan sermon 21 juli 2019,   khotbah 1 raja raja 3:5-15,   download lagu Rohani Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan ku,   lagu rohani kristen terbaru mp3,   ilustrasi khotbah yakobus 1 2-8,   firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   firmanmu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku,   renunganharian 1raja 3:5-15,   prikop kata sambuntang dalam ibadah perayan natal,   rama ingkangbing swarga mp3,   download lagu el shaddai tak usah ku takut,   kmm 79,   download lagh bertahan dan berjuang terus kidung jemaat,   Renungan yakobus 1 : 2-12,   kidung ceria no 3,   renungan ulangan 1:34-40,   bacaan injil tentang persembahan diri,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   catatan khotbah Amos 3:9-15.,   kotbah hkbp jakobus 1:2-8,   khotbah roma 7 15 20,   nyanyian penutup ibadah,   kotbah Kolose 1:15-23,   khotbah roma 7 15 20,   nyanyian penutup ibadah,   lagu mars pam GKI not,   lirik lagu rohani yang menyentuh hati,   renungan alkitab mazmur 36,   renungan alkitab mazmur 36,   khotbah I Petrus 2, 6-9,   khotbah I Petrus 2, 6-9,   renungan pengkhotbah 10:1-20,   songwriter pada satu bukit lagu rohani,   songwriter pada satu bukit lagu rohani,   Downlod lagu rohani nikita,   Downlod lagu rohani nikita,   penjelasan pembacaan alkitab kejadian 1 ayat 26 sampai 28,   sermon jamita 1 rajaraja 3:5-15,   selamat ultah pelkat gp gpib ke 69,   selamat ultah pelkat GPgpib ke 69,   download lagu pelengkap kidung jemaat mp3,   download mp3 rohani kubuka hati menyembah Mu Tuhan,   mp3 rohani kubuka hati menyembah Mu Tuhan,   download lagu rohani versi cewek sekian lama,   download lagu rohani versi cewek sekian lama,   renungan rohani katolik mat 13:31-35 serta ilustrasinya,   khotbah oleh karena kemurahan tuhan,   dowenload lirik lagu ada hati yang termanis,   download lagu buka mata hatiku,   renungan yoel 2:18-27,   sambutan ketua panitia natal 2018,   renungan khotbah Keluaran 18 : 1-12,   Nyanyian rohani 15 bahasa moi lagu mp3,   jakobus 1:2-12,   jamita bahasa batak jakobus 1: 2-12,   mikha 6 renungan,   Download lagu Rohani ambon,   lagu pengakuan dosa,   lagu pkj biarkanlah anak anak datang pada yesus,   sabda Bina umat,   download lagu nkb nyanyikan lagu baru,   download lagu rohani kristen mp3 gratis,   Apakah kau mau jadi pemenang mp3,   Zaburi 22:1_2,   sabdabinaPT gpib 14 juli 2019,   khotbah roma 6:1-11,   Madah Bakti 211 SATB,   materi katekisasi gpib,   doa berkat ibadah pemuda,   download lagu bawaku dekat,   lagu rohani barat,   dowdload lagu rohani tabur waktu pagi,   rohani 14,   lagu kala ku cari damai,   lagu pengakuan dosa,   lagu pengakuan dosa,   renungan harian kitab ester 5:1-10,   renungan harian kitab ester 5:1-10,   mars pkb gpib sangkakala,   Daftar lagu pantekosta girang,   arti mahanaim,   daftar lagu pengampunan dosa,   daftar lagu pengampunan dosa,   khotba gpdi masmur 15:1-5,   lagu rohani pengakuan dossa,   lirik lagu mars Gereja GMPU,   renungan gpib minggu 14 july 2019,   lagu gereja rock,   lagu pantekosta lama,   GB 389b,   nyanyian rohani 160,   doa berkat setelah ibadah bahasa jawa,   lagu pelengkap kixung jemaat,   rohani 131,   1 tesalonika 5:12 hiduplah selalu dalam damai,   rohani 132 ,   nyanyian rohani 106,   lagu firman tuhan menerangi jalanku,   nyanyian rohani 106,   1 korintus 4: 6-13,   khotbah ester 5:1-8,   renungan 1 tesalonika 5 : 14. belalah mereka yg lemah,   bapa ajarku bersyukur sampai putih rambutku,   khotbah kisah para rasul 7 ayat 9-18,   doa berkat,   khotbah ester 5 1-8,   chord dhasyat sgala perbuatanmu,   pendalaman kitab keluaran pasal 19 ayat 21-25,   Khotbah nast 2 petrus 10-15,   lagu-lagu rohani penutup,   kata sambutan perayaan natal 2018,   nyanyian rohani 107,   PKJ 245 dengan notasi angka,   not seperti wanita dipinggir sumur,   not seperti wanita dipinggir sumur,