AG (Aradhana Geethamulu):


AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను


AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని


AG 326 పరలోక పట్టణము


AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార


AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే


AG 323 యేసులో హర్షించెదము


AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము


AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా


AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల


AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు


AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు


AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ


AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు


AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక


AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌


AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు


AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా


AG 311 రాకడ సమయంలో


AG 310 అదే అదే ఆ రోజు


AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా


AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం


AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము


AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి


AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన


AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా


AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు


AG 302 జయహే, జయహే


AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను


AG 300 సిలువలో సిలువలో


AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల


AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే


AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత


AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా


AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి


AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా


AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు


AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ


AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&


AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా


AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య


AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ


AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా


AG 284 సిలువలో బలియైన


AG 283 మనకై యేసు-మరణించె


AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె


AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ


AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను


AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి


AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో


AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను


AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట


AG 275 వినరే యో నరులారా


AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో


AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు


AG 272 మంగళమే యేసునకు


AG 271 దేవర నీ దీవెనలు


AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ


AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు


AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా


AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#


AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి


AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది


AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో


AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు


AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో


AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి


AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది


AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&


AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!


AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే


AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&


AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి


AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని


AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె


AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా


AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&


AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు


AG 249 సువార్తను చాటింప


AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను


AG 247 దేవుని వారసులం


AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము


AG 245 యేసుని స్వీకరించు


AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు


AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&


AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా


AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త


AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా


AG 237 మన పాపము మన శాపము


AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా


AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున


AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని


AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త


AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే


AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ


AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు


AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు


AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి


AG 227 పాపిగానే జీవింతువా


AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద


AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె


AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ


AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు


AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా


AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో


AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక


AG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా


AG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన
# ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన యేసుకు సమమెవరు 


AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&
# ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్రేమ మరణము


AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను


AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ


AG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా


AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
# యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు పాపినైన నన్ను ķ


AG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ
# శాశ్వతమైనది ప్రేమ యెహోవా తండ్రి ప్రేమ


AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో
# దేవుని ప్రేమ యిదిగో జనులార భావంబునం దెలĹ


AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను
# యేసుని ప్రేమను - నేమారకను నెప్పుడు దలచవె 


AG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు
# దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు తోడుగనున్నాడు (2) ||


AG 208 నే సాగెద యేసునితో
# నే సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంత(2)


AG 207 యెహోవా నా కాపరి
# యెహోవా నా కాపరి యెహోవా నా ఊపిరి


AG 206 గాఢాంధకారములో
# గాఢాంధకారములో నేను తిరిగినను


AG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము
# నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము నా సర్వస్వము యే


AG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు
# నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము - దీపము


AG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు
# యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు పచ్చిక గల చ&#


AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో
# తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో ప్రభువా నీ - పన


AG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే
# నిండు మనస్సుతో నిన్నే కొలిచేను దేవా


AG 200 నేనును నా యింటివారును
# నేనును నా యింటివారును నీతి సూర్యుని గొలĹ


AG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ
# ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ చేయుము దేవునికి


AG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు
# నమ్మకమైన నా ప్రభు నిన్ను నే స్తుతింతును (2)


AG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద
# యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద భాసురముగ నే నన&#


AG 196 జీవనదిని నా హృదయములో
# జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింప చేయుమయా


AG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
# ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి నిన్నాశ్రయించిన


AG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా
# నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా నా కిక లేమి 


AG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో
# యెహోవా కొరకు-సహనముతో కనిపెట్టన్‌


AG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
# యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా అడ్డుగా వచ్చు వైరĹ


AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...
# ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ... యేసే నిన్ను నన్ను పిలుచు


AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున


AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#


AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా


AG 187 కాలము సమీపము


AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో


AG 185 ఆనంద యాత్రా


AG 184 ఆనందం మహానందం


AG 183 ఆనందమానందమాయెను


AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో


AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము


AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో


AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా


AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను


AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి


AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా


AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో


AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా


AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి


AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను


AG 171 నడిపించు నా నావ


AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా


AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా


AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా


AG 167 దాసుల ప్రార్థన


AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ


AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు


AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు


AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు


AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి


AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ


AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను


AG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు


AG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి
# స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి సర్వాధికారి కస్తూర


AG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై
# జై జై యేసు రాజా జై జై రాజాధిరాజా నీకే జై జై


AG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే
# క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే మోక్షాధి


AG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా
# మా సర్వానిధీ నీవయ్యా నీ సన్నిధి కొచ్చామķ


AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక
# యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక నిహ పరములలో ĸ


AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది


AG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను


AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు
# దేవుడే నా కాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము


AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు


AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్


AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు


AG 147 నీతో సమమెవరు?


AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ
# యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ యేసుఁడు మా యన్న గాఁ


AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని


AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి


AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా


AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే


AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార


AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా


AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో


AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను


AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా


AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద


AG 135 నూతన గీతము పాడెదను
# నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో


AG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో
# సన్నుతింతుమో ప్రభో సదమలమగు భక్తితో


AG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ
# నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ యాత్మతో నర్పించుĶ


AG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము
# స్తోత్రమే మా ప్రాణము స్తుతులె మా ఆహారము


AG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట
# యెహోవ గద్దె ముందట జనంబూలార మ్రొక్కుడి


AG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
# యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా


AG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా
# త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా దయఁజూడ రావే - నేన


AG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ
# హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు - దేవుని &#


AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
# యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో రుచియయ్యా - దేవ


AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు
# చూచుచున్నాము నీవైపు మా ప్రియ జనక


AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&
# పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్రభువా వరదూ


AG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి
# దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి ఆయనను స్తుతి


AG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం
# జీవితమంత నీ ప్రేమగానం ప్రణుతింతుము యేసు


AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
# మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు విశ్వాస్యత చాలా గొప్


AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా
# నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా దేవుని క్రియల


AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా


AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున


AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన


AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా


AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ


AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము


AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె


AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి


AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో


AG 111 సమస్త దేశములారా


AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా


AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు


AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట


AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా


AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా


AG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే


AG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక
# భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామ


AG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని
# యేసు నాదు కాపరి వాని వాసిగా స్తుతించెదనĺ


AG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా
# కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నాను నాకు స


AG 101 యెహోవాను గానము
# యెహోవాను గానము చేసెదము ఏకముగా


AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము


AG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము
# సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము సల్పరే జగ మెలĺ


AG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె
# స్తుతి గీతముల నిలపాడరె స్తోత్రార్హ ప్రభ


AG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#
# స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రాజా స్తోత్


AG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము
# స్తోత్రించి కీర్తింతుము ఘనపరచెదము - కొనĹ


AG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై
# అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆశీనుడవైన నా దేవా


AG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
# ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవ


AG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా
# ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్&#


AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో
# మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో కోట్ల కొలదిగా ĵ


AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ
# ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహనీయము


AG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక
# నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీకరించున్‌


AG 89 చూడుము గెత్సెమనే
# చూడుము గెత్సెమనే తోటలో నా ప్రభువు


AG 88 మన కొరకై వచ్చాడు
# మన కొరకై వచ్చాడు తన ప్రాణం పెట్టాడు


AG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము
# స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చె


AG 86 యెహోవా నీ నామము
# యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది ఎంతో బలమైనద


AG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ
# సీయోను పాటలు సంతోషముగ పాడుచు సీయోను వెళĺ


AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
# ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము ప్రియుని దేశము 


AG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ
# బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగా మా యేసు ķ


AG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో
# దేవ దేవుని సన్నిధిలో సముహముగా ఉన్నదెవరో


AG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును
# సిలువను మోసి ఈ లోకమును తలక్రిందులు చేయు 


AG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...
# పరమ జీవము నాకు నివ్వ... తిరిగి లేచెను నాతో న


AG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం
# గీతం గీతం - జయ జయ గీతం చేయి తట్టి పాడెదము


AG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను
# యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను తిరిగి లేచె&#


AG 77 అపరాధిని యేసయ్యా
# అపరాధిని యేసయ్యా కృప జూపి బ్రోవుమయ్యా


AG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు
# పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు జేరితిని యేసయ్


AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను
# యేసు-అనుభవించితివా సిలువను కలువరి మెట్ట


AG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు
# ఓ ఘోర పాపములు నా చేతులు చేసినవి


AG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా
# లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా లోతైన ప్రేమను


AG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&
# ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగానే నా హృద


AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు
# నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు కరుణ యేసు - నీ రకĺ


AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన


AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!


AG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు
# యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు హోసన్నా గీతం పాడ


AG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం
# హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దావీదు కుమారునికĹ


AG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు
# బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు స్తుతియించుము


AG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా
# మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా మంగళ నాథుడా!


AG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ
# ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ ఆ-నందం - పొంగను


AG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు
# ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు మహిమలో నే


AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&
# సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము శిలనైķ


AG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను
# సహాయం చేయు శిఖరములను చూచెదను భూమి ఆకాశమĹ


AG 60 నీ పాద సన్నిధికి
# నీ పాద సన్నిధికి కృపామయా యేసయ్యా


AG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం
# జయ జెండా పట్టుకొనెదం మనం వీరులుగ నడిచెదķ


AG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా
# ప్రభుయేసు నా రక్షకా నొసగు కన్నులు నాకు


AG 57 నేను నా ఇంటివారలం
# నేను నా ఇంటివారలం యెహోవానే సేవింతుం


AG 56 యేసు కూడా వచ్చును
# యేసు కూడా వచ్చును అద్భుతములెన్నో చేయును


AG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత
# భూమియు దాని - సంపూర్ణత లోకము దాని - నివాసు - ĸ


AG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు
# కౌగిటిలో హత్తుకొనున్‌ నా చింతలన్‌ బాపున&


AG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము
# అంతరంగంబెల్ల - కడిగెదన్‌ అపవిత్రతన్‌ - దొĸ


AG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#
# జీవితమంతయు వ్యర్థముగాను దుఃఖముతోను గడు&#


AG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను
# కనుగొంటిని ఐశ్వర్యము చేపట్టితి ఒక గనిని


AG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం
# ఆకలి-బాధన్‌ తీర్చు ఆత్మా- హారం అదియే


AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
# ఫలం ఇవ్వని చెట్టులెల్ల నరకబడి అగ్నిలో వే


AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
# నా హృదయము వింతగా మారెను(3)


AG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా
# లోకము శరీరం సాతాను క్రిందను బానిసగానే పా


AG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు
# ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు బలమైన దేవుడు మన దేĸ


AG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ
# పాపిగానున్న నిన్ను పరిశుద్ధ పరచెనుగా


AG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...
# పనికి రాని పాత్రననీ-పారవేయకుమా


AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
# చీకటి కాలము వచ్చుచుండె కృపకాలము నుపయోగి&


AG 42 యేది నీ సాక్ష్యము
# అపొస్తలులు శిష్యులు అపనిందలు హింసలు


AG 41 భయమేల జనులారా
# వేష భాషలు మాని మోస మార్గము వీడి


AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు


AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెను


AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం


AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున


AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు


AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది


AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో


AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌


AG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా


AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాట


AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా


AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌


AG 26 ఆయనే నా సంగీతము


AG 25 ఆనందం -ఆనందం


AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైన


AG 23 కుతూహల మార్భాటమే


AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&


AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన


AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు


AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ


AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌


AG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&


AG 16 స్తోత్రము చేసెదను


AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం


AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే


AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము


AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ


AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ


AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ


AG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం


AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు


AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -


AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!


AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము


AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా


AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను


AG 2 యెహోవా - నా బలమా


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹ


Sinergypro adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Replikasi, Duplikasi Cd, Vcd, Dvd dan juga menangani desain Grafis, Percetakan Offset Printing seperti Cover, buku, Katalog, X-Banner, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos dll.

Kami sudah puluhan tahun di bidang ini dan sangat berpengalaman sehingga dengan keahlian yang kami punya berharap dapat memuaskan para pelanggan di dalam kerjasama dengan kami. Kami terus meningkatkan kinerja yang lebih optimal melalui ketepatan waktu, ketelitian dan hasil yang memuaskanNyanyian Ibadah Gereja
English Hymns*, COUPLES FOR CHRIST SONGS (CFC SONGS)*, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS, YJ, ADV (Himnario Adventista)*,
JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, NKB, KC, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, KPRI, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KLIK, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, Puji Syukur, Madah Bakti,
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Lagu Gereja Tiberias Indonesia GTI

ADV (Himnario Adventista)(5)
AG (Aradhana Geethamulu)(331)
Alamat dan No. Telpon Jemaat GPIB(25)
Album Rohani(1)
Amanat Pengutusan(9)
Arab Christian Song(20)
Arsip PGI(12)
Artikel(2)
Artikel Penuntun(77)
Ayat Alkitab untuk Remaja(3)
Ayat Pengucapan Syukur - Untuk memulai Persembahan(33)
Bacaan Alkitab 2015(17)
Bacaan Alkitab GPIB 2016(12)
Bacaan Alkitab GPIB 2017(12)
Bacaan Alkitab GPIB 2018(7)
Biografi Kathryn Kuhlman(7)
blank(1)
Catatan Penting Tata Ibadah BNKB (Banua Niha Keriso Protestan)(3)
Catatan Penting Tata Ibadah GBK (Gereja Bala Keselamatan)(3)
Catatan Penting Tata Ibadah GEREJA AIR KEHIDUPAN(1)
Catatan Penting Tata Ibadah Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia (KIBAID)(1)
Catatan Penting Tata Ibadah Gereja Kristen Pasundan (GKP)(13)
Catatan Penting Tata Ibadah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSJA)(4)
Catatan Penting Tata Ibadah GKA (Gereja Kristen Abdiel)(2)
Catatan Penting Tata Ibadah GKE (GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS)(8)
Catatan Penting Tata Ibadah GKI (Gereja Kristen Indonesia)(7)
Catatan Penting Tata Ibadah GKII (Gereja Kristen Injili Indonesia)(2)
Catatan Penting Tata Ibadah GKPB (Gereja Kristen Protestan di Bali)(5)
Catatan Penting Tata Ibadah GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia)(2)
Catatan Penting Tata Ibadah GKSBS (Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan)(9)
Catatan Penting Tata Ibadah GKT (GEREJA KRISTUS TUHAN)(1)
Catatan Penting Tata Ibadah GKY (Gereja Kristus Yesus)(1)
Catatan Penting Tata Ibadah GMI (Gereja Methodis Indonesia)(9)
Catatan Penting Tata Ibadah GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia)(3)
Catatan Penting Tata Ibadah GPIB(9)
Catatan Penting Tata Ibadah GPIG (Gereja Protestan Indonesia Gorontalo)(1)
Catatan Penting Tata Ibadah GPIL (Gereja Protestan Indonesia Luwu)(2)
Catatan Penting Tata Ibadah GPM (Gereja Protestan Maluku)(2)
Catatan Penting Tata Ibadah GRII (Gereja Reformed Injili Indonesia)(3)
Catatan Penting Tata Ibadah HKI (Huria Kristen Indonesia)(3)
Catatan Penting Tata Ibadah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM)(4)
Catatan Penting Tata Ibadah POUK (Persekutuan Oikumene Umat Kristen)(6)
CD Lagu Rohani(8)
Chord Chart(2)
Christian Song(1805)
Christian Songs In Dutch(20)
Christian Songs In Korean(1)
Christmas Song(164)
Contoh Surat-Surat Gerejawi(3)
Contoh Tata Ibadah(167)
COUPLES FOR CHRIST SONGS (CFC SONGS)(13)
Doa Berkat(8)
DOA PERSEMBAHAN GEREJA SECARA UMUM(9)
Download Tata Ibadah Gereja Gereja(7)
Drama Natal(1)
EasyWorship 2009(12)
English Hymns(5286)
Film Rohani(14)
Format Tata Ibadah GPIB(4)
Garis Besar(66)
Gereja dan Persekutuan Doa(3)
German Christian Songs(9)
Gita Bakti BARU(412)
Gita Bakti Lama(1)
GPIB News(23)
Heading Tata Ibadah(32)
HEALING WORSHIP SONGS(47)
Hebrew Christian Song(6)
Hindi Worship Song(123)
Iklan(1)
Index Buku Nyanyian Ibadah(5)
Info Penting Tentang Gereja(2)
Inspirasi(185)
Instrumental Rohani(18)
Italian Christian Song(3)
Japanese Christian Song(5)
JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu)(141)
Jesus Is Risen Song(13)
Kalender Tahun Gereja GPIB(2)
Kamus(22)
Karaoke Rohani(16)
Katekisasi GPIB(52)
Kelender RKA GPIB(31)
Keywords(5)
Khotbah Gereja Gereja Anggota UEM 2017(14)
Khotbah Gereja Gereja Anggota UEM 2018(43)
Khotbah Ibadah GPIB 2013(1)
Khotbah Ibadah GPIB 2014(115)
Khotbah Ibadah GPIB 2015(197)
Khotbah Ibadah GPIB 2016(364)
Khotbah Ibadah GPIB 2017(369)
Khotbah Ibadah GPIB 2018(192)
Kidung Ceria(400)
Kidung Jemaat(504)
Kidung Mazmur(3)
Kidung Muda Mudi(202)
Kidung Persekutuan Reformed Injili (KPRI)(177)
Kidung Puji-pujian Kristen (KPPK)(372)
Lagu(3)
Lagu Batak(1)
Lagu Dangdut Rohani(11)
Lagu DarahMu Yesus(31)
Lagu Gereja Tiberias Indonesia GTI(18)
Lagu HUT Kemerdekaan(4)
Lagu KOOR(1)
Lagu KOOR Gereja(2)
Lagu Natal(58)
Lagu Natal (Bahasa Inggris)(1)
Lagu Paskah(55)
Lagu Pernikahan di Gereja(56)
Lagu Pujian Gereja Pentakosta Indonesia (GPI)(1)
Lagu Rohani 2016(6)
Lagu Rohani 2017(35)
Lagu Rohani Ambon(4)
Lagu Rohani Betawi(2)
Lagu Rohani Indonesia(1)
Lagu Rohani Kristiani(3451)
Lagu Sekolah Minggu(94)
Lagu Sion Gereja Masehi Advent hari ke 7(518)
Lagu Tahun Gereja GPIB(12)
Lagu-Lagu Gereja Mawar Saron (GMS)(20)
Lagu-Lagu GPdI(2)
Lagu-Lagu Persekutuan(7)
Lotani Pujian(1)
Map Gereja GPIB(10)
Mars PELKAT(8)
Materi Bina Presbiter dan Pelkat GPIB(5)
Materi GP GPIB 2017(1)
Materi GPIB(1)
Materi Inforkom(3)
Materi Katekisasi Pra Nikah(2)
Materi Sekolah Minggu GPIB(7)
MAZMUR MP3 GKI(106)
NA(4)
News Christian Song(1)
Not Lagu Koor - SATB(33)
NRM (Nyanyian Rohani Methodist)(329)
Nyanyian Pujian(22)
Nyanyian Rohani(199)
Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB)(243)
Panduan (Tips)(1)
Pelengkap Kidung Jemaat(309)
Pembacaan Alkitab Anggota UEM(4)
Pembagian Lagu(5)
Pendeta GPIB(1)
Pengakuan Ekumenis(3)
Penjelasan Ayat Firman(111)
Peraturan Ibadah-Ibadah di GPIB(2)
Persidangan Sinode ke-20 GPIB(7)
PKS (Pwuhken Koul Sarawi)(1)
PPMJ GEREJA GPIB(2)
PPPR (Puji-pujian Pemuda dan Remaja)(86)
Program(1)
Puji Pujian Rohani (PPR)(1)
Puji-Pujian Kristen(254)
RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi)(1)
SABDA BINA PEMUDA GPIB 2017(1)
SABDA BINA TERUNA GPIB 2018(9)
Sejarah Gereje Gereja di Indonesia(1)
Songs on The Blood of Jesus(83)
SPSS(1)
SS (Духовни Песни)(1)
Suara Gembira(66)
Tata Ibadah : Ucapan Selamat Datang(18)
Tata Ibadah Pemberkatan Perkawinan Kudus(4)
Thai Christian Song(15)
The Ascension of Jesus Song(11)
Top Christian Song(2)
Top Song(4)
Trend Lagu Rohani(2)
Ucapan Untuk Pernikahann Kristen(1)
Update 2016(1)
Video Kiriman(1)
YJ(297)
YSMS(209)
Label:

  Arsip AG (Aradhana Geethamulu)..


  rss lagu-gereja.com  Register   Login  

  Lagu Kotbah


  songbatak.com-karaoke
  Gereja GPIB di Jakarta (Map)
  Gereja GPIB di Surabaya (Map)
  Gereja GPIB di Makassar (Map)
  Gereja GPIB di Medan (Map)
  Gereja GPIB di Bandung (Map)
  Gereja GPIB di Manado (Map)
  Gereja GPIB di Bekasi (Map)
  Gereja GPIB di Tangerang (Map)
  Gereja GPIB di Denpasar (Map)
  Gereja GPIB di Bogor (Map)