AG (Aradhana Geethamulu):


AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను


AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని


AG 326 పరలోక పట్టణము


AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార


AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే


AG 323 యేసులో హర్షించెదము


AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము


AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా


AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల


AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు


AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు


AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ


AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు


AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక


AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌


AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు


AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా


AG 311 రాకడ సమయంలో


AG 310 అదే అదే ఆ రోజు


AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా


AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం


AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము


AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి


AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన


AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా


AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు


AG 302 జయహే, జయహే


AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను


AG 300 సిలువలో సిలువలో


AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల


AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే


AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత


AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా


AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి


AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా


AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు


AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ


AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&


AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా


AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య


AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ


AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా


AG 284 సిలువలో బలియైన


AG 283 మనకై యేసు-మరణించె


AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె


AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ


AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను


AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి


AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో


AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను


AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట


AG 275 వినరే యో నరులారా


AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో


AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు


AG 272 మంగళమే యేసునకు


AG 271 దేవర నీ దీవెనలు


AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ


AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు


AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా


AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#


AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి


AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది


AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో


AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు


AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో


AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి


AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది


AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&


AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!


AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే


AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&


AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి


AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని


AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె


AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా


AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&


AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు


AG 249 సువార్తను చాటింప


AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను


AG 247 దేవుని వారసులం


AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము


AG 245 యేసుని స్వీకరించు


AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు


AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&


AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా


AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త


AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా


AG 237 మన పాపము మన శాపము


AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా


AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున


AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని


AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త


AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే


AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ


AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు


AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు


AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి


AG 227 పాపిగానే జీవింతువా


AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద


AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె


AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ


AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు


AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా


AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో


AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక


AG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా


AG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన


AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&


AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను


AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ


AG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా


AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు


AG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ


AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో


AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను


AG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు


AG 208 నే సాగెద యేసునితో


AG 207 యెహోవా నా కాపరి


AG 206 గాఢాంధకారములో


AG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము


AG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు


AG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు


AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో


AG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే


AG 200 నేనును నా యింటివారును


AG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ


AG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు


AG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద


AG 196 జీవనదిని నా హృదయములో


AG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి


AG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా


AG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో


AG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా


AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...


AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున


AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#


AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా


AG 187 కాలము సమీపము


AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో


AG 185 ఆనంద యాత్రా


AG 184 ఆనందం మహానందం


AG 183 ఆనందమానందమాయెను


AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో


AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము


AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో


AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా


AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను


AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి


AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా


AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో


AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా


AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి


AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను


AG 171 నడిపించు నా నావ


AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా


AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా


AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా


AG 167 దాసుల ప్రార్థన


AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ


AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు


AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు


AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు


AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి


AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ


AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను


AG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు


AG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి


AG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై


AG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే


AG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా


AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక


AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది


AG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను


AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు


AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు


AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్


AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు


AG 147 నీతో సమమెవరు?


AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ


AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని


AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి


AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా


AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే


AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార


AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా


AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో


AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను


AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా


AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద


AG 135 నూతన గీతము పాడెదను


AG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో


AG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ


AG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము


AG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట


AG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా


AG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా


AG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ


AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో


AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు


AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&


AG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి


AG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం


AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు


AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా


AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా


AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున


AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన


AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా


AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ


AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము


AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె


AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి


AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో


AG 111 సమస్త దేశములారా


AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా


AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు


AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట


AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా


AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా


AG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే


AG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక


AG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని


AG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా


AG 101 యెహోవాను గానము


AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము


AG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము


AG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె


AG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#


AG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము


AG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై


AG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు


AG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా


AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో


AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ


AG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక


AG 89 చూడుము గెత్సెమనే


AG 88 మన కొరకై వచ్చాడు


AG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము


AG 86 యెహోవా నీ నామము


AG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ


AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము


AG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ


AG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో


AG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును


AG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...


AG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం


AG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను


AG 77 అపరాధిని యేసయ్యా


AG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు


AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను


AG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు


AG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా


AG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&


AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు


AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన


AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!


AG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు


AG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం


AG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు


AG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా


AG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ


AG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు


AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&


AG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను


AG 60 నీ పాద సన్నిధికి


AG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం


AG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా


AG 57 నేను నా ఇంటివారలం


AG 56 యేసు కూడా వచ్చును


AG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత


AG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు


AG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము


AG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#


AG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను


AG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం


AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి


AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)


AG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా


AG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు


AG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ


AG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...


AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె


AG 42 యేది నీ సాక్ష్యము


AG 41 భయమేల జనులారా


AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు


AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెను


AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం


AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున


AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు


AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది


AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో


AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌


AG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా


AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాట


AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా


AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌


AG 26 ఆయనే నా సంగీతము


AG 25 ఆనందం -ఆనందం


AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైన


AG 23 కుతూహల మార్భాటమే


AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&


AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన


AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు


AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ


AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌


AG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&


AG 16 స్తోత్రము చేసెదను


AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం


AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే


AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము


AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ


AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ


AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ


AG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం


AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు


AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -


AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!


AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము


AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా


AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను


AG 2 యెహోవా - నా బలమా


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹ


Sinergypro adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Replikasi, Duplikasi Cd, Vcd, Dvd dan juga menangani desain Grafis, Percetakan Offset Printing seperti Cover, buku, Katalog, X-Banner, Spanduk, Umbul-umbul, Kaos dll.

Kami sudah puluhan tahun di bidang ini dan sangat berpengalaman sehingga dengan keahlian yang kami punya berharap dapat memuaskan para pelanggan di dalam kerjasama dengan kami. Kami terus meningkatkan kinerja yang lebih optimal melalui ketepatan waktu, ketelitian dan hasil yang memuaskan
rss lagu-gereja.com  Register   Login  

Lagu Kotbah


songbatak.com-karaokeMINGGU, 30 SEPTEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB MINGGU, 30 SEPTEMBER 2018 - JANGAN MENGANDALKAN PIKIRAN KITA - 1 Samuel 13:1-12 (SGDK) - HARI MINGGU XVIII SESUDAH PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU) Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)
TIDAK PATUH PADA PERINTAH TUHAN ADALAH PERBUATAN BODOH 1 Samuel 13:13-14
SABTU, 29 SEPTEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 29 SEPTEMBER 2018 - SUAM-SUAM KUKU - Wahyu 3:14-22 - MINGGU XVII SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
TUHAN PEMEGANG KUNCI DAUD Wahyu 3:7-13 ||
JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018 - BINTANG TIMUR - Wahyu 2:26-29 - MINGGU XVII SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
TERUS BERTUMBUH DALAM KETEKUNAN Wahyu 2:18-25
KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018 - AJARAN BILEAM - Wahyu 2:12-17 - MINGGU XVII SES. PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
HENDAKLAH ENGKAU SETIA SAMPAI MATI Wahyu 2:8-11 | AJARAN BILEAM Wahyu 2:12-17
RABU, 26 SEPTEMBER 2018
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 26 SEPTEMBER 2018 - IMAN TANPA PERBUATAN ADALAH MATI - Yakobus 2:21-26 (SGDK) - MINGGU XVII SESUDAH PENTAKOSTA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU) Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)
Abraham bapa kita, Sahabat Allah, Rahab, KESALEHAN SEMU,


Minggu, 07 Oktober 2018
Tata Ibadah HARI PERJAMUAN KUDUS se-DUNIA dan HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA (HPKD/HPII) Minggu, 07 Oktober 2018

Menggunakan Tata Ibadah GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ)
Minggu, 16 September 2018
TATA IBADAH HARI MINGGU GPIB Minggu, 16 September 2018 - SYUKUR HUT KE-59 Pelayanan Kategorial Anak

Tema: "Anak GPIB Cinta Damai" Sub-tema: "Berlatih, Berkarya, dan berkompetisi dalam Damai Tuhan"
6 SEPTEMBER 2018
6 SEPTEMBER 2018 - JUKLAK KEGIATAN PRA-HUT KE-60 PELKAT PA GPIB

DALAM RANGKA HUT KE 59 PELKAT PA GPIB - 6 SEPTEMBER 2018Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)

SABTU, 12 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 12 JANUARI 2019 - PERGANTIAN NAMA - Yesaya 65:15-16 - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
KESALEHAN DAN KESALAHAN, Dalam hal kehormatan dan nama baik
JUMAT, 11 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 11 JANUARI 2019 - BERPALING DARI DOSA DAN KEMBALI KEPADANYA - Yesaya 65:1-7 - MINGGU EPIFANIA
Sabda Bina Umat (SBU)
Pertobatan Bangsa-bangsa Bukan Yahudi; Kefasikan Orang-orang Yahudi; Penolakan terhadap Orang-orang, BERKAT TUHAN UNTUK MEREKA YANG SETIA
KAMIS, 10 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 10 JANUARI 2019 - ANGKAT HATI PADA ALLAH - Yesaya 64:7-12 - HARI EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
ALLAH TIDAK TURUN TANGAN ,
RABU, 9 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 9 JANUARI 2019 - KONEKSI DAN KOREKSI - Yesaya 63:15-19 (SGDK) - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Guna Dharma Krida (SGDK)
Permohonan Sepenuh Hati,
RABU, 9 JANUARI 2019
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 9 JANUARI 2019 - KONEKSI DAN KOREKSI - Yesaya 63:15-19 - MINGGU EPIFANIA
Penjelasan Ayat Sabda Bina Umat (SBU)
Permohonan Sepenuh Hati, ALLAH PENYELAMAT TUNGGAL