AG (Aradhana Geethamulu):


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹ


AG 2 యెహోవా - నా బలమా


AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను


AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా


AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము


AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!


AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -


AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు


AG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం


AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ


AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ


AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ


AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము


AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే


AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం


AG 16 స్తోత్రము చేసెదను


AG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&


AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌


AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ


AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు


AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన


AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&


AG 23 కుతూహల మార్భాటమే


AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైన


AG 25 ఆనందం -ఆనందం


AG 26 ఆయనే నా సంగీతము


AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము


AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా


AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాట


AG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా


AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌


AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో


AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది


AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు


AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున


AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం


AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెను


AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు


AG 41 భయమేల జనులారా


AG 42 యేది నీ సాక్ష్యము


AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె


AG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...


AG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ


AG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు


AG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా


AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)


AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి


AG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం


AG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను


AG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#


AG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము


AG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు


AG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత


AG 56 యేసు కూడా వచ్చును


AG 57 నేను నా ఇంటివారలం


AG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా


AG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం


AG 60 నీ పాద సన్నిధికి


AG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను


AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&


AG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు


AG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ


AG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా


AG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు


AG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం


AG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు


AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!


AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన


AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు


AG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&


AG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా


AG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు


AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను


AG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు


AG 77 అపరాధిని యేసయ్యా


AG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను


AG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం


AG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...


AG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును


AG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో


AG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ


AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము


AG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ


AG 86 యెహోవా నీ నామము


AG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము


AG 88 మన కొరకై వచ్చాడు


AG 89 చూడుము గెత్సెమనే


AG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక


AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ


AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో


AG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా


AG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు


AG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై


AG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము


AG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#


AG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె


AG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము


AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము


AG 101 యెహోవాను గానము


AG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా


AG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని


AG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక


AG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే


AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా


AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా


AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట


AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు


AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా


AG 111 సమస్త దేశములారా


AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో


AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి


AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె


AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము


AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ


AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా


AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన


AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున


AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా


AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా


AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు


AG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం


AG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి


AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&


AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు


AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో


AG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ


AG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా


AG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా


AG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట


AG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము


AG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ


AG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో


AG 135 నూతన గీతము పాడెదను


AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద


AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా


AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను


AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో


AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా


AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార


AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే


AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా


AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి


AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని


AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ


AG 147 నీతో సమమెవరు?


AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు


AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్


AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు


AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు


AG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను


AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది


AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక


AG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా


AG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే


AG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై


AG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి


AG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు


AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను


AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ


AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి


AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు


AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు


AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు


AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ


AG 167 దాసుల ప్రార్థన


AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా


AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా


AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా


AG 171 నడిపించు నా నావ


AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను


AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి


AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా


AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో


AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా


AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి


AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను


AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా


AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో


AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము


AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో


AG 183 ఆనందమానందమాయెను


AG 184 ఆనందం మహానందం


AG 185 ఆనంద యాత్రా


AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో


AG 187 కాలము సమీపము


AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా


AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#


AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున


AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...


AG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా


AG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో


AG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా


AG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి


AG 196 జీవనదిని నా హృదయములో


AG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద


AG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు


AG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ


AG 200 నేనును నా యింటివారును


AG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే


AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో


AG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు


AG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు


AG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము


AG 206 గాఢాంధకారములో


AG 207 యెహోవా నా కాపరి


AG 208 నే సాగెద యేసునితో


AG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు


AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను


AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో


AG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ


AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు


AG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా


AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ


AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను


AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&


AG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన


AG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా


AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక


AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో


AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా


AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు


AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ


AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె


AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద


AG 227 పాపిగానే జీవింతువా


AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి


AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు


AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు


AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ


AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే


AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త


AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని


AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున


AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా


AG 237 మన పాపము మన శాపము


AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా


AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త


AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా


AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&


AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున


AG 245 యేసుని స్వీకరించు


AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము


AG 247 దేవుని వారసులం


AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను


AG 249 సువార్తను చాటింప


AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు


AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&


AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా


AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె


AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని


AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి


AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&


AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే


AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!


AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&


AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది


AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి


AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో


AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు


AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో


AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది


AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి


AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#


AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా


AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు


AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ


AG 271 దేవర నీ దీవెనలు


AG 272 మంగళమే యేసునకు


AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు


AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో


AG 275 వినరే యో నరులారా


AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట


AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను


AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో


AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి


AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను


AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ


AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె


AG 283 మనకై యేసు-మరణించె


AG 284 సిలువలో బలియైన


AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా


AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ


AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని


AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా


AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&


AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ


AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు


AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా


AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి


AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా


AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత


AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే


AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల


AG 300 సిలువలో సిలువలో


AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను


AG 302 జయహే, జయహే


AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు


AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా


AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన


AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి


AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము


AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం


AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా


AG 310 అదే అదే ఆ రోజు


AG 311 రాకడ సమయంలో


AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా


AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు


AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌


AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక


AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు


AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ


AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు


AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు


AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల


AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా


AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము


AG 323 యేసులో హర్షించెదము


AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే


AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార


AG 326 పరలోక పట్టణము


AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని


AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను


German Christian Songs
HEALING WORSHIP SONGS

MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:


Hari ini, 26 Januari - Ayub 35-37

Arsip AG (Aradhana Geethamulu)..

Register   Login  

contoh kj 424 bukan kj.424Latest Christian Song


Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi),
Lagu Koor - Paduan Suara Gereja, JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, Nyanyian Rohani, Nafiri Rohani, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, NP (Nyanyian Pujian), Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, , LIRIK LAGU ROHANI SUNDA, Kidung Kabungahan GKP, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tata Ibadah Syukur HUT ke-37 Persekutuan Teruna GPIB Minggu, 2 Februari 2020
Surat pengantar, Pesan MS dalam rangka HUT PT ke-37, Tata Ibadah Syukur HUT ke-37 Persekutuan Teruna GPIBNew Submit
RABU, 1 APRIL 2020
Khotbah Ibadah GPIB - RABU, 1 APRIL 2020 - HARI DOA GPIB - Lukas 14:7-11 (SGK) - MINGGU II PRAPASKAH

SELASA, 31 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB SELASA, 31 MARET 2020 - PELAYAN DAN PENDERITAAN - Ratapan 3:21-27 - MINGGU II PRAPASKAH

SENIN, 30 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - SENIN, 30 MARET 2020 - PELAYAN DAN TUHAN - Ratapan 2:17-22

MINGGU, 29 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB MINGGU, 29 MARET 2020 - KESADARAN PELAYANAN - Ratapan 1:1-17 (SGD) - HARI MINGGU II PRAPASKAH

SABTU, 28 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 28 MARET 2020 - IMAN MENGHAPUS SEGALA KECEMASAN - Habakuk 3:17-19 - MINGGU III PRAPASKAH

JUMAT, 27 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 27 MARET 2020 - TUHAN BERTINDAK DALAM KEADILAN - Habakuk 2:6-20

KAMIS, 26 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - KAMIS, 26 MARET 2020 - MEMAHAMI MAKSUD TUHAN - Habakuk 1:12-17 - MINGGU III PRAPASKAH

RABU, 25 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 25 MARET 2020 - HUKUMAN TUHAN ATAS KESOMBONGAN NINIWE - Nahum 3:1-19 (SGK) - MINGGU III PRAPASKAH

SELASA, 24 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - SELASA, 24 MARET 2020 - TUHAN MELEPASKAN PENDERITAAN UMAT-NYA - Nahum 1:9-2:2 - MINGGU III PRAPASKAH

SENIN, 23 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - SENIN, 23 MARET 2020 - BERTOBATLAH DARI SEGALA KEJAHATAN - Obaja 1:17-21 - MINGGU III PRAPASKAH

MINGGU, 22 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - MINGGU, 22 MARET 2020 - WASPADA TERHADAP PARA PENYESAT - Yudas 1:1-16 (SGD) - HARI MINGGU III PRAPASKAH

SABTU, 21 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB SABTU, 21 MARET 2020 - TONGKAT ESTAFET - Bilangan 27:12-23 - MINGGU IV PRAPASKAH

JUMAT, 20 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB JUMAT, 20 MARET 2020 - PASTI SUKSES! - Bilangan 13:25-33 - MINGGU IV PRAPASKAH

KAMIS, 19 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB KAMIS, 19 MARET 2020 - JANGAN MENGATAI HAMBA TUHAN - Bilangan 11:1-16 - MINGGU IV PRAPASKAH

RABU, 18 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB RABU, 18 MARET 2020 - SUATU KEHORMATAN BEKERJA DI RUMAH TUHAN - Bilangan 4:34-37 (SGK) - MINGGU IV PRAPASKAH

SELASA, 17 MARET 2020
Khotbah Ibadah GPIB - SELASA, 17 MARET 2020 ENGKAULAH KEPUNYAANKU - Bilangan 3:21-51 - MINGGU IV PRAPASKAH

Minggu, 2 Februari 2020
Tata Ibadah Syukur HUT ke-37 Persekutuan Teruna GPIB Minggu, 2 Februari 2020

Kamis, 23 Januari 2020
There's Nothing That Our God Can't Do - Passion ft. Kristian Stanfill


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Maret 2020


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Februari 2020

materi katekisasi gpib,   doa persembahan dalam ibadah minggu di gereja,   doa persembahan dalam ibadah minggu di gereja,   Khotbah minggu tanggal 26 januari 2020 mazmur 27:1-6,   gb 389a notasi angka,   lagu gereja,   lagu-gereja.com,   Khotbah minggu tanggal 26 januari 2020 mazmur 27:1-6,   lagu-gereja.com,   kmm 129,   teks lagu rohani solideo,   nama komunitas kristen yang bagus,   kalender liturgi 2020,   nats alkitab ttg persembahan,   sabda bina umat gpib 2020,   kidung ceria 248,   kotbah GPIB 26 Januari 2020,   kotbah GPIB 26 Januari 2020,   kalender liturgi 2020,   download lagu gereja,   download lagu gereja,   kalender liturgi katolik 2020 pdf,   GPIB daftar pembacaan firman bulan februari sesuai sabdabina umat,   kalender liturgi katolik 2020,   kalender liturgi 2020,   renungan gkjw 26jan 2020,   latar belakang ppmj gpib,   lagu-gereja.com,   lagu gereja terbaru,   lagu gereja terbaru,   doa persembahan,   notasi angka PKJ 281 tiap orang harus tahu,   tata ibadah penguburan gereja pantekosta,   tata ibadah gbi,   kalender liturgi katolik januari 2020,   lirik lagu dangdut rohani,   jadikanku terangmu,mp3,   kalender liturgi 2020,   audio gita bakti,   Kidung Ceria 237,   Khotbah Yesaya 53:1-12 GKI,   doa persembahan,   download video lagu kidung ceria no 142,   download kidung ceria nomor 142,   hans sroyer,   download lagu-lagu misa minggu biasa,   khotbah gereja gkps tgl 12 dan 19 januari 2020,   download lagu gereja terbaru,   Lirik lagu rohani muda mudi gkpi namanya,   contoh doa persembahan kristen protestan yang singkat,   kalender liturgi 2020,   ayat persembahan,   mp3 koor ina gkpi 8 mazmur,   ayat persembahan,   hans sroyer,   kalender liturgi 2020,   sabda bina umat gpib 27 januari 2020,   rekomendasi lagu madah bakti untuk minggu biasa ke 2 18 januari 2020,   rekomendasi lagu madah bakti untuk minggu biasa ke 2 18 januari 2020,   lirik kidung ria 114,   kalender liturgi 2020,   jamita HKBP MINGGU 19 JAN 2020 1 korint 1 : 1 - 9,   lagu buat doa syukur ibadah pkj,    kidung ria 66,   lagu pujian gereja 2020,   nyanyian kidung jemaat buat persembahan,   lagu-lagu gereja,   kumpulan daftar lagu michael w smith,   kalender liturgi 2020,   tata ibadah minggu gmi,   lagu misa 2020,   lagu misa 2020,   tema khotbah gpib,   khotbah uem 19 januari 2020,   nats uem 19 januari 2020,   Hans sroyer Lagu rohani,   lagu lagu gereja,   yohanes 7:37-44 gpib,   lagu gereja advent,   kalender liturgi katolik januari 2020,   kalender liturgi 2020,   let there be peace on earth madah liturgi,   partitur apalah arti ibadahmu 4 suara,   kalender liturgi 2020,   Download lagu arab rohani,   lagu gereja mp3,   mazmur tanggal 18 januari 2020,   lagu persembahan gereja,   download lagu tiberias,   download lagu tiberias,   tema khotbah gpib 2020 19 januari,   download lagu tiberias,   kalender alkitab thn 2020,   kalender alkitab thn 2020,   gpib lagu lagu gereja,   mazmur tanggal 18 januari 2020,   khotba HKBP di yesaya 42:1-9,   lirik lagu kidung keesaan 378,   dangdut rohani kristen gratis,   kalender liturgi katolik 2020,   kalenderliturgijanuari2020,   kalender liturgi 2020,   dangdut rohani kristen gratis,   mp3 lagu dangdut rohani,   kalender iman katolik 2020,   lirik buku njyjan gita bakti rohani sampai masa tua 217,   download instrumen lagu rohani kristen,   Jamita Jesaya 42:1-9,   kalender liturgi 2020,   lirik lagu mazmur 29 ( mazmur yamuger,   kalender katolik 2020,   lagu persembahan gereja,   tata cara ibadah kerapatan gereja protestan minahasa,   bahan khotbah Gmit, 12 jan 2020, Roma 13:8-16,   kidung kabungahan 26 welas asih gustj,   kidung kabungahan 26 welas asih gustj,   lagu lagu gereja,   lagu gereja com,   nyanyian rohani methodist pdf,   nyanyian rohani methodist pdf,   kalender liturgi 2020,   Renungan untuk ibadah minggu tgl 12 januari 2020,   khotbah kristen minggu, 12 januari 2020 tema aku menaruh rohku ke atasnya,   kalender liturgi 2020,   saat teduh malam hari ll lagu rohani 2020 terbaru ,   lagu rohani untuk persembahan,   votum gmi,   almanak gereja methodist indonesia,   almanak gereja methodist indonesia,   Lagu rohani dangdut 2020,   Lagu misa 12 januari 2020,   Lagu misa 12 januari 2020,   kalender liturgi 2020,   lagu lagu gereja,   harga hrv,   download lagu tiberias,   Kalender katolik 2020,   kalender liturgi 2020,   bacaan liturgi 25 Januari 2020,   bacaan liturgi 25 januari 2020,   kalender liturgi 2020,   www.lagu gereja.com,   www.lagu gereja.com,   www.lagu gereja.com,   Ibadah GPIB Matius 3 :1-15,   renungan 12 januari 2020,   tata ibadah minggu gpib 12 Januari 2020,   tata ibadah minggu gpib 12 Januari 2020,   DOA PERSEMBAHAN SYUKUR,   epistel 12-01-2020,   lagu oikumene,   lagu gereja,   kalender liturgi 2020,   Lagu rohani mazmur 23 versi ade manuhutu,   nyanyian rohani 97,   kumpulan daftar lagu michael w smith,   kalender liturgi 2020,   kalender gereja katolik 2020,   Kalender liturgi katolik 2020 januari,   kidung ceria,   Khotbah di gereja Katolik untuk tgl 5 Januari 2020,   kotbah uem 5 januari 2020,   kotbah uem 5 januari 2020,   ilustrasi efesus 2 19 22,   khotbah efesus 2:18-22 tema gereja,   cache:Ghc7uox7NHAJ:mypouk.com/index.php/lagu-lagu-gereja ,   download kalender liturgi katolik 2020,   download kalender liturgi katolik 2020,   Tahun liturgi 2020,   donload almanak nast gke tahun 2019,   download mp3. KPPK.252. Adakah Ia melindungi,