Sabtu, 03 Desember 2022
 
Register   Login  
Hari ini, Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 3 Desember 2022 - Pagi: Galatia 6:7-10 - Malam: Galatia 6:14-18 - MINGGU ADVEN I

AG (Aradhana Geethamulu):


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹAG 2 యెహోవా - నా బలమా

AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను

AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా

AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము

AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!

AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -

AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకుAG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం

AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ

AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ

AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ

AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము

AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే

AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం

AG 16 స్తోత్రము చేసెదనుAG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&

AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌

AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ

AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు

AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన

AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&

AG 23 కుతూహల మార్భాటమే

AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైనAG 25 ఆనందం -ఆనందం

AG 26 ఆయనే నా సంగీతము

AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌

AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే

AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే

AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము

AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా

AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాటAG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా

AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌

AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో

AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది

AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు

AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున

AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం

AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెనుAG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు

AG 41 భయమేల జనులారా
# వేష భాషలు మాని మోస మ...

AG 42 యేది నీ సాక్ష్యము
# అపొస్తలులు శిష్యుల...

AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
# చీకటి కాలము వచ్చుచు...

AG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...
# పనికి రాని పాత్రననీ...

AG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ
# పాపిగానున్న నిన్ను...

AG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు
# ఏలీయా దేవుడు మన దేవĹ...

AG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా
# లోకము శరీరం సాతాను ĵ...AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
# నా హృదయము వింతగా మాĸ...

AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
# ఫలం ఇవ్వని చెట్టులె...

AG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం
# ఆకలి-బాధన్‌ తీర్చు ij...

AG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను
# కనుగొంటిని ఐశ్వర్య...

AG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#
# జీవితమంతయు వ్యర్థమ...

AG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము
# అంతరంగంబెల్ల - కడిగĺ...

AG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు
# కౌగిటిలో హత్తుకొను...

AG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత
# భూమియు దాని - సంపూర్...AG 56 యేసు కూడా వచ్చును
# యేసు కూడా వచ్చును అ...

AG 57 నేను నా ఇంటివారలం
# నేను నా ఇంటివారలం య...

AG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా
# ప్రభుయేసు నా రక్షకా నొసగు కన్నులు నాకు...

AG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం
# జయ జెండా పట్టుకొనెద మనం వీరులుగ నడిచెదము...

AG 60 నీ పాద సన్నిధికి
# నీ పాద సన్నిధికి కృపామయా యేసయ్యా...

AG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను
# సహాయం చేయు శిఖరములన...

AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&
# సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు రక్తము...

AG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు
# యేసుని రక్తమందు కడుగబడి వాక్యముచే నిత్య&...

AG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ
# దంపతులతో నీవుండి ని...త్యం నడిపించు...

AG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా
# నిత్యమంగళము నీవే ప్రభూ మంగళమునకు ప్రభుడ&...

AG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు
# సర్వమును సృష్టించిన - సృష్టికర్తయే తానే త...

AG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం
# హోసన్నా పాడెదం - దేవ...

AG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు
# యేసురాజు వచ్చుచున్ హోసన్నా గీతం పాడెదం (2)...

AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!
# క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా! నీ సిలువే నా మహిమ (2)...

AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన

AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు
# నీ రక్తమే జయం - కల్వర...

AG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&
# దాహం దాహమంటివి నా కోసం వేచితివి...

AG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా
# లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా లోతైన ప్రేమను ...AG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు
# ఓ ఘోర పాపములు నా చేత&#...

AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను
# యేసు-అనుభవించితివా...

AG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు
# పాపిని కృప జూపవయ్యా...

AG 77 అపరాధిని యేసయ్యా
# సిలువకు నిను నే గొట్టితిని తులువలతో జేరి...

AG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను
# నరక శక్తులన్ని - ఓడిపోయెను...

AG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం
# చూడు సమాధిని - మూసిన రాయి...

AG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...
# పరమ జీవము నాకు నివ్ĸ...

AG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును
# సిలువను మోసి ఈ లోకమĹ...

AG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో
# దేవ దేవుని సన్నిధిల...

AG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ
# ఆ దినం మిక్కిలి సమీపం శుద్ధులుఅందరు చేరె...

AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
# పాపరహిత దేశము ఏ శాపము కనబడదు...

AG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ
# లోకాన శాశ్వతానంద మేమియు లేదని చెప్పెను ప...

AG 86 యెహోవా నీ నామము
# మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివ&#...

AG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము
# దివారాత్రములు కంటిపాపవలె కాచి...

AG 88 మన కొరకై వచ్చాడు
# మన కొరకై వచ్చాడు తన &#...

AG 89 చూడుము గెత్సెమనే
# చూడుము గెత్సెమనే త...

AG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక
# నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-...

AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ
# ఆగమ్య ఆనందమే హృదయము నిండెను...

AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో
# అడవులలో పలు స్థలములలో...

AG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా
# నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక...

AG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
# ఎందుకో నన్నింతగా నీ...

AG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై
# అత్యున్నత సింహాసనమ...

AG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము
# స్తోత్రించి కీర్తి...

AG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#
# స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స...

AG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె
# స్తుతి గీతముల నిలపా...

AG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము
# సర్వశక్తుని స్తోత్...

AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము

AG 101 యెహోవాను గానము
# యెహోవాను గానము చేస...

AG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా
# కొండల తట్టు - కన్నుల...

AG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని
# యేసు నాదు కాపరి వానĹ...

AG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక
# భజన చేయుచు భక్త పాలĵ...

AG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే

AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా

AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా

AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట

AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు

AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా

AG 111 సమస్త దేశములారా

AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో

AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి

AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె

AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము

AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ

AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా

AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన

AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున

AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా

AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా
# నాదు ప్రాణమా - నాదు ప...

AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
# మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు...

AG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం
# జీవితమంత నీ ప్రేమగా...

AG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి
# దేవుని యందు - నిరీక్...

AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&
# పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప...

AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు
# చూచుచున్నాము నీవైప...

AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
# యేసు నీ నామామృతము మĹ...

AG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ
# హల్లెలూయ- స్తుతి మహĹ...

AG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా
# త్రాహిమాం క్రీస్తు...

AG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
# కొండలలో లోయలలో, అడవులలో ఎడారులలో...

AG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట
# యెహోవ గద్దె ముందట జనంబూలార మ్రొక్కుడి...

AG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము
# స్తోత్రమే మా ప్రాణమ...

AG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ
# నీతిగల యెహోవ స్తుతి...

AG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో
# సన్నుతింతుమో ప్రభో...

AG 135 నూతన గీతము పాడెదను
# ఆత్మలోనె పాడెదను ఆర్భటించి పాడెదను...

AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద

AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా

AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను

AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో

AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా

AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార

AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే

AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా

AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి

AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని

AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ
# యెహోవా మా తండ్రి గాij...

AG 147 నీతో సమమెవరు?

AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు

AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్

AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు

AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు
# దేవుడే నా కాశ్రయంబు...

AG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను

AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది

AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక
# యేసువంటి ప్రియబంధు...

AG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా
# మా సర్వానిధీ నీవయ్య...

AG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే
# క్రీస్తే సర్వాధికా...

AG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై
# జై జై యేసు రాజా జై జై ...

AG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి
# స్వచ్ఛంద సీయోను వాస...

AG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు

AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను

AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ

AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి

AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు

AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు

AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు

AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ

AG 167 దాసుల ప్రార్థన

AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా

AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా

AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా

AG 171 నడిపించు నా నావ

AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను

AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి

AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా

AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో

AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా

AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి

AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను

AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా

AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో

AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము

AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో

AG 183 ఆనందమానందమాయెను

AG 184 ఆనందం మహానందం

AG 185 ఆనంద యాత్రా

AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో

AG 187 కాలము సమీపము

AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా

AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#

AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున

AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...
# ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ... యేస...

AG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
# యేసుతో ఠీవిగాను పోద...

AG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో
# యెహోవా కొరకు-సహనముత...

AG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా
# నా కాపరియగు ప్రభుడే...

AG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
# ప్రభువా నే నిన్ను నķ...

AG 196 జీవనదిని నా హృదయములో
# జీవనదిని నా హృదయముల...

AG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద
# యేసుని కొరకై - యిల జీ...

AG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు
# నమ్మకమైన నా ప్రభు న...

AG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ
# ప్రభుని దర్శనమొంది...

AG 200 నేనును నా యింటివారును
# నేనును నా యింటివారు...

AG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే
# నిండు మనస్సుతో నిన్...

AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో
# తనువు నాదిదిగో గై - క...

AG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు
# యెహోవా నా కాపరి నాకĹ...

AG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు
# నీ వాక్యము నా పాదముĸ...

AG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము
# నాదు జీవమాయనే నా సమĸ...

AG 206 గాఢాంధకారములో
# గాఢాంధకారములో నేనĹ...

AG 207 యెహోవా నా కాపరి
# యెహోవా నా కాపరి యెహ...

AG 208 నే సాగెద యేసునితో
# నే సాగెద యేసునితో న...

AG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు
# దేవుడు మీకు యెల్లప్...

AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను
# యేసుని ప్రేమను - నేమ...

AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో
# దేవుని ప్రేమ యిదిగో...

AG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ
# శాశ్వతమైనది ప్రేమ ...

AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
# యేసూ నన్ను ప్రేమించ...

AG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా

AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ

AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను

AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&
# ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల...

AG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన
# ప్రేమామృత ధారల చింద...

AG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా

AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక

AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో

AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా

AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు

AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ

AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె

AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద

AG 227 పాపిగానే జీవింతువా

AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి

AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు

AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు

AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ

AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే

AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త

AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని

AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున

AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా

AG 237 మన పాపము మన శాపము

AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా

AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త

AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా

AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&

AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు

AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి

AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి

AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున

AG 245 యేసుని స్వీకరించు

AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము

AG 247 దేవుని వారసులం

AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను

AG 249 సువార్తను చాటింప

AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు

AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&

AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా

AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె

AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని

AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి

AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&

AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే

AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!

AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&

AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది

AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి

AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో

AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు

AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో

AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది

AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి

AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#

AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా

AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు

AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ

AG 271 దేవర నీ దీవెనలు

AG 272 మంగళమే యేసునకు

AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు

AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో

AG 275 వినరే యో నరులారా

AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట

AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను

AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో

AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి

AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను

AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ

AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె

AG 283 మనకై యేసు-మరణించె

AG 284 సిలువలో బలియైన

AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా

AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ

AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య

AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ

AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ

AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని

AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా

AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&

AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ

AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు

AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా

AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి

AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా

AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత

AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే

AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల

AG 300 సిలువలో సిలువలో

AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను

AG 302 జయహే, జయహే

AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు

AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా

AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన

AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి

AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము

AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం

AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా

AG 310 అదే అదే ఆ రోజు

AG 311 రాకడ సమయంలో

AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా

AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు

AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌

AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక

AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు

AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ

AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు

AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు

AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల

AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా

AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము

AG 323 యేసులో హర్షించెదము

AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే

AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార

AG 326 పరలోక పట్టణము

AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని

AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను
MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:
Kalender Liturgi Katolik Desember 2022 dan Saran Nyanyian
Kalender Liturgi Desember 2022

Bacaan Alkitab FGCC (Gereja di Malaysia) Bulan DesemberHari ini, 3 Desember - Yohanes 14:22-31, Wahyu 2:1-17, Ayub 25-26, Hosea 7-8

Hari ini, 3 Desember - Roma 13-16

Hari ini, 03 Desember - Paulus ditangkap, orang Yahudi berencana membunuh Paulus, Paulus dipindahkan ke Kaisarea Kis 21:37-23:35

Arsip AG (Aradhana Geethamulu)..Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Oktober 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan MalamADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Lagu Untuk Tata Ibadah NATAL dan TAHUN BARU (KJ,PKJ,GB)

Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

TATA IBADAH NATAL DAN TAHUN BARU GPIB
1. Tata Ibadah Malam Natal 24 Des 2020, 2. Tata Ibadah Keluarga Malam Natal 24 Des 2020, 3. Tata Ibadah Natal 25 Des 2020, 4. Tata Ibadah Natal II & Baptisan Kudus 26 Des 2020, 5. Tata Ibadah Malam Akhir Tahun 31 Des 2020, 6. Tata Ibadah Keluarga Tutup Tahun 31 Des 2020, 7. Tata Ibadah Tahun Baru 2021;
Lagu PentakostaRandy Travis' Gospel Material Compiled for 'Worship & Faith' CD/DVD Set

Kirk Franklin To Perform In Grammy Tribute

Johnny Cash's gospel versus the temptations of nationalism

For King & Country's 'Burn the Ships' Hits No. 1: 'Wasn't Sure a Song About Addiction Would Be Accepted' ased by 3% to 11.5 million Christian radio audience impressions, according to Nielsen Music/MRC Data. For King & Country wrote

New Music: New gospel music sensation Yaw Adu-Ampomah out with 'Wahendzi'


New Submit

KK 319 - Mari Puji Tuhanmu

Sabtu, 31 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 31 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:40-41 - JANGAN MENAHAN ALLAH - Malam: Lukas 4:42-44 (Khotbah) - MALAM AKHIR TAHUN (MALAM TAHUN BARU)

Jumat, 30 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 30 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:31-37 - Malam: Lukas 4:38-39

Kamis, 29 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 29 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:16-20 - Malam: Lukas 4:21-30

Rabu, 28 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB - Rabu, 28 Desember 2022 - MINGGU SESUDAH NATAL - Pagi: Lukas 2:41-52 - Malam: Lukas 4:14-15 (SGK) - MINGGU SESUDAH NATAL


Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

Selasa, 27 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 27 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:36-38 - Malam: Lukas 2:39-40

Senin, 26 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Senin, 26 Desember 2022 - Hari Natal II - KETIKA GENAP WAKTU-NYA - Pagi: Lukas 2:21-24 (Khotbah) - Malam: Lukas 2:25-35 - HARI NATAL II

Minggu, 25 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Minggu, 25 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:8-18 (SGD) - Malam: MENJUMPAI TUHAN - Lukas 2:8-18 (SGD) - Lukas 2:19-20 - HARI NATAL

Sabtu, 24 Desember 2022
Sabtu, 24 Desember 2022 - Malam Natal - Pagi: Yesaya 35:5-10 - Malam: DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA Zakaria 9:9-10 (Khotbah) - DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA - Zakaria 9:9-10 (Khotbah)

Jumat, 23 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 23 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 33:1-6 - Malam: Yesaya 35:1-4 - MINGGU ADVEN IV

Kamis, 22 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 22 Desember 2022 - Hari Ibu - Pagi: Yesaya 30:18-26 - Malam: Yesaya 32:1-8 - MINGGU ADVEN IV

Rabu, 21 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Rabu, 21 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 28:23-29 - Malam: Yesaya 29:17-24 (SGK) - MINGGU ADVEN IV

Selasa, 20 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 20 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 27:1-5 - Malam: Yesaya 27:6-13 - MINGGU ADVEN IV

Minggu, 28 Agustus 2022
Me on Your Mind - Matthew West


Top 50 Christian Songs & Lyrics | August, 2022

Selasa, 16 Agustus 2022
Lagu Pentakosta


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022


KK 102 - YANG TLAH MENANG