AG (Aradhana Geethamulu):


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹ
#AG 2 యెహోవా - నా బలమా
#AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను
#AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా
#AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము
#AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!
#AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -
#AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
#AG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం
#AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ
#AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ
#AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ
#AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము
#AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే
#AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం
#AG 16 స్తోత్రము చేసెదను
#AG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&
#AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌
#AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ
#AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు
#AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన
#AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&
#AG 23 కుతూహల మార్భాటమే
#AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైన
#AG 25 ఆనందం -ఆనందం
#AG 26 ఆయనే నా సంగీతము
#AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌
#AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే
#AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే
#AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము
#AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా
#AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాట
#AG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా
#AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌
#AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో
#AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది
#AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు
#AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున
#AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం
#AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెను
#AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
#AG 41 భయమేల జనులారా
# వేష భాషలు మాని మోస మAG 42 యేది నీ సాక్ష్యము
# అపొస్తలులు శిష్యులAG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
# చీకటి కాలము వచ్చుచుAG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...
# పనికి రాని పాత్రననీAG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ
# పాపిగానున్న నిన్నుAG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు
# ఏలీయా దేవుడు మన దేవĹAG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా
# లోకము శరీరం సాతాను ĵAG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
# నా హృదయము వింతగా మాĸAG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
# ఫలం ఇవ్వని చెట్టులెAG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం
# ఆకలి-బాధన్‌ తీర్చు ijAG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను
# కనుగొంటిని ఐశ్వర్యAG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#
# జీవితమంతయు వ్యర్థమAG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము
# అంతరంగంబెల్ల - కడిగĺAG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు
# కౌగిటిలో హత్తుకొనుAG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత
# భూమియు దాని - సంపూర్AG 56 యేసు కూడా వచ్చును
# యేసు కూడా వచ్చును అAG 57 నేను నా ఇంటివారలం
# నేను నా ఇంటివారలం యAG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా
# ప్రభుయేసు నా రక్షకాAG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం
# జయ జెండా పట్టుకొనెదAG 60 నీ పాద సన్నిధికి
# నీ పాద సన్నిధికి కృAG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను
# సహాయం చేయు శిఖరములనAG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&
# సిల్వలో నాకై కార్చెAG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు
# ప్రియ యేసు రాజును నĺAG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ
# ఆశీర్వదించు - మా తండAG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా
# మంగళ మర్పింప కృపను ijAG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు
# బెత్లెహేములో పుట్టAG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం
# హోసన్నా పాడెదం - దేవAG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు
# యేసురాజు వచ్చుచున్AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!
#AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన
#AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు
# నీ రక్తమే జయం - కల్వరAG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&
# ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ ķAG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా
# లోకులు నిన్ను ద్వేషAG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు
# ఓ ఘోర పాపములు నా చేత&#AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను
# యేసు-అనుభవించితివాAG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు
# పాపిని కృప జూపవయ్యాAG 77 అపరాధిని యేసయ్యా
# అపరాధిని యేసయ్యా కAG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను
# యుదా రాజ సింహం - తిరిAG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం
# గీతం గీతం - జయ జయ గీతంAG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...
# పరమ జీవము నాకు నివ్ĸAG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును
# సిలువను మోసి ఈ లోకమĹAG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో
# దేవ దేవుని సన్నిధిలAG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ
# బూరాధ్వని ఆకాశములోAG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
# ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యķAG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ
# సీయోను పాటలు సంతోషమAG 86 యెహోవా నీ నామము
# యెహోవా నీ నామము ఎంతAG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము
# స్తోత్రం చెల్లింతుAG 88 మన కొరకై వచ్చాడు
# మన కొరకై వచ్చాడు తన &#AG 89 చూడుము గెత్సెమనే
# చూడుము గెత్సెమనే తAG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక
# నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ
# ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో &AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో
# మందలో చేరని గొఱ్ఱెలAG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా
# ఎన్ని తలచినా - ఏది అడAG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
# ఎందుకో నన్నింతగా నీAG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై
# అత్యున్నత సింహాసనమAG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము
# స్తోత్రించి కీర్తిAG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#
# స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... సAG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె
# స్తుతి గీతముల నిలపాAG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము
# సర్వశక్తుని స్తోత్AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము
#AG 101 యెహోవాను గానము
# యెహోవాను గానము చేసAG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా
# కొండల తట్టు - కన్నులAG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని
# యేసు నాదు కాపరి వానĹAG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక
# భజన చేయుచు భక్త పాలĵAG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే
#AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా
#AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా
#AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట
#AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు
#AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
#AG 111 సమస్త దేశములారా
#AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో
#AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి
#AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె
#AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము
#AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ
#AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా
#AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన
#AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున
#AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా
#AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా
# నాదు ప్రాణమా - నాదు పAG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
# మా దేవా ! మా దేవా ! నీదుAG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం
# జీవితమంత నీ ప్రేమగాAG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి
# దేవుని యందు - నిరీక్AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&
# పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పAG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు
# చూచుచున్నాము నీవైపAG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
# యేసు నీ నామామృతము మĹAG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ
# హల్లెలూయ- స్తుతి మహĹAG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా
# త్రాహిమాం క్రీస్తుAG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
# యేసయ్యా యేసయ్యా యేసAG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట
# యెహోవ గద్దె ముందట జAG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము
# స్తోత్రమే మా ప్రాణమAG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ
# నీతిగల యెహోవ స్తుతిAG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో
# సన్నుతింతుమో ప్రభోAG 135 నూతన గీతము పాడెదను
# నూతన గీతము పాడెదను AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద
#AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా
#AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను
#AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో
#AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా
#AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార
#AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే
#AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా
#AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి
#AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని
#AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ
# యెహోవా మా తండ్రి గాijAG 147 నీతో సమమెవరు?
#AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు
#AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్
#AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు
#AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు
# దేవుడే నా కాశ్రయంబుAG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను
#AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది
#AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక
# యేసువంటి ప్రియబంధుAG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా
# మా సర్వానిధీ నీవయ్యAG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే
# క్రీస్తే సర్వాధికాAG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై
# జై జై యేసు రాజా జై జైAG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి
# స్వచ్ఛంద సీయోను వాసAG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు
#AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను
#AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ
#AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి
#AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు
#AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
#AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు
#AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ
#AG 167 దాసుల ప్రార్థన
#AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా
#AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా
#AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
#AG 171 నడిపించు నా నావ
#AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
#AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
#AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా
#AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో
#AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా
#AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి
#AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను
#AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా
#AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
#AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
#AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో
#AG 183 ఆనందమానందమాయెను
#AG 184 ఆనందం మహానందం
#AG 185 ఆనంద యాత్రా
#AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో
#AG 187 కాలము సమీపము
#AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా
#AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#
#AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున
#AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...
# ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ... యేసAG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
# యేసుతో ఠీవిగాను పోదAG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో
# యెహోవా కొరకు-సహనముతAG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా
# నా కాపరియగు ప్రభుడేAG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
# ప్రభువా నే నిన్ను నķAG 196 జీవనదిని నా హృదయములో
# జీవనదిని నా హృదయములAG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద
# యేసుని కొరకై - యిల జీAG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు
# నమ్మకమైన నా ప్రభు నAG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ
# ప్రభుని దర్శనమొందిAG 200 నేనును నా యింటివారును
# నేనును నా యింటివారుAG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే
# నిండు మనస్సుతో నిన్AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో
# తనువు నాదిదిగో గై - కAG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు
# యెహోవా నా కాపరి నాకĹAG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు
# నీ వాక్యము నా పాదముĸAG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము
# నాదు జీవమాయనే నా సమĸAG 206 గాఢాంధకారములో
# గాఢాంధకారములో నేనĹAG 207 యెహోవా నా కాపరి
# యెహోవా నా కాపరి యెహAG 208 నే సాగెద యేసునితో
# నే సాగెద యేసునితో నAG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు
# దేవుడు మీకు యెల్లప్AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను
# యేసుని ప్రేమను - నేమAG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో
# దేవుని ప్రేమ యిదిగోAG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ
# శాశ్వతమైనది ప్రేమ AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
# యేసూ నన్ను ప్రేమించAG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా
#AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
#AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
#AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&
# ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కలAG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన
# ప్రేమామృత ధారల చిందAG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా
#AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక
#AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో
#AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా
#AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు
#AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ
#AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె
#AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
#AG 227 పాపిగానే జీవింతువా
#AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి
#AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు
#AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు
#AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ
#AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే
#AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త
#AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని
#AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున
#AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా
#AG 237 మన పాపము మన శాపము
#AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా
#AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త
#AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా
#AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&
#AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు
#AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి
#AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి
#AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున
#AG 245 యేసుని స్వీకరించు
#AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము
#AG 247 దేవుని వారసులం
#AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను
#AG 249 సువార్తను చాటింప
#AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు
#AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&
#AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా
#AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె
#AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని
#AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి
#AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&
#AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే
#AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!
#AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&
#AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది
#AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి
#AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో
#AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు
#AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో
#AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది
#AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి
#AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#
#AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా
#AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు
#AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ
#AG 271 దేవర నీ దీవెనలు
#AG 272 మంగళమే యేసునకు
#AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు
#AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో
#AG 275 వినరే యో నరులారా
#AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట
#AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
#AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో
#AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి
#AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను
#AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ
#AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె
#AG 283 మనకై యేసు-మరణించె
#AG 284 సిలువలో బలియైన
#AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా
#AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ
#AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య
#AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ
#AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ
#AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని
#AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా
#AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&
#AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ
#AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు
#AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా
#AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి
#AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా
#AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత
#AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే
#AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల
#AG 300 సిలువలో సిలువలో
#AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను
#AG 302 జయహే, జయహే
#AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు
#AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా
#AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన
#AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి
#AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము
#AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం
#AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా
#AG 310 అదే అదే ఆ రోజు
#AG 311 రాకడ సమయంలో
#AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా
#AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు
#AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌
#AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక
#AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు
#AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ
#AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు
#AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు
#AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల
#AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా
#AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము
#AG 323 యేసులో హర్షించెదము
#AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే
#AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార
#AG 326 పరలోక పట్టణము
#AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని
#AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను
#HEALING WORSHIP SONGS
Latest Christian Song
Jesus Is Risen Song


BACAAN ALKITAB SETAHUN:


Hari ini, 19 Mei - Amsal 31; Pengkhotbah 1,2

Arsip AG (Aradhana Geethamulu)..

Hari ini, 19 Mei - Amsal 31; Pengkhotbah 1,2
rss lagu-gereja.com  Register   Login  

contoh kj 392 bukan kj.392
Beli Kaos C59. Klik Disni

Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 17 Desember 2019 - Yesaya 13:4-5 - MINGGU ADVEN III Yesaya 13:4-5 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Senin, 16 Desember 2019 - Yesaya 12:4-6 - MINGGU ADVEN III Yesaya 12:4-6 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Minggu, 15 Desember 2019 - MANUSIA BERKESEMPATAN UNTUK HIDUP DI DALAM DAMAI SEJAHTERA - Zefanya 3:9-15 (SGD) - HARI MINGGU ADVEN III Zefanya 3:9-15 Penjelasan Ayat
Janji keselamatan, Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, Engkau tidak akan mendapat malu, Umat yang rendah hati dan lemah, Sisa Israel, Bersorak-sorailah, hai putri Sion, Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu
Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 14 Desember 2019 - Mazmur 72:1-11 - MINGGU ADVEN II Mazmur 72:1-11 Penjelasan Ayat

Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 13 Desember 2019 - Mazmur 60:1-7 - MINGGU ADVEN II Mazmur 60:1-7 Penjelasan Ayat
Nyanyian Ibadah Gereja
English Hymns, CFC SONGS *, AG (Aradhana Geethamulu), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), YJ (Юность-Иисусу), ADV (Himnario Adventista), HC (Держись Христа), SS (ДУХовни Песни), SR, SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate) *,
JB (Jiwaku Bersukacita: Pujian Sekolah Minggu), KMM, KJ, PKJ, GB, NR, NKB, KC, MNR1, MNR2, MAZMUR MP3 GKI, Nyanyian Pujian, Lagu Tiberias, Nafiri Kemenangan, Lagu GMS, PPK, PPPR, KPPK, NKI, NRM, Buku Ende, BN (Buku Nyanyian HKBP), Buku Lagu Perkantas, KPKL, KPKA, KPJ, KRI, KPRI, KLIK, NNBT, DSL, LS, PKJ TORAJA, NJNE, Doding Haleluya, LKEE, Suara Gembira, Puji Syukur, Madah Bakti,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,Gereja GPIB di Jakarta (Map)
Gereja GPIB di Surabaya (Map)
Gereja GPIB di Makassar (Map)
Gereja GPIB di Medan (Map)
Gereja GPIB di Bandung (Map)
Gereja GPIB di Manado (Map)
Gereja GPIB di Bekasi (Map)
Gereja GPIB di Tangerang (Map)
Gereja GPIB di Denpasar (Map)
Gereja GPIB di Bogor (Map)


New Submit
Jumat, 17 Mei 2019
Open Heaven - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Beautiful - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Dance Like It's Done - Influencers Worship

Jumat, 17 Mei 2019
Halellujah - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Precious Angel - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Blowin in The Wind - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Jokerman - Bob Dylan

Jumat, 17 Mei 2019
Pressing On [Toronto, April 1980] - Bob Dylan

Senin, 13 Mei 2019
God Is With Us - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Here I Go Again - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Love Them Like Jesus - Casting Crowns

Senin, 13 Mei 2019
Courageous - Casting Crowns

Jumat, 10 Mei 2019
Hallelujah - Tori Kelly

Jumat, 10 Mei 2019
You Make Me Brave - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Oceans (Where Feet May Fail) - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Lord, I Need You - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
How Great Thou Art - Lauren Daigle

Jumat, 10 Mei 2019
Because of Who You are - Agnes Monica

Minggu, 05 Mei 2019
Revelation Song - Tori Kelly

Minggu, 05 Mei 2019
How He Loves - Tori Kelly / Romulo Costa

christian music charts, new contemporary christian songs, top christian radio songs, top 20 christian songs this week, top 10 christian songs, download lagu kristen mp3, lagu terbaru rohani kristen, mp3 rohani kristen, lagu2 rohani terbaru, lagu rohani yang enak, mp3 lagu rohani kristen terbaru,lagu*Nyanyian rohani,   jamita partangiangan hkbp psalmen 102:2-3,13-23,   lagu pembukaan persekutuan,   jamita partangiangan hkbp psalmen 102:2-3,13-23,   jamita partangiangan hkbp psalmen 102:2-3,13-23,   ezra 6:13-18,   ezra 6:13-18,   jamita 25 mei 2019 rogate,   nyanyian rohani 9,   partitur koor untuk pentakosta,   lagu pujian pengakuan dosa HKBP,   lirik alangkah baik dan indahnya,   nyanyian rohani 9,   Khotbah minggu 19 mai 2019,   khotbah ezra 6 13 - 18,   midi lagu Hymne GKI,   no telpon gereja bogor,   lagu baru gms,   nyanyian rohani no 14,   nyanyian rohani no 14,   lirik lagu rohani untuk persembahan,   lagu baru gms,   puji pujian kristen,   lagu gereja.com,   renungan/ kotbah kejadiann 31:1-16 Hidup seutuhnya Bagi Tuhan,   lagu ucapan syukur,   download lagu gpdi hari ini,   lagu pernikahan di gereja,   lagu pernikahan di gereja,   firman TUHAN menurut yeremia 3:1-5,   Renungan mat 7:12-14,   LAGU LAGU ROHANI YANG MENYENTUH SAATH IBADA,   download lagu rohaninenanti kedatangan tuhan,   lagu kj utk ultah,   lagu kj utk ultah,   khotbah 1 tawarikh 22,   downnload lagu rohanimenikmatibaitnya,   ezra 6:13-18 (BAHASA INDONESIA),   lirik lagu satu hal telah kuminta,   download lagu rohani menikmati baitnya,   renungan pemuda efesus 2:11-22,   mazmur 145:8-13,   renungan khotbah ezra 6:13-18,   bahan sermon ezra 6 13 18,   isi Esra 6:13-18,   Ezra 6 : 13 - 18,   Esra 6:13-18.,   no telpon gereja bogor,   kotbah esra 6 : 13-18,   lagu untuk persambahan,   lagu untuk persambahan,   esra 6:13-18,   ezra 6 13-18 penjelasan,   khotbah esra 6:13-18,   esra 6: 13 - 18,   kotbah ezra 3:13-16,   ezra 6:13-18,   khotbah ezra 6 13 - 18,   renungan ezra 6 13 18,   acara minggu ibadah gkpi,   khotbah esra 6:13-18,   penjelsan ktobah hkbp tggl 19 mei,   Alkitab esra 6:13-18 batak,   ezra 6 batak,   ezra 6 batak,   tata ibadah persekutuan perempuan,   lagu gereja pantekosta,   esra 6:13-18,   ezra 6:13-18,   nats persembahan,   esra 6 bahasa batak,   download lagu nkb 111 mp3,   lagu pembukaan persekutuan,   download lagu nkb 111 mp3,   no telpon gereja bogor,   khotbah minggu 19 mei 2019 hkbp,   jamita minggu 19 mei 2019 hkbp,   lirik mars gp,   when isee the blood donald lawrence,   when isee the blood donald lawrence,   ezra 6:13-18 (BAHASA INDONESIA),   khotbah Ezra 6:13-18,   renungan minggu kantate 19 mei 2019,   bahan sermon ezra 6 13 18,   lirik lagu rohani gms,   khotbah ezra 6:13-18,   contoh khotbah sesudah paskah,   lirik lagu bertambah tambah dalamnya,   khotbah ezra 6:13-18,   khotbah ezra 6 13 18,   khotbah ezra 6:13-18,   doa persembahan gereja secara umum,   lirik lagu bertambah tambah dalamnya,   tafsiran kitab Ezra 6:13-18,   khotbah 19 mei 2019,   khotbah minggu 19 mei 2019 ezra 6:13-18,   khotbah minggu 19 mei 2019 ezra 6:13-18,   ilustrasi khotbah ezra 6:13-18,   ilustrasi khotbah minggu kantate,   bahan sermon ezra 6 13 18,   bahan sermon ezra 6 13 18,   khotbah ezra 6:13-18,   ilustrasi khotbah minggu kantate,   bahan sermon ezra 6 13 18,   khotbah esra 6:13-18,   Kejadian 12:1-7,   khotbah ezra 6 13 18,   nyanyin rohani 31,   rohani 85,   lirik lagu abraham kau mau kemana,   lirik lagu abraham kau mau kemana,   tema khotbah ezra 6:13-18,   tema khotbah ezra 6:13-18,   khotbah Ezra 6:13-18,   santapan harian ezra 6:13-18,   khotbah Ezra 6:13-18,   jamita esra 6 : 13 - 18,   khotbah Ezra 6:13-18,   nyanyian rohani 66,   nyanyian rohani 9,   nyanyian rohani 106,   nyanyian rohani 106,   khotbah esra 6:13-18,   nyanyian rohani 106,   ezra 6:13-18 (BAHASA INDONESIA),   khotbah esra 6:13-18,   suara gembira bagi yesus kita juga,   khotbah Ezra 6: 13-18,   khotbah efesus 2 11 22,   tafsiran ezra 6:13-18,   doa persembahan,   kj 424 chord,   kj 293,   renungan dari Mazmur 145 : 8-13,   esra 6:13-18,   khotbah ezra 6:13-18,   Sbu gpib 19 mei 2019,   lagu batu penjuru dunia,   nast alkitab perjanjian baru pengantar persembahan,   kotbah hkbp Esra 6:13-18,   khotbah Ezra 6 : 13-18,   lagu gereja.com,   renungan GMIT efesus 5:1-21,   renungan GMIT efesus 5:1-21,   ilustrasi khotbah efesus 2 11 18,   renungan dari Mazmur 145 : 8-13,   bahan khotbah Alkitab kisah para rasul 11 : 27 - 30,   ezra 6:13-18 (BAHASA INDONESIA),   khitbah minggu 19 mei 2019,   Renungan 19 mei 2019,   khitbah minggu 19 mei 2019,   GPIB Pondok ungu 2019,   esra 6:13-18,   khotbah minggu setelah paskah,   khotbah minggu sesudah paskah,   khotbah minggu sesudah paskah,   khotbah minggu sesudah paskah,   kotbah esra 6:13-18,   kotbah esra 6:13-18,   khotbah minggu,26 mei 2019,   ezra 6:13-18,   ezra 6:13-18,   khotbah ezra 6:13-18,   khotbah ezra 6:13-18,   pujian ppr 11,   hatorangan turpuk jamita ezra 6 13 19,   jamita esra 6:13-18,   khotbah ezra 6:13-18,   Renungan ezra 6:13-18,   slide PKJ 23,   Renungan ezra 6:13-18,