Jumat, 18 Juni 2021

AG (Aradhana Geethamulu):


AG 1 దేవునిస్తుతియించుడి యెల్లప్పĹ


AG 2 యెహోవా - నా బలమా


AG 3 ఎల్లవేళలందు - కష్టమందైనను


AG 4 స్తోత్రము యేసునాథా - నీకు సదా


AG 5 కర్తా నిన్‌ స్తుతించెదము


AG 6 నా యాత్మా! నా యంతరంగమా!


AG 7 సాగిలపడి మ్రొక్కెదము -


AG 8 యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు


AG 9 తేనియ కంటెను-యేసుని నామం


AG 10 ఎల్లప్పుడు స్తుతించు - నా యాత్మ


AG 11 స్తోత్రింతుము నిను-మాదు తండ్రీ


AG 12 జై జై జై జై రాజుల రాజ


AG 13 1 ఎంత ఆనందము - ఎంత ఆనందము


AG 14 సర్వమేసువే - నాకు సర్వమేసువే


AG 15 యేసయ్య నామం - శక్తిగల నామం


AG 16 స్తోత్రము చేసెదను


AG 17 లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్‌ - దేవ&


AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌


AG 19 కృతజ్ఞతతో స్తుతింతు ఎల్లప్పుడ


AG 20 యేసు నీ దివ్య పాదాలకు


AG 21 సుందర పరమదేవ కుమారుడైన


AG 22 నీ పాదం మ్రొక్కెదన్‌ నిత్యము స్&


AG 23 కుతూహల మార్భాటమే


AG 24 1 స్తుతించి పాడను పాత్రమైన


AG 25 ఆనందం -ఆనందం


AG 26 ఆయనే నా సంగీతము


AG 27 ఆరాధింతున్‌ నేనారాధింతున్‌


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 28 మహిమ ప్రభు నీకే


AG 29 1. జీవమైన యేసయ్య రమ్ము


AG 30 ప్రేమా - ప్రేమా


AG 31 నా నోటన్‌ క్రొత్త పాట


AG 32 ప్రభుపై భారమెల్ల మోపుమయా


AG 33 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన్‌


AG 34 ఎవని అతిక్రమము - మన్నింపబడెనో


AG 35 యేసుని కుటుంబమొకటున్నది


AG 36 దాసులార ధరణిని యేసుకు


AG 37 1 ఉన్నత దేవుని - చాటున


AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం


AG 39 సంతోషం పొంగెను - సంతోషం పొంగెను


AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు


AG 41 భయమేల జనులారా
# వేష భాషలు మాని మోస మ...


AG 42 యేది నీ సాక్ష్యము
# అపొస్తలులు శిష్యుల...


AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
# చీకటి కాలము వచ్చుచు...


AG 44 కుమ్మరీ ఓ కుమ్మరీ...
# పనికి రాని పాత్రననీ...


AG 45 ఉన్నత దేవుడు నీతో నుండగ
# పాపిగానున్న నిన్ను...


AG 46 1. ఏలీయా దేవుడు మన దేవుడు
# ఏలీయా దేవుడు మన దేవĹ...


AG 47 నీకు సాటి ఎవరు నా యేసు నాథా
# లోకము శరీరం సాతాను ĵ...


AG 48 1. నా హృదయము వింతగా మారెను(3)
# నా హృదయము వింతగా మాĸ...


AG 49 లోయలెల్ల పూడ్చబడాలి
# ఫలం ఇవ్వని చెట్టులె...


AG 50 యేసు నీ ప్రియ నామ-శబ్దం
# ఆకలి-బాధన్‌ తీర్చు ij...


AG 51 సర్వశక్తుడు నా సొంతమయ్యెను
# కనుగొంటిని ఐశ్వర్య...


AG 52 రమ్మూ నీ తరుణమిదే పిలుచుచున్నా&#
# జీవితమంతయు వ్యర్థమ...


AG 53 బిడ్డా ! నీహృదయము నాకిమ్ము
# అంతరంగంబెల్ల - కడిగĺ...


AG 54 కన్నతల్లి చేర్చునట్లు
# కౌగిటిలో హత్తుకొను...


AG 55 భూమియు దాని - సంపూర్ణత
# భూమియు దాని - సంపూర్...


AG 56 యేసు కూడా వచ్చును
# యేసు కూడా వచ్చును అ...


AG 57 నేను నా ఇంటివారలం
# నేను నా ఇంటివారలం య...


AG 58 ప్రభుయేసు నా రక్షకా
# ప్రభుయేసు నా రక్షకా నొసగు కన్&...


AG 59 జయ జెండా పట్టుకొనెదం
# జయ జెండా పట్టుకొనెద మనం వీరుల&...


AG 60 నీ పాద సన్నిధికి
# నీ పాద సన్నిధికి కృపామయా యేసయ&...


AG 61 సహాయం చేయు శిఖరములను
# సహాయం చేయు శిఖరములన...


AG 62 సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్త&
# సమకూర్చు నన్ను తండ్రితో యేసు &...


AG 63 ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు
# యేసుని రక్తమందు కడుగబడి వాక్&#...


AG 64 ఆశీర్వదించు - మా తండ్రీ
# దంపతులతో నీవుండి ని...త్యం నడిప...


AG 65 మంగళ మర్పింప కృపను ఇమ్మయా
# నిత్యమంగళము నీవే ప్రభూ మంగళమ&#...


AG 66 బెత్లెహేములో పుట్టెనేసు
# సర్వమును సృష్టించిన - సృష్టిక&...


AG 67 హోసన్నా పాడెదం - దేవుని దాసులం
# హోసన్నా పాడెదం - దేవ...


AG 68 యేసురాజు వచ్చుచున్నాడు
# యేసురాజు వచ్చుచున్ హోసన్నా గ&#...


AG 69 క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా!
# క్రీస్తు యేసు నాదు రాజా! నీ సిల...


AG 70 ఏ పాప మెరుగని - యో పావన


AG 71 నీ రక్తమే జయం - కల్వరి యేసు
# నీ రక్తమే జయం - కల్వర...


AG 72 ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ నిన్ను చూడగా&
# దాహం దాహమంటివి నా కోసం వేచితి&...


AG 73 1. లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా
# లోకులు నిన్ను ద్వేషించినా లో&#...


AG 74 1 ఓ ఘోర పాపములు
# ఓ ఘోర పాపములు నా చేత&#...


AG 75 యేసు-అనుభవించితివా సిలువను
# యేసు-అనుభవించితివా...


AG 76 పాపిని కృప జూపవయ్యా - దాపు
# పాపిని కృప జూపవయ్యా...


AG 77 అపరాధిని యేసయ్యా
# సిలువకు నిను నే గొట్టితిని తు&...


AG 78 యుదా రాజ సింహం - తిరిగి లేచెను
# నరక శక్తులన్ని - ఓడిపోయెను...


AG 79 గీతం గీతం - జయ జయ గీతం
# చూడు సమాధిని - మూసిన రాయి...


AG 80 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ...
# పరమ జీవము నాకు నివ్ĸ...


AG 81 సిలువను మోసి ఈ లోకమును
# సిలువను మోసి ఈ లోకమĹ...


AG 82 దేవ దేవుని సన్నిధిలో
# దేవ దేవుని సన్నిధిల...


AG 83 బూరాధ్వని ఆకాశములో ధ్వనియించగ
# ఆ దినం మిక్కిలి సమీపం శుద్ధుల&...


AG 84 ప్రకాశమైన - ఆశ్చర్యదేశము
# పాపరహిత దేశము ఏ శాపము కనబడదు...


AG 85 సీయోను పాటలు సంతోషముగ
# లోకాన శాశ్వతానంద మేమియు లేదన&#...


AG 86 యెహోవా నీ నామము
# మోషే ప్రార్థించగా మన్నాను కు&#...


AG 87 స్తోత్రం చెల్లింతుము
# దివారాత్రములు కంటిపాపవలె కా...


AG 88 మన కొరకై వచ్చాడు
# మన కొరకై వచ్చాడు తన &#...


AG 89 చూడుము గెత్సెమనే
# చూడుము గెత్సెమనే త...


AG 90 నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-నన్‌ శుద్ధీక
# నీ రక్తమే-నీ రక్తమే-...


AG 91 ఓ యేసు నీ ప్రేమ
# ఆగమ్య ఆనందమే హృదయము నిండెను...


AG 92 మందలో చేరని గొఱ్ఱెలెన్నో
# అడవులలో పలు స్థలములలో...


AG 93 ఎన్ని తలచినా - ఏది అడిగినా
# నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక...


AG 94 ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
# ఎందుకో నన్నింతగా నీ...


AG 95 అత్యున్నత సింహాసనముపై
# అత్యున్నత సింహాసనమ...


AG 96 స్తోత్రించి కీర్తింతుము
# స్తోత్రించి కీర్తి...


AG 97 స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స్తోత్రము రా&#
# స్తోత్రము రాజా ఆ...ఆ... స...


AG 98 స్తుతి గీతముల నిలపాడరె
# స్తుతి గీతముల నిలపా...


AG 99 సర్వశక్తుని స్తోత్ర గానము
# సర్వశక్తుని స్తోత్...


AG 100 దేవునికి స్తోత్రము - గానము


AG 101 యెహోవాను గానము
# యెహోవాను గానము చేస...


AG 102 కొండల తట్టు - కన్నులెత్తుచున్నా
# కొండల తట్టు - కన్నుల...


AG 103 యేసు నాదు కాపరి వాని
# యేసు నాదు కాపరి వానĹ...


AG 104 భజన చేయుచు భక్త పాలక
# భజన చేయుచు భక్త పాలĵ...


AG 105 హే ప్రభుయేసు - హే ప్రభు యే


AG 106 భీకరుండౌ మా యెహోవా


AG 107 1. సర్వచిత్తంబు నీదేనయ్యా


AG 108 యేసు ప్రభుని స్తుతించుట


AG 109 నీవు చేసిన ఉపకారములకు


AG 110 1. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా


AG 111 సమస్త దేశములారా


AG 112 తరతరాలలో, యుగయుగాలలో


AG 113 1 ప్రభువా తరతరములనుండి


AG 114 దేవా - నా దేవుడవు నీవె


AG 115 రండి యుత్సాహించి పాడుదము


AG 116 హల్లెలూయ హల్లెలూయ


AG 117 అన్ని కాలంబుల - నున్న యెహోవా


AG 118 నీతి సూర్యుండ నిను బోలిన


AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసున


AG 120 నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసురాజా


AG 121 నాదు ప్రాణమా - నాదు ప్రాణమా
# నాదు ప్రాణమా - నాదు ప...


AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
# మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు...


AG 123 జీవితమంత నీ ప్రేమగానం
# జీవితమంత నీ ప్రేమగా...


AG 124 దేవుని యందు - నిరీక్షణ నుంచి
# దేవుని యందు - నిరీక్...


AG 125 పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప్ర&
# పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ ప...


AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు
# చూచుచున్నాము నీవైప...


AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
# యేసు నీ నామామృతము మĹ...


AG 128 హల్లెలూయ- స్తుతి మహిమ
# హల్లెలూయ- స్తుతి మహĹ...


AG 129 త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథా
# త్రాహిమాం క్రీస్తు...


AG 130 యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా
# కొండలలో లోయలలో, అడవులలో ఎడారు&...


AG 131 1. యెహోవ గద్దె ముందట
# యెహోవ గద్దె ముందట జనంబూలార మ్&...


AG 132 స్తోత్రమే మా ప్రాణము
# స్తోత్రమే మా ప్రాణమ...


AG 133 నీతిగల యెహోవ స్తుతి మీ
# నీతిగల యెహోవ స్తుతి...


AG 134 1. సన్నుతింతుమో ప్రభో
# సన్నుతింతుమో ప్రభో...


AG 135 నూతన గీతము పాడెదను
# ఆత్మలోనె పాడెదను ఆర్భటించి ప&#...


AG 136 1 ప్రతిక్షణం స్తుతియించెద


AG 137 స్తుతి సింహాసనాశీనుడా


AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను


AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో


AG 140 ఘనదేవా మా ప్రభువా


AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసార


AG 142 స్తుతియు మహిమా ఘనతా నీకే


AG 143 దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా


AG 144 1 యెహోవాను స్తుతించుడి


AG 145 రాజులకు రాజైన యీ మన విభుని


AG 146 యెహోవా మా తండ్రి గాఁడ
# యెహోవా మా తండ్రి గాij...


AG 147 నీతో సమమెవరు?


AG 148 యేసయ్య మన దేవుడు


AG 149 1 క్రీస్తుని నామము - నిత్యము నిల్


AG 150 నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు


AG 151 దేవుడే నా కాశ్రయంబు
# దేవుడే నా కాశ్రయంబు...


AG 152 విశ్వాసమే విజయము - విను


AG 153 ఎన్నడు నెడబాయ - నేకొలది


AG 154 యేసువంటి ప్రియబంధుడు నాకిక
# యేసువంటి ప్రియబంధు...


AG 155 మా సర్వానిధీ నీవయ్యా
# మా సర్వానిధీ నీవయ్య...


AG 156 క్రీస్తే సర్వాధికారి - క్రీస్తే
# క్రీస్తే సర్వాధికా...


AG 157 జై జై యేసు రాజా జై జై
# జై జై యేసు రాజా జై జై ...


AG 158 స్వచ్ఛంద సీయోను వాసి
# స్వచ్ఛంద సీయోను వాస...


AG 159 విజయ గీతముల్‌ పాడరే - క్రీస్తుకు


AG 160 యెహోవా నా మొఱ లాలించెను


AG 161 నీ కన్న నిఁక వేరే - వేల్పులు లేరయ


AG 162 బహుగా ప్రార్థన చేయుడి


AG 163 ఆత్మ దీపమును - వెలిగించు


AG 164 ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు


AG 165 నీవు తోడైయున్న జాలు-యేసు


AG 166 నిన్ను నేను విడువను దేవ


AG 167 దాసుల ప్రార్థన


AG 168 నా ప్రియ యేసు రాజా


AG 169 పరవాసినినే జగమున ప్రభువా


AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా


AG 171 నడిపించు నా నావ


AG 172 నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను


AG 173 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి


AG 174 కనలేని కనులేలనయ్యా


AG 175 ప్రభు యేసుని వదనములో


AG 176 ఎంతజాలి-యేసువా


AG 177 మార్గము జూపుము యింటికి


AG 178 నాదు హృదయపు ద్వారము తెరచెదను


AG 179 దయచేయుము పాప క్షమా


AG 180 నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో


AG 181 నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము


AG 182 ఘోర పాపి-నో ప్రభో


AG 183 ఆనందమానందమాయెను


AG 184 ఆనందం మహానందం


AG 185 ఆనంద యాత్రా


AG 186 నీజల్దరు వృక్షపు నీడలలో


AG 187 కాలము సమీపము


AG 188 యౌవనుడా సంతోషపడుమా


AG 189 యేసుక్రీస్తు నిన్ను-పిలిచెనుగ&#


AG 190 యౌవనుడా, యౌవనకాలమున


AG 191 ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ...
# ఓ సోదరా... ఓ సోదరీ... యేస...


AG 192 యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
# యేసుతో ఠీవిగాను పోద...


AG 193 యెహోవా కొరకు-సహనముతో
# యెహోవా కొరకు-సహనముత...


AG 194 నా కాపరియగు ప్రభుడేసు డుండగా
# నా కాపరియగు ప్రభుడే...


AG 195 ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
# ప్రభువా నే నిన్ను నķ...


AG 196 జీవనదిని నా హృదయములో
# జీవనదిని నా హృదయముల...


AG 197 యేసుని కొరకై - యిల జీవించెద
# యేసుని కొరకై - యిల జీ...


AG 198 నమ్మకమైన నా ప్రభు
# నమ్మకమైన నా ప్రభు న...


AG 199 ప్రభుని దర్శనమొంది సేవ
# ప్రభుని దర్శనమొంది...


AG 200 నేనును నా యింటివారును
# నేనును నా యింటివారు...


AG 201 నిండు మనస్సుతో నిన్నే
# నిండు మనస్సుతో నిన్...


AG 202 తనువు నాదిదిగో గై - కొనుమీ యో
# తనువు నాదిదిగో గై - క...


AG 203 యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు
# యెహోవా నా కాపరి నాకĹ...


AG 204 నీ వాక్యము నా పాదములకు
# నీ వాక్యము నా పాదముĸ...


AG 205 నాదు జీవమాయనే నా సమస్తము
# నాదు జీవమాయనే నా సమĸ...


AG 206 గాఢాంధకారములో
# గాఢాంధకారములో నేనĹ...


AG 207 యెహోవా నా కాపరి
# యెహోవా నా కాపరి యెహ...


AG 208 నే సాగెద యేసునితో
# నే సాగెద యేసునితో న...


AG 209 దేవుడు మీకు యెల్లప్పుడు
# దేవుడు మీకు యెల్లప్...


AG 210 యేసుని ప్రేమను - నేమారకను
# యేసుని ప్రేమను - నేమ...


AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో
# దేవుని ప్రేమ యిదిగో...


AG 212 శాశ్వతమైనది ప్రేమ
# శాశ్వతమైనది ప్రేమ ...


AG 213 యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
# యేసూ నన్ను ప్రేమించ...


AG 214 నా యేసుని ప్రేమకన్నా


AG 215 ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ


AG 216 నన్నెంతగానో ప్రేమించెను


AG 217 ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్&
# ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల...


AG 218 ప్రేమామృత ధారల చిందిన మన
# ప్రేమామృత ధారల చింద...


AG 219 ప్రేమా యేసుని ప్రేమా


AG 220 ప్రభు ప్రేమ తొలికేక


AG 221 రండి సువార్త సునాదముతో


AG 222 ఓ పాపి ప్రభు చెంతకు రా


AG 223 రమ్మనుచున్నాడేసు రాజు


AG 224 జాలమేలా జేసె దరూ


AG 225 ప్రజలార వేగమె రారె


AG 226 హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద


AG 227 పాపిగానే జీవింతువా


AG 228 ఇదియే సమయంబు రండి


AG 229 రండీ రండీ యేసుని యొద్దకు


AG 230 తలుపులు తీయండి యేసుకు


AG 231 యేది నీ యర్పణ ఏది సమర్పణ


AG 232 నీ ధనము-నీ ఘనము-ప్రభు యేసుదే


AG 233 జగతి కేతెంచె రక్షణ కర్త


AG 234 యేసు క్రీస్తు దొరికెనేని


AG 235 పరిశుద్ధ గ్రంథము చొప్పున


AG 236 క్రైస్తవ సంఘమ క్రీస్తు జనమా


AG 237 మన పాపము మన శాపము


AG 238 యేసన్న స్వరమన్నా


AG 239 1. వార్తలలో యేసు సువార్త


AG 240 ఓ సంఘమా-సర్వాంగమా


AG 241 మా యేసుక్రీస్తుని-మఱుఁగు గల్గె&


AG 242 ఇదిగో మీ రాజు-ఏతెంచుచున్నాడు


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 243 1. చాటించుడి మనుష్యజాతి


AG 244 పైనున్న ఆకాశమందున


AG 245 యేసుని స్వీకరించు


AG 246 సాటిలేనిది యేసుని రక్తము


AG 247 దేవుని వారసులం


AG 248 ఇదిగో నేనొక-నూతన క్రియను


AG 249 సువార్తను చాటింప


AG 250 నా పేరే తెలియని ప్రజలు


AG 251 యెరుషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ&


AG 252 ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా యేసయ్యా


AG 253 యెహోవా నాకు వెలుగాయె


AG 254 రుచి చూచి యెరిగితిని


AG 255 జీవజల ప్రవాహములు పారుచున్నవి


AG 256 ఇది ప్రజ్వరిల్లుచున్న-ఉజ్జీవ జ&


AG 257 తరుణమిదే-తరుణమిదే


AG 258 దొరుకుతావురా సహోదరా!


AG 259 విశ్వాసి నీలోనీవే-విమర్శ చేసిక&


AG 260 ఓహో క్రైస్తవుడా-జయ జీవితమేది


AG 261 ఓ మానవుండ నీ గతి


AG 262 నీ జీవితములో గమ్యంబు ఏదో


AG 263 న్యాయాధిపతియైన దేవుడు


AG 264 1 నరకమనునది-నిరంతముండునయో


AG 265 ఓ మానవుడా-పాపమనే విషమున్నది


AG 266 ఓ మానవా ఒకసారి


AG 267 రేయింబవళ్ళలోన వెళ్లేటి త్రోవల&#


AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా


AG 269 అలలపైనే నడచిన నాదు


AG 270 గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ


AG 271 దేవర నీ దీవెనలు


AG 272 మంగళమే యేసునకు


AG 273 క్రిస్మస్‌ పాపకు హోసన్న యనుచు


AG 274 శ్రీ యేసుండు జన్మించె రేయిలో


AG 275 వినరే యో నరులారా


AG 276 రక్షకుండుదయించినాఁడట


AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను


AG 278 సంతోషించుడి-యందరు నాతో


AG 279 రారె గొల్లవారలారా- నేటి


AG 280 కొనియాడదరమె నిన్ను


AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ


AG 282 ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె


AG 283 మనకై యేసు-మరణించె


AG 284 సిలువలో బలియైన


AG 285 భాసిల్లెను సిలువలో పాపక్షమా


AG 286 ఇదిగో కలువరి సిలువ ప్రేమ


AG 287 ఆహా మహాత్మ హా శరణ్య


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 288 మనస యేసు మరణ బాధ


AG 289 చూడుము యీ క్షణమె కల్వరిని


AG 290 చూడరే క్రీస్తుని జూడరే నా సఖులా


AG 291 చూడరే సిలువను వ్రేలాడు యేసయ్యన&


AG 292 కన్నీటి అభిషేకమూ


AG 293 కల్వరి ప్రేమ తలంచునపుడు


AG 294 కల్వరి లోని శ్రేష్టుడా


AG 295 ఘోర పాపము ద్రుంచ ధరణిపై కేతెంచి


AG 296 సిలువే నా శరణాయెను-రా


AG 297 ఎంతో వింత యెంతో చింత


AG 298 సిలువ చెంత చేరిననాడే


AG 299 నా జీవితానికి విలువ తెచ్చిన సిల


AG 300 సిలువలో సిలువలో


AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను


AG 302 జయహే, జయహే


AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు


AG 304 లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా


AG 305 జీవోదయమై జీవము గలిగిన


AG 306 జయ జయంబులు పాడుడి


AG 307 పరిశుద్ధాత్మను గోరుము


AG 308 పరమాత్మ ప్రోక్షణం


AG 309 ఇదిగో నా శిష్యులారా


AG 310 అదే అదే ఆ రోజు


AG 311 రాకడ సమయంలో


AG 312 రాజాధిరాజా రా...రా


AG 313 మేఘాల మీద మన ప్రభు యేసు


AG 314 యేసు శీఘ్రముగా వచ్చున్‌


AG 315 పరిశుద్ధ జీవిత మరయుడి ధరనిక


AG 316 యేసురాజుగా వచ్చుచున్నాడు


AG 317 1 శ్రీయేసుయొక్కరాకడ


AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు


AG 319 నమ్మవద్దు నమ్మవద్దు


AG 320 1 మాయలోకమాయలోనేల


AG 321 పరదేశులమో ప్రియులారా


AG 322 కానాన్‌ పురము కరుగుదము


AG 323 యేసులో హర్షించెదము


AG 324 ఎపుడు చేరెద తేజ గృహమే


AG 325 స్తోత్రము సేయరే - సోదరులార


AG 326 పరలోక పట్టణము


AG 327 మన బలమైన దేవాది దేవుని


AG 328 ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను


* Christmas Song
* German Christian Songs
* HEALING WORSHIP SONGS

MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:


Kantor Advokat & Konsultan Hukum
  MARSIAN & PARTNERS  

Register   Login  

contoh kj 424 bukan kj.424Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Juli 2021
Ayat Bacaan Pagi, Ayat Bacaan Malam, PENJELASAN ALKITAB, SBU
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Juni 2021
Ayat Bacaan Pagi, Ayat Bacaan Malam, PENJELASAN ALKITAB, SBUHatorangan ni Turpuk Almanak HKBP 2021
Khusus Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones, Evangelis, Penatua (Sintua)
Christian Song (now playing):
ENDLESS PRAISE - Planetshakers   

Lagu Rohani Indonesia (sedang diputar):
We Have Been Told    Ajaiblah Firman Hidup    Kutak Dapat Jalan Sendiri - Connie Maria Mamahit    SUNGAI SUKACITAMU    Kau ku agungkan - Bethany Nginden    Saat Berpisah - Pdt. Dr. Erastus Sabdono    Beranilah Seperti Daniel - Lagu Sekolah Minggu    Aku Bahagia, Aduh Senangnya - LAGU ANAK SEKOLAH MINGGU - Kevin Karyn    Tiada Yang Terlalu Sukar BagiMu - Jason    Ya Tuhan Tuhan Tiap Jam - JAQCLIEN CELOSSE    Sebab Kau Besar - Jacqlien Celosse (CHORD)    Engkau Alasanku Hidup - Jacqueline Colosse (CHORD)    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK) - Bethany Nginden    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK)    KARYA TERBESAR - Sari Ft Sammy Simorangkir    Mujizat Dalam Bersyukur - JPCC Worship    Ku cari wajahMu (Sungguh Indah Kau Tuhan) - Lydia Nursaid    Sampai Akhir Hidupku - JPCC Worship    Agunglah Namamu    Teramat Baik - Bethany Nginden    KABARKAN KESELAMATANNYA - HARVEST PRAISE MINISTRY   

Eliabolojo 106,   Zaburi "266" yesu ninkwetenga,   Lagu Rohani peneguhan Sidi,   khotbah dari 2 korintus 4 13 15,   Khotbah GKI di Tanah Papua tahun 2021,   kalender bacaan gmit 2021,   sabda bina umat juni 2021,   Pertanyaan Katekisasi Sidi 2021,   soal soal tentang pelajaran katekisasi,   Ku akhiri jalan2ku demi iring Yesus Tuhanku ku hidup hanya menggenapkan rencanaMu Tuhan...lagu pdt.e,   karaoke rohani katolik,   khotbah gkj 6 juni 2021,   lagu persekutuan,   &rct=j,   Soal Evaluasi Katekisasi,   Pertanyaan Katekisasi Sidi 2021,   syair lagu tiup nafiri,