Sabtu, 18 September 2021

Kidung Kabungahan:

Pembukaan
KKB 1 - Geus Datang Deui Ahad LIRIK MIDI
# Geus datang deui Ahad, poe kabungahan. Nu mawa kareureuhan, pikeun hate umat....

Pembukaan
KKB 2 - Eh, Kristen, Geura Muji LIRIK MIDI
# Eh, Kristen geura muji, pek ngagungkeun Rama. Sarta nyanggakeun bakti, ka Yesus Putrana....

Pembukaan
KKB 3 - Estu Ageng Berkah Dinten Ahad MIDI

Pembukaan
KKB 4 - Suci Suci Suci MIDI

Pembukaan
KKB 5 - Urang Kumpul MIDI

Pembukaan
KKB 6 - Urang Pada Museurkeun Hate MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 8 - Haleluya, Puji Allah MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 10 - Haleluya, Maneh Nyawa MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 11 - Haleluya Puji MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 12 - Mulyakeun Allah Pangeran VIDEO MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 14 - Nun Panuyun Nu Di Manggung VIDEO LIRIK MIDI
# Nun, Panuyun nu di Manggung, hatur sukur sewu nuhun....

Pengucapan Syukur
KKB 15 - Pangeran Teh Allah Tunggal MIDI

Pengucapan Syukur
KKB 16 - Eh Kristen Geura Maruji MIDI


KKB 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun LIRIK MIDI
# Sim abdi nyanggakeun nuhun, ka Gusti anu agung. Nu parantos maparinan sadaya ...


KKB 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan MIDI


KKB 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung LIRIK MIDI
# Abdi teh ulah dilarung, Nun, Gusti Yesus. Ka Gusti Yesus nyalindung, Gusti Panebus....


KKB 20 - Gusti Yesus Nu Asih LIRIK MIDI
# Gusti Yesus nu asih, tempat abdi nyalindung. Mugi Gusti ningali...

Pengucapan Syukur
KKB 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu LIRIK MIDI
# Nun, Yesus anu tuhu, Pangangon nu estu. Mun domba Gusti sasab, Gusti nu milari....


KKB 22 - Allah Langkung Kawasa MIDI


KKB 23 - Gusti Teh Pangangon MIDI


KKB 24 - Hate, Beungeun Biwir LIRIK MIDI
# Hateu lengeun biwir, pek muji ka Pangeran. Damelna ka diri...


KKB 25 - Hate Teu Weleh Heran MIDI


KKB 26 - Welas Asih Gusti VIDEO MIDI


KKB 27 - Putra Raja MIDI


KKB 28a - Puji Syukur MIDI


KKB 28b - Puji Syukur Ka Allah Rama MIDI


KKB 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran MIDI


KKB 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran MIDI


KKB 30 - Nun Gusti Pangeran MIDI


KKB 31 - Kawasa Anak Domba MIDI


KKB 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP MIDI


KKB 33 - Duh Yesus Nu Agung MIDI

Pengakuan Dosa
KKB 34 - Allah Suci, Maha Mulya MIDI


KKB 35 - Cape Taya Kakuatan MIDI


KKB 36 - Mun Teu Boga LIRIK MIDI
# Mun teu boga karendahan moal bisa rumasa...


KKB 37 - Nun-Gusti Nu Mulia MIDI

Pengakuan Dosa
KKB 38 - Nun Gusti Nu Sipat Murah LIRIK MIDI
# Nun, Gusti nu sipat murah, mugi aya sih hampunten...


KKB 39 - Sim Abdi Hayang Pisan LIRIK MIDI
# Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti. Nu langkung karuyaan, sarta sareh budi....


KKB 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos LIRIK MIDI
# Sok sanaos abdi ngartos rupi-rupi basa. Nanging tuna kanyaah mah, Gusti mo ngamanah ...


KKB 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Hate MIDI


KKB 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna MIDI


KKB 43a - Nun Ama Mugi Ngampura MIDI


KKB 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten MIDI


KKB 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi MIDI


KKB 45 - Yesus Nampi Nu Dosa MIDI


KKB 46 - Yesus Ngahampunten Dosa MIDI


KKB 47 - Estu Matak Bungah Hati MIDI


KKB 48 - Gusti Yesus Juru Slamet MIDI


KKB 49 - Ka Gusti Allah Suci MIDI


KKB 50 - Karana Sakitu Miasihna Allah MIDI


KKB 51 - Kaasihan Gusti Yesus MIDI


KKB 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti MIDI

Berita Keselamatan
KKB 53 - Nugraha Anu Ajaib


KKB 54 Sim Abdi Ngaturkeun Puji LIRIK MIDI
# Sim abdi ngaturkeun puji, sembah nuhun kamulyan. Abdi kenging kabagjaan, tina asihing Gusti....


KKB 55 - Tina Borogod Matak Tiwas VIDEO MIDI


KKB 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi MIDI


KKB 57 - Estu Kitab Suci Mulya MIDI


KKB 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah MIDI


KKB 59 - Mangga Linggih MIDI


KKB 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar MIDI


KKB 61 - Kamulyaan Dihaturkeun MIDI


KKB 62 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung MIDI


KKB 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Gusti Urang LIRIK MIDI
# Abdi percaya ka Allah, Rama, Gusti urang. Nu maparin kabeh...


KKB 64 - Dumeh Abdi Percaya MIDI


KKB 65 - Dumeh Sim Abdi Peraya MIDI


KKB 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae MIDI


KKB 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu MIDI


KKB 68 - Paneda Pitulung Gusti MIDI


KKB 69 Abdi-Abdi Ngadeuheusan MIDI


KKB 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul MIDI


KKB 71 - Mugi Abdi Tetep Anut MIDI


KKB 72 - Nyaketan Ka Anjeun MIDI


KKB 73 - Sagala Puji Ka Allah MIDI


KKB 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit VIDEO MIDI


KKB 75 - Waktos Abdi Ngalalana MIDI


KKB 76 - Urang Pada Sahate MIDI


KKB 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi MIDI


KKB 78 - Asih Taya Papadana MIDI


KKB 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa MIDI


KKB 80 - Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus LIRIK MIDI
# Sim Abdi peryogi, Gusti Yesus. Mung wungkul ka Gusti, Abdi harep....


KKB 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji MIDI


KKB 82 - Nasehat Daud MIDI


KKB 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan MIDI


KKB 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah MIDI


KKB 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya MIDI


KK 86 - Anu Harepna Ka Pangeran


KK 87:1-3 Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna LIRIK
# Aya hiji Gusti luhur pangkatNa, namiNa geus sohor ka mana-mana...


KK 88 - Dina Cangkingan Yesus LIRIK
# Dina cangkingan Yesus, aya ka kertaan Mung dina pangkon Yesus, aya kareureuhan...


KK 89 - Di Sawarga, Di Bumi


KK 90 - Ka Yesus Nya lindung


KK 91 - Lamun Hate Ngandung Susah


KK 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia


KK 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh


KK 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos


KK 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti


KK 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas


KK 97 - Masing Emut Nami Gusti


KK 98 - Salamet Nu Malarat Sukma


KK 99 - Ulah Geder Balad Leutik


KK 100 - Abdi Hayang Anut Yesus


KK 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang


KK 102 - Cara Uncal Hayang Banget


KK 103 - Di Sawarga Ku Aheng


KK 104 - Eh Nu Nyara Rek Kamana


KK 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur


KK 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah


KK 107 - Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung


KK 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti


KK 109 - Teu Aya Nami Nu Lian


KKB 110 - Pangandika MIDI


KK 111 - Gusti Allah Miasih


KK 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah

Penutup Kebaktian
KK 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus


KK 114 - Haleluya Nuhun Sembah Puji


KK 115 - Pambukaning Pangibadah


KK 116 - Haleluya


KK 117 - Haleluya


KK 118 - Amin, Amin, Amin


KK 119a - Haleluya, Amin


KK 119b - Haleluya, Amin


KK 120 - Natal Nu Mulia


KK 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya


KK 122 - Pangangon Nu Keur Ngajaraga


KK 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur


KK 124 - Ieu Dinten Anu Mulya


KK 125 - Abdi Narima Kaasihan


KK 126:1-3 Abdi Teh Estu Resep LIRIK
# Abdi teh estu resep, Dumeuheus nun, Gusti....


KK 127 - Agung Tur Mulya


KK 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri


KK 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya


KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping


KK 131 - Geura Cacawis Maneh


KK 132 - Hayu, Dulur Dulur


KK 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunia


KK 134 - Peuting Suci Jempe Simpe


KK 135 - Puji Allah, Puji Allah


KK 136 - Tina Tunggul Isai


KK 137 - Tuh Malaikat Nyaranyi


KK 138 - Wilujeng Dinten Natal


KK 139 - Kaasihan Gusti Allah


KK 140 - Peuting Endah


KK 141 - Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya


KK 142 - Natal Nugraha Pangeran


KK 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangongan


KK 144 - Gusti Yesus Anu Mulya


KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu


KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu


KK 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul


KK 147 - Nun, Ama Mugi Ngahapunten


KK 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun


KK 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur


KK 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker


KK 151 - Raga Kami Di Sangsara


KK 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku


KK 153 - Dinten Ahad Subuh-Subuh


KK 154 - Ka Putra Allah Nu Suci


KK 155 - Unggul Unggul Poe Nu Unggul


KK 156 - YesusGugah-GeusUnggul


KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat


KK 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat


KK 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug


KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga


KK 161 - Nu Linggih Di Abdi


KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun


KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur


KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur


KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga


KK 166 - Geura Sayagi


KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate


KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang


KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya


KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya


KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya


KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring


KK 172 - Hayu Urang Maraju


KK 173 - Maranata, Yesus Sumping


KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna


KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali


KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia


KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih


KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah


KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat


KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur


KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur


KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun


KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu


KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu


KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande


KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun


KK 187 - Slamet Sobat


KK 188 - Kulawarga Anu Bagja


KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang


KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun


KK 191 - Gusti Panuyun


KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan


KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri


KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih


KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh


KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh


KK 197:1-3 Gusti Teh Panuyun Abdi LIRIK
# Gusti teh Panuyun abdi, Pangandika-Na lir damar. Nu nya’angan wanci wengi, malar abdi teu kasasar....


KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun

Penghiburan dan Kedukaan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur....


KK 199 Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur. Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur....


KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah


KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya


KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka


KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah


KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah


KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan


KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya


KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku


KKB 207 - Panyaur Gusti Ka Urang VIDEO MIDI


KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan


KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya


KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya


KK 210 - Hayu Urang PadaTandang


KK 211a - Murid Gusti Resep Muji


KK 211b - Murid Gusti


KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih


KK 213 - Geura Angon


KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur

HUT GKP
KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan


KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan


KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pasundan


KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP


KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi


KKB 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan VIDEO LIRIK MIDI
# Mugi berkahan Greja Kristen Pasundan. Di kota desa, pada diraksa...


KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal


KK 221 - Mugia Gusti Tingali


KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP


KK 223 - Nagara Indonesia


KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun


KK 225 - Dinten Ka Dinten


KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah


KK 227 - Digawe Suhud Getol


KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun


KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi


KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah


KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh


MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:
Hari ini, 18 September - Lukas 23:38-43, Ibrani10:19-39, Amsal 27:1-14, Yesaya 46-48

Hari ini, 18 September - Daniel 4-6

Arsip Kidung Kabungahan..

Kantor Advokat & Konsultan Hukum
  MARSIAN & PARTNERS  

Register   Login  

contoh kj 424 bukan kj.424Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Oktober 2021
Penjelasan
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan September 2021
Ayat Bacaan Pagi, Ayat Bacaan Malam, PENJELASAN ALKITAB
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Agustus 2021
Ayat Bacaan Pagi, Ayat Bacaan Malam, PENJELASAN ALKITAB,Almanak HKBP 2021
Khusus Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones, Evangelis, Penatua (Sintua)
Almanak HKBP Desember 2021

Almanak HKBP Nopember 2021
Hatorangan ni Turpuk, Bahasa Batak - Bahasa Indonesia
Almanak HKBP Oktober 2021
Hatorangan ni Turpuk, Bahasa Batak - Bahasa Indonesia
Almanak HKBP September 2021
Hatorangan ni Turpuk, Bahasa Batak - Bahasa Indonesia
Almanak HKBP Agustus 2021
Hatorangan ni Turpuk, Bahasa Batak - Bahasa Indonesia

Menjual Jamu Terbaik


ADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Christian Song (now playing):
ENDLESS PRAISE - Planetshakers   

Lagu Rohani Indonesia (sedang diputar):
We Have Been Told    Ajaiblah Firman Hidup    Kutak Dapat Jalan Sendiri - Connie Maria Mamahit    SUNGAI SUKACITAMU    Kau ku agungkan - Bethany Nginden    Saat Berpisah - Pdt. Dr. Erastus Sabdono    Beranilah Seperti Daniel - Lagu Sekolah Minggu    Aku Bahagia, Aduh Senangnya - LAGU ANAK SEKOLAH MINGGU - Kevin Karyn    Tiada Yang Terlalu Sukar BagiMu - Jason    Ya Tuhan Tuhan Tiap Jam - JAQCLIEN CELOSSE    Sebab Kau Besar - Jacqlien Celosse (CHORD)    Engkau Alasanku Hidup - Jacqueline Colosse (CHORD)    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK) - Bethany Nginden    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK)    KARYA TERBESAR - Sari Ft Sammy Simorangkir    Mujizat Dalam Bersyukur - JPCC Worship    Ku cari wajahMu (Sungguh Indah Kau Tuhan) - Lydia Nursaid    Sampai Akhir Hidupku - JPCC Worship    Agunglah Namamu    Teramat Baik - Bethany Nginden    KABARKAN KESELAMATANNYA - HARVEST PRAISE MINISTRY   

ppk mp3,   lagu lagu gereja,   buku sekber uem tgl 12 september 2021,   buku sekber uem tgl 12 september 2021,   buku sekber uem tgl 12 september 2021,   lirik kusadari aku bercela bejana hancur dimatamu,   &rct=j,   &rct=j,   kumpulan nyanyian rohani,   Eli abolojo 116,   kidung ceria,   lagu-gereja.com,   ayat persembahan syukurmu,