Sabtu, 03 Desember 2022
 
Register   Login  
Hari ini, Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 3 Desember 2022 - Pagi: Galatia 6:7-10 - Malam: Galatia 6:14-18 - MINGGU ADVEN I

Kidung Kabungahan:

Pembukaan
KKB 1 - Geus Datang Deui Ahad LIRIK
# Geus datang deui Ahad, poe kabungahan. Nu mawa kareureuhan, pikeun hate umat, GKP...


Pembukaan
KKB 2 - Eh, Kristen, Geura Muji LIRIK
# Eh, Kristen geura muji, pek ngagungkeun Rama. Sarta nyanggakeun bakti, ka Yesus Putrana....
Pembukaan
KKB 3 - Estu Ageng Berkah Dinten Ahad
Pembukaan
KKB 4 - Suci Suci Suci
Pembukaan
KKB 5 - Urang Kumpul
Pembukaan
KKB 6 - Urang Pada Museurkeun Hate
Pengucapan Syukur
KKB 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir
Pengucapan Syukur
KKB 8 - Haleluya, Puji Allah


Pengucapan Syukur
KKB 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah
Pengucapan Syukur
KKB 10 - Haleluya, Maneh Nyawa
Pengucapan Syukur
KKB 11 - Haleluya Puji
Pengucapan Syukur
KKB 12 - Mulyakeun Allah Pangeran VIDEO
Pengucapan Syukur
KKB 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya
Pengucapan Syukur
KKB 14 - Nun Panuyun Nu Di Manggung VIDEO LIRIK
# Nun, Panuyun nu di Manggung, hatur sukur sewu nuhun....
Pengucapan Syukur
KKB 15 - Pangeran Teh Allah Tunggal
Pengucapan Syukur
KKB 16 - Eh Kristen Geura MarujiKKB 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun LIRIK
# Sim abdi nyanggakeun nuhun, ka Gusti anu agung. Nu parantos maparinan sadaya ...

KKB 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan

KKB 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung LIRIK
# Abdi teh ulah dilarung, Nun, Gusti Yesus. Ka Gusti Yesus nyalindung, Gusti Panebus....

KKB 20 - Gusti Yesus Nu Asih LIRIK
# Gusti Yesus nu asih, tempat abdi nyalindung. Mugi Gusti ningali...
Pengucapan Syukur
KKB 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu LIRIK
# Nun, Yesus anu tuhu, Pangangon nu estu. Mun domba Gusti sasab, Gusti nu milari....

KKB 22 - Allah Langkung Kawasa

KKB 23 - Gusti Teh Pangangon

KKB 24 - Hate, Beungeun Biwir LIRIK
# Hateu lengeun biwir, pek muji ka Pangeran. Damelna ka diri...KKB 25 - Hate Teu Weleh Heran

KKB 26 - Welas Asih Gusti VIDEO

KKB 27 - Putra Raja

KKB 28a - Puji Syukur

KKB 28b - Puji Syukur Ka Allah Rama

KKB 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran

KKB 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran

KKB 30 - Nun Gusti PangeranKKB 31 - Kawasa Anak Domba

KKB 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP

KKB 33 - Duh Yesus Nu Agung
Pengakuan Dosa
KKB 34 - Allah Suci, Maha Mulya

KKB 35 - Cape Taya Kakuatan

KKB 36 - Mun Teu Boga LIRIK
# Mun teu boga karendahan moal bisa rumasa...

KKB 37 - Nun-Gusti Nu Mulia
Pengakuan Dosa
KKB 38 - Nun Gusti Nu Sipat Murah LIRIK
# Nun, Gusti nu sipat murah, mugi aya sih hampunten...KKB 39 - Sim Abdi Hayang Pisan LIRIK
# Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti. Nu langkung karuyaan, sarta sareh budi....

KKB 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos LIRIK
# Sok sanaos abdi ngartos rupi-rupi basa. Nanging tuna kanyaah mah, Gusti mo ngamanah ...

KKB 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Hate

KKB 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna

KKB 43a - Nun Ama Mugi Ngampura

KKB 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten

KKB 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi

KKB 45 - Yesus Nampi Nu DosaKKB 46 - Yesus Ngahampunten Dosa

KKB 47 - Estu Matak Bungah Hati

KKB 48 - Gusti Yesus Juru Slamet

KKB 49 - Ka Gusti Allah Suci

KKB 50 - Karana Sakitu Miasihna Allah

KKB 51 - Kaasihan Gusti Yesus

KKB 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti
Berita Keselamatan
KKB 53 - Nugraha Anu AjaibKKB 54 Sim Abdi Ngaturkeun Puji LIRIK
# Sim abdi ngaturkeun puji, sembah nuhun kamulyan. Abdi kenging kabagjaan, tina asihing Gusti....

KKB 55 - Tina Borogod Matak Tiwas VIDEO

KKB 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi

KKB 57 - Estu Kitab Suci Mulya

KKB 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah

KKB 59 - Mangga Linggih

KKB 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar

KKB 61 - Kamulyaan Dihaturkeun

KKB 62 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung

KKB 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Gusti Urang LIRIK
# Abdi percaya ka Allah, Rama, Gusti urang. Nu maparin kabeh...

KKB 64 - Dumeh Abdi Percaya

KKB 65 - Dumeh Sim Abdi Peraya

KKB 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae

KKB 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu

KKB 68 - Paneda Pitulung Gusti

KKB 69 Abdi-Abdi Ngadeuheusan

KKB 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul

KKB 71 - Mugi Abdi Tetep AnutKKB 72 - Nyaketan Ka Anjeun

KKB 73 - Sagala Puji Ka Allah

KKB 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit VIDEO

KKB 75 - Waktos Abdi Ngalalana

KKB 76 - Urang Pada Sahate

KKB 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi

KKB 78 - Asih Taya Papadana

KKB 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa

KKB 80 - Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus LIRIK
# Sim Abdi peryogi, Gusti Yesus. Mung wungkul ka Gusti, Abdi harep....

KKB 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji

KKB 82 - Nasehat Daud

KKB 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan

KKB 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah

KKB 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya

KK 86 - Anu Harepna Ka Pangeran

KK 87:1-3 Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna LIRIK
# Aya hiji Gusti luhur pangkatNa, namiNa geus sohor ka mana-mana...

KK 88 - Dina Cangkingan Yesus LIRIK
# Dina cangkingan Yesus, aya ka kertaan Mung dina pangkon Yesus, aya kareureuhan...

KK 89 - Di Sawarga, Di Bumi

KK 90 - Ka Yesus Nya lindung

KK 91 - Lamun Hate Ngandung Susah

KK 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia

KK 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh

KK 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos

KK 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti

KK 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas

KK 97 - Masing Emut Nami Gusti

KK 98 - Salamet Nu Malarat Sukma

KK 99 - Ulah Geder Balad Leutik

KK 100 - Abdi Hayang Anut Yesus

KK 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang

KK 102 - Cara Uncal Hayang Banget

KK 103 - Di Sawarga Ku Aheng

KK 104 - Eh Nu Nyara Rek Kamana

KK 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur

KK 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah

KK 107 - Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung

KK 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti

KK 109 - Teu Aya Nami Nu Lian

KKB 110 - Pangandika

KK 111 - Gusti Allah Miasih

KK 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah
Penutup Kebaktian
KK 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus

KK 114 - Haleluya Nuhun Sembah Puji

KK 115 - Pambukaning Pangibadah

KK 116 - Haleluya

KK 117 - Haleluya

KK 118 - Amin, Amin, Amin

KK 119a - Haleluya, Amin

KK 119b - Haleluya, Amin

KK 120 - Natal Nu Mulia

KK 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya

KK 122 - Pangangon Nu Keur Ngajaraga

KK 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur

KK 124 - Ieu Dinten Anu Mulya

KK 125 - Abdi Narima Kaasihan

KK 126:1-3 Abdi Teh Estu Resep LIRIK
# Abdi teh estu resep, Dumeuheus nun, Gusti....

KK 127 - Agung Tur Mulya

KK 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri

KK 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya

KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping

KK 131 - Geura Cacawis Maneh

KK 132 - Hayu, Dulur Dulur

KK 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunia

KK 134 - Peuting Suci Jempe Simpe

KK 135 - Puji Allah, Puji Allah

KK 136 - Tina Tunggul Isai

KK 137 - Tuh Malaikat Nyaranyi

KK 138 - Wilujeng Dinten Natal

KK 139 - Kaasihan Gusti Allah

KK 140 - Peuting Endah

KK 141 - Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya

KK 142 - Natal Nugraha Pangeran

KK 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangongan

KK 144 - Gusti Yesus Anu Mulya

KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu

KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu

KK 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul

KK 147 - Nun, Ama Mugi Ngahapunten

KK 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun

KK 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur

KK 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker

KK 151 - Raga Kami Di Sangsara

KK 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku

KK 153 - Dinten Ahad Subuh-Subuh

KK 154 - Ka Putra Allah Nu Suci

KK 155 - Unggul Unggul Poe Nu Unggul

KK 156 - YesusGugah-GeusUnggul

KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat

KK 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat

KK 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug

KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga

KK 161 - Nu Linggih Di Abdi

KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun

KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur

KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur

KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga

KK 166 - Geura Sayagi

KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate

KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang

KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya

KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya

KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya

KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring

KK 172 - Hayu Urang Maraju

KK 173 - Maranata, Yesus Sumping

KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna

KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali

KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia

KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih

KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah

KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat

KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur

KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur

KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun

KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu

KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu

KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande

KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun

KK 187 - Slamet Sobat

KK 188 - Kulawarga Anu Bagja

KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang

KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun

KK 191 - Gusti Panuyun

KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan

KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri

KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih

KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh

KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh

KK 197:1-3 Gusti Teh Panuyun Abdi LIRIK
# Gusti teh Panuyun abdi, Pangandika-Na lir damar. Nu nya’angan wanci wengi, malar abdi teu kasasar....

KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun
Penghiburan dan Kedukaan
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur....

KK 199 Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur LIRIK
# Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur. Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur....

KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah

KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya

KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka

KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan

KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya

KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku

KKB 207 - Panyaur Gusti Ka Urang VIDEO

KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan

KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya

KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya

KK 210 - Hayu Urang PadaTandang

KK 211a - Murid Gusti Resep Muji

KK 211b - Murid Gusti

KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih

KK 213 - Geura Angon

KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur
HUT GKP
KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan

KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan

KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pasundan

KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP

KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi

KKB 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan VIDEO LIRIK
# Mugi berkahan Greja Kristen Pasundan. Di kota desa, pada diraksa...

KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal

KK 221 - Mugia Gusti Tingali

KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP

KK 223 - Nagara Indonesia

KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun

KK 225 - Dinten Ka Dinten

KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah

KK 227 - Digawe Suhud Getol

KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun

KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi

KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah

KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh
MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:
Kalender Liturgi Katolik Desember 2022 dan Saran Nyanyian
Kalender Liturgi Desember 2022

Bacaan Alkitab FGCC (Gereja di Malaysia) Bulan DesemberHari ini, 3 Desember - Yohanes 14:22-31, Wahyu 2:1-17, Ayub 25-26, Hosea 7-8

Hari ini, 3 Desember - Roma 13-16

Hari ini, 03 Desember - Paulus ditangkap, orang Yahudi berencana membunuh Paulus, Paulus dipindahkan ke Kaisarea Kis 21:37-23:35

Arsip Kidung Kabungahan..Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan Malam
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Oktober 2022
PENJELASAN LENGKAP ALKITAB tentang Ayat Bacaan Pagi dan Ayat Bacaan MalamADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Lagu Untuk Tata Ibadah NATAL dan TAHUN BARU (KJ,PKJ,GB)

Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

TATA IBADAH NATAL DAN TAHUN BARU GPIB
1. Tata Ibadah Malam Natal 24 Des 2020, 2. Tata Ibadah Keluarga Malam Natal 24 Des 2020, 3. Tata Ibadah Natal 25 Des 2020, 4. Tata Ibadah Natal II & Baptisan Kudus 26 Des 2020, 5. Tata Ibadah Malam Akhir Tahun 31 Des 2020, 6. Tata Ibadah Keluarga Tutup Tahun 31 Des 2020, 7. Tata Ibadah Tahun Baru 2021;
Lagu PentakostaRandy Travis' Gospel Material Compiled for 'Worship & Faith' CD/DVD Set

Kirk Franklin To Perform In Grammy Tribute

Johnny Cash's gospel versus the temptations of nationalism

For King & Country's 'Burn the Ships' Hits No. 1: 'Wasn't Sure a Song About Addiction Would Be Accepted' ased by 3% to 11.5 million Christian radio audience impressions, according to Nielsen Music/MRC Data. For King & Country wrote

New Music: New gospel music sensation Yaw Adu-Ampomah out with 'Wahendzi'


New Submit

KK 319 - Mari Puji Tuhanmu

Sabtu, 31 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Sabtu, 31 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:40-41 - JANGAN MENAHAN ALLAH - Malam: Lukas 4:42-44 (Khotbah) - MALAM AKHIR TAHUN (MALAM TAHUN BARU)

Jumat, 30 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 30 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:31-37 - Malam: Lukas 4:38-39

Kamis, 29 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 29 Desember 2022 - Pagi: Lukas 4:16-20 - Malam: Lukas 4:21-30

Rabu, 28 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB - Rabu, 28 Desember 2022 - MINGGU SESUDAH NATAL - Pagi: Lukas 2:41-52 - Malam: Lukas 4:14-15 (SGK) - MINGGU SESUDAH NATAL


Tata Ibadah Natal dan Sakramen Perjamuan Kudus GPIB

Selasa, 27 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 27 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:36-38 - Malam: Lukas 2:39-40

Senin, 26 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Senin, 26 Desember 2022 - Hari Natal II - KETIKA GENAP WAKTU-NYA - Pagi: Lukas 2:21-24 (Khotbah) - Malam: Lukas 2:25-35 - HARI NATAL II

Minggu, 25 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Minggu, 25 Desember 2022 - Pagi: Lukas 2:8-18 (SGD) - Malam: MENJUMPAI TUHAN - Lukas 2:8-18 (SGD) - Lukas 2:19-20 - HARI NATAL

Sabtu, 24 Desember 2022
Sabtu, 24 Desember 2022 - Malam Natal - Pagi: Yesaya 35:5-10 - Malam: DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA Zakaria 9:9-10 (Khotbah) - DAMAI YANG DIRAYAKAN SEMESTA - Zakaria 9:9-10 (Khotbah)

Jumat, 23 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Jumat, 23 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 33:1-6 - Malam: Yesaya 35:1-4 - MINGGU ADVEN IV

Kamis, 22 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Kamis, 22 Desember 2022 - Hari Ibu - Pagi: Yesaya 30:18-26 - Malam: Yesaya 32:1-8 - MINGGU ADVEN IV

Rabu, 21 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Rabu, 21 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 28:23-29 - Malam: Yesaya 29:17-24 (SGK) - MINGGU ADVEN IV

Selasa, 20 Desember 2022
Khotbah Ibadah GPIB Selasa, 20 Desember 2022 - Pagi: Yesaya 27:1-5 - Malam: Yesaya 27:6-13 - MINGGU ADVEN IV

Minggu, 28 Agustus 2022
Me on Your Mind - Matthew West


Top 50 Christian Songs & Lyrics | August, 2022

Selasa, 16 Agustus 2022
Lagu Pentakosta


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Desember 2022


Pembacaan Alkitab GPIB Bulan November 2022


KK 102 - YANG TLAH MENANG