Selasa, 25 Januari 2022

SS:


SS 1 Хвалете Царя
# Хвалете с възторг нk...


SS 2 Славословие


SS 3 Със страх пред Божия престол


SS 4 Царува Господ Йеова


SS 5 Слава, почест и хваление


SS 6 Ето, в Името Христово


SS 7 Славословие


SS 8 Царю наш Всесилний


SS 9 Възпейте на Господа


SS 10 О Боже, Ти нам


SS 11 Свят, свят, свят


SS 12 Хвалете Господа


SS 13 Боже, бляс`кът Ти изпълня


SS 14 Боже, отвори вратата


SS 15 Нека всинца възвеличим


SS 16 Със страх мълчете, твари вси


SS 17 Нека цял свят възвиси глас


SS 18 Пак земните си грижи


SS 19 Славете Бога


SS 20 Що да въздам на Бога?


SS 21 Славо во вишните


SS 22 Вдигнете всинца


SS 23 Хвала во вишних


SS 24 О, милий Господи, ела


SS 25 Твоята милост, Господи


SS 26 Богу дайте похвали


SS 27 Хвалете Бога нашего


SS 28 Господня Мишце, покажи


SS 29 Господ Бог Дух е


SS 30 Опитал си ме, Господи


SS 31 Бог е Твърдината моя


SS 32 О, суета на суети


SS 33 После що?


SS 34 Широк е пътят към смъртта


SS 35 Дайте смъртни вси внимание


SS 36 О, елате, вси ранени


SS 37 Дали без малко си убеден


SS 39 Ела у дома


SS 40 Исус Назарянинът минава


SS 41 Хлопа, хлопа!


SS 42 В тихите среднощни стражи


SS 43 Исус е Сам Светлината


SS 44 За тебе се моля


SS 45 Днес вика милий Спас


SS 46 Виж, брате, на вратата ти


SS 47 При Исуса, уморений


SS 48 Елате, вси вий жадни


SS 49 Какъвто си ела


SS 50 Дойдете, уморени вий


SS 51 Ваший грях, ако е багрен


SS 52 Идеш ли?


SS 53 Слушай, о душо моя


SS 54 Иди, о грешниче


SS 55 Тихо и нежно Спасителят кани


SS 56 Ела!


SS 57 Ела при Спаса


SS 58 Повярвай в Исуса Христа


SS 60 Отвън сърдечни двери


SS 61 О, чудно е Божието Слово


SS 62 Таз радост, мир, прощение


SS 63 Душо, моя, душо моя


SS 64 Ида, Христе!


SS 65 Тъкмо какъвто съм


SS 66 При нозете на Исуса


SS 67 По-бял от сняг


SS 68 Моите погрешки


SS 69 Друг принос нямам


SS 71 Чуйте грешници


SS 72 Ний възвестяваме Христа


SS 73 Дали сал кроткият Исус


SS 75 Дръж ме близ при кръста


SS 76 Когато гледам чудний кръст


SS 77 С кръста на Христа се хваля


SS 78 Старият кръст


SS 79 Голгота помня всякога


SS 80 Един Източник има


SS 81 Има Извор, Кръв тече


SS 82 При вида на Кръвта


SS 83 Бил ли си омит в Кръвта


SS 84 Не могли жреците стари


SS 85 На Спаса чух гласа


SS 86 Дългът е платен


SS 87 Само кръвта на Исуса


SS 88 Има сила


SS 89 Спасение


SS 90 Чух Сладкия Исусов глас


SS 91 Загубена овца


SS 92 Безопасно лежат


SS 93 Аллилуя! Свърши се


SS 94 Има отворени врата


SS 95 Ей, за мен дойде


SS 96 Моето състояние


SS 97 Светият, Самодържецът


SS 98 Спасен


SS 99 Аз потъвах в греха


SS 100 О, чудна истина


SS 101 Исус дойде изгубени да търси


SS 102 Исус ме повдигна


SS 103 Това сторих за тебе


SS 104 Грешни сме, о Господи


SS 105 Стани, душо моя


SS 106 Запей с веселба


SS 107 О Спасе, с тежки грехове


SS 108 За всегда


SS 109 О златний ден


SS 110 Когато в Илиния дол


SS 111 Чуй, от срамното дърво


SS 112 Ни злато, ни сребро


SS 113 Милост, о Давидов Сине


SS 114 Честит тоз ден


SS 115 Откак съм бил спасен


SS 116 Ден на радост


SS 117 Аз живея в Ханаан


SS 118 В благата вест повярвах


SS 119 Откак в мен Исус Сам влезна


SS 120 Има ли мир


SS 121 Мир, сладък мир


SS 122 Мир, мир


SS 123 Признателната ми душа


SS 124 Тоз грешен свят


SS 125 Любов Божия


SS 126 Бог по претайни начини


SS 127 Боже, на любовта Твоя


SS 128 Аз бях помрачен


SS 129 Бог е любов


SS 130 Радвам се аз


SS 131 Милост Божия


SS 132 За мен проля Ти, Спасе


SS 133 Пейте, пейте на Исуса


SS 134 По име знае Господ


SS 135 Чудна любов


SS 136 Стани, стани, душо моя


SS 137 За Теб, Исусе всеблагий


SS 138 Пътят, Истината и Животът


SS 139 Аз ще пея за Исуса


SS 140 На непорочний Агнец


SS 141 Господи мой


SS 141 Господи мой


SS 142 Повече, о Христе


SS 153 Една чудна повест има


SS 154 Аз съм уверен


SS 154 Аз съм уверен


SS 155 О Спасе, Ти за мене


SS 155 О Спасе, Ти за мене


SS 156 Все добре е за мен


SS 156 Все добре е за мен


SS 157 Исус е мой драг Спасител


SS 158 Отче наш


SS 159 Ти велик и славен Цар


SS 160 Молитвен час


SS 161 Хляб духовен


SS 162 Твоята върховна воля


SS 163 Боже, да ме не оставиш


SS 164 О Ти, пред когото открито е все


SS 165 От тебе се нуждая


SS 166 Колко драгоцен Приятел


SS 167 Не ме пренебрегвай, Спасе


SS 168 Славата Ти, о Христе


SS 169 Спасе, приеми сега


SS 170 Отче, послушай нас


SS 171 Изворе на всяка благост


SS 172 Господи в Твоя храм


SS 173 За Словото Ти, Господи


SS 174 Учи ме пътя Си


SS 175 Когато пред престола Ти


SS 176 О Ти, Веселбо, на моята душа


SS 177 Авва, Отче!


SS 178 Дано Бог милостиво мен


SS 179 Стани о, душо моя


SS 180 Господи, да не вървиш


SS 181 Спасе, нощни сенки падат


SS 182 Бавно веч изчезнува


SS 183 Боже наш, благослови ни


SS 184 Пак, Боже милий


SS 185 От Христа се научи


SS 186 Божиите синове


SS 187 Блажените


SS 188 Блажен е


SS 189 О, да съм кат Спаса


SS 190 Изпитай нашите сърца


SS 191 О, сладък наш съюз


SS 192 Радвайте се братя!


SS 193 Ето, колко са блажени


SS 194 О, Слънце на душата ми


SS 195 О, блажен е


SS 196 Тук имам работа една


SS 197 Аз работа имам една


SS 198 С Теб, Боже, всякога


SS 199 Който под Божиите крила


SS 200 Спас мой ми е як помощник


SS 201 Възложи товара си


SS 202 Спасе, Твой сладък глас


SS 203 Всред окръжаващата тъмнина


SS 204 С нас остани


SS 205 Твоя, не моя път


SS 206 Всите си страхове


SS 208 Бог е мое спасение


SS 209 Святий Отче, Ти ме учиш


SS 210 Дигам очите си


SS 211 Който на Господа


SS 212 Вечни мишци


SS 213 Върху твърди обещания


SS 214 Аз съм веч блажен


SS 215 Колко твърда основа


SS 216 Вяра в мен ли се руши


SS 217 Аз знам в Кого съм повярвал


SS 218 Всеки момент


KPJ 219 DAWEG TA KANCA KULA


SS 219 О Прибежище добро!


SS 220 О безопасно място!


SS 221 О Спасителю Христе!


SS 222 В Тебе съм скрит


SS 223 Милий Спасителю


SS 224 Скрий се, душо моя


SS 225 Да бъде волята Твоя


SS 226 На милостивия си Спас


SS 227 Това да ми е мъдростта


SS 228 Драгий Спасителю


SS 229 Свят да съм желая


SS 230 Аз ще ида при Исуса


SS 231 Научи ме Твоя път


SS 232 Когато по море


SS 233 Съвсем убеден съм


SS 234 Аз, Исусе, кръста дигнах


SS 235 О, да съм нищо!


SS 236 Да бъде волята Твоя


SS 237 Тебе да угодя


SS 238 Отдавна все Исусу съм предал


SS 239 Господи, живота ми


SS 240 Дял мой си Ти


SS 241 О душо, душо, стани


SS 242 Своята воля, Боже, върши!


SS 243 Исус ме вика


SS 244 О Боже, не за утре


SS 245 Решавам се от все сърце


SS 246 За жетва бели нивите


SS 247 Сей семето всегда


SS 248 Брате, запали свещта си


SS 249 Още един ден за Тебе


SS 250 Как ли е жетвата?


SS 251 Чуй, гласът Исусов вика


SS 252 Пътувай още малко


SS 253 Времето е кратко


SS 254 Господ ни сравнява с виделина


SS 255 Не ми казвай с жални думи


SS 256 Вечна е заплатата


SS 257 Онзи, който с плач излязва


SS 258 Иди, прилежно работи!


SS 259 Христос с мен кат е


SS 260 Колко души блуждаят


SS 261 Аз тук работя за Христа


SS 262 От всите гринландийски


SS 263 Въже хвърлете


SS 264 Идете проповядвайте


SS 265 Ако съм аз Христов войник


SS 266 Станете за Исуса


SS 267 Борба непрестанна


SS 268 Върла е бурята


SS 269 Стани и в същий път върви


SS 270 Корабът плува по море


SS 271 Твърдиня силна е


SS 272 О, малко стадо, не се бой


SS 273 Стани, душо!


SS 274 Търсим покой у дома


SS 275 Излазя Божий Син на бой


SS 276 Ето го, на връх планински


SS 277 Стани без страх


SS 278 Укрепи се


SS 279 Божията слава чудна е


SS 280 Чада на небесния Цар


SS 281 Войници Христови


SS 282 Ний ще се стремим


SS 283 Напред върви!


SS 284 Дързост, братя


SS 285 Чудната стара повест


SS 286 Думи добри


SS 287 Чудната повест кажи ми


SS 288 Таз повест тук е сладка


SS 289 Една реч за Исуса


SS 290 Нозете красни са


SS 291 Разгласяй, о Сионе!


SS 292 О, как да пея силата


SS 293 О, колко сладко вернику


SS 294 Радост блика в моето сърце


SS 295 О Слово въплотено


SS 296 Исус! таз дума сладка е


SS 297 Ей, за мене той се грижи


SS 298 Намерих аз 'другар' в Христа


SS 299 Със Царя вървя


SS 300 Всред бурите на тоз живот


SS 301 Бог мене води


SS 302 Пътят към Небе избрахме


SS 303 Всред скърби и вълнения


SS 304 Той знае пътя


SS 305 Кога в любов небесна


SS 306 Води ме Отче!


SS 307 Господ ми е Пастир


SS 308 Той се моли за мен


SS 309 Исус, Ходатаят, е жив


SS 310 Вдигнете вашите глави


SS 311 Венчайте Го


SS 312 Чуйте песни весели


SS 313 Нам се роди едно Дете


SS 314 Тиха нощ!


SS 315 О, чудна, славна, света нощ


SS 316 Слава во вишних!


SS 317 Деннице, светла Звездо!


SS 318 Чуйте ангелския глас


SS 319 На Витлеемското поле


SS 320 О мило градче Витлеем


SS 321 Осанна!


SS 322 Любовта се награждава


SS 323 Сега желая Спасе мой


SS 324 Докле дойде милий Спас


SS 325 Твойта заповед, Христе


SS 326 Ломи днес хляба, Ти


SS 327 По среднощ светлата звезда


SS 328 Света Главо, ранена


SS 329 Като гледам Спаса


SS 330 Самин


SS 331 Умря Спасител наш


SS 332 Ей, възкръсна наший Спас


SS 333 Що слезва ангел от небе?


SS 334 Възкръсна силний Спас


SS 335 Ангеле, от този гроб


SS 336 Възкръсна от гроба Той


SS 337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя.


SS 338 Спасител наш се обещ


SS 339 О всечистий Святий Душе


SS 340 Животворящий Дух Святи


SS 341 О Светий Душе


SS 342 Утешител дойде!


SS 343 В горница една събрани


SS 344 Чакаме благословение


SS 345 На светъл облак полетя


SS 346 Стани, Ти силний Ратниче!


SS 347 Кога дойде


SS 348 Ден блажен


SS 349 О, светлина на зората Сионска


SS 350 Сионе, обещаний знак


SS 351 Господ дохожда


SS 352 На небесната проверка


SS 353 Ще дойде скоро Спасът ни


SS 354 О, Спасе, до кога?


SS 355 СкороТой ще се яви


SS 356 Времето веч наближава


SS 357 Моята вяра е


SS 358 О, вяра!


SS 359 Чрез вяра в слава бъдеща


SS 360 Безценен Божий дар


SS 361 О, Господи, Ти помогни


SS 362 Ти, Вяро на отците ни


SS 363 Времето ми тъжно тече


SS 364 Години малко ощ


SS 365 При Тебе, Боже мой


SS 366 Тебе ще видя


SS 367 Там Юдейский пленник коленичи


SS 368 Аз зная, че Исус е жив


SS 369 Не са видели тез очи


SS 370 Върху твърд камък аз стоя


SS 371 Желая много, Отче мой


SS 372 Горе, о душо моя


SS 373 На надеждите мои


SS 374 Пази ме, Божие Агне


SS 375 Исусе драгоценний


SS 375 Исусе драгоценний


SS 376 Ще Го видя в лице


SS 376 Ще Го видя в лице


SS 377 Напред към върха


SS 377 Напред към върха


SS 378 О, туй ще е слава!


SS 378 О, туй ще е слава!


SS 379 Аз знам, че ще видя Христа


SS 380 Като свърша житейския път


SS 381 По- близо!


SS 382 Златното правило


SS 383 Любете един другиго


SS 384 Езици человечески


SS 385 На раздяла, братя


SS 386 С' богом!


SS 387 За брат, или сестра в Христа


SS 388 В Твоите ниви


SS 389 Там при Исуса


SS 390 Скръбта си дълбоко скрий


SS 391 Бог присъствува всъде


SS 392 Радостно, радостно вървя


SS 393 Ето горе, пред престола


SS 394 Хубав Сион


SS 395 Имам Отец във славната земя


SS 396 Аз съм странен


SS 397 Мислете за дом горе там


SS 398 Дом Бащин е небето


SS 399 Отсам йордански бряг


SS 400 Има една земя


SS 401 Йерусалимска дъщерьо


SS 402 Върху сионската гора


SS 403 Една песен ще пея


SS 404 Йерусалим цял златен


SS 405 Ще л`застанем при реката?


SS 406 Рай е мой дом


SS 407 Покоят ми не е на тази земя


SS 408 Земьо на блажените


SS 408 Земьо на блажените


SS 409 Тез струни ще се развалят


SS 410 Тук къс живот е дял наш


SS 411 Йерусалиме славний!


SS 412 О Сионе, Граде Божий


SS 413 Там нощ няма нивга


SS 414 Тоз е денят на Господа


SS 415 Господният ден


SS 416 Да не оставим от ръце


SS 417 Твоето Слово е


SS 418 Спасителю и Господи


SS 419 Мил Отче, в Словото Твое


SS 420 Никога, никога!


SS 421 Самото основание


SS 422 Дай ми на вярата крила


SS 423 Твоите чада, о Христе


SS 424 Твоето царство аз обичам


SS 425 О, Боже, в името Твое


SS 426 На Тебе, вечна Канаро


SS 427 Дано да се явиш


SS 428 Молим, Спасе


SS 429 Гласът във Рай Едемски


SS 430 О, дом честит


SS 431 Всичко тръпне в красота


SS 432 Елате верно да решим


SS 433 Тихо, тихо Спасът вика


SS 434 Ето, веч листата падат


SS 435 Бисерът лъскав


SS 436 О, юноше, помни Създателя си


SS 437 Прав да си ти


SS 438 О, моли се на Спаса


SS 439 Спасе, кат овчар води ни


SS 440 О, работи прилежно


SS 441 Такъв какъвто съм, Христе


SS 442 Боже наш, ний Теб се молим


SS 443 Пази се чист


SS 444 Искрени, верни, всецяло предани


SS 445 Ей, знаме гордо са развели


SS 446 Слънце ярко


SS 447 Малки вий деца, елате


SS 448 Исус благославя децата


SS 449 Мен Исус е възлюбил


SS 450 За малките деца


SS 451 Бог ме вижда


SS 452 Вечерна молитва


SS 453 Милий Пастирю, Исусе!


SS 454 Що да сторя за Исуса?


SS 455 Малки дейци


SS 456 Има работа за деца


SS 457 Дано да стана ангел


SS 458 Деца в небето


SS 459 В старо време


SS 460 Ето, гласове на радост


SS 461 Пазеха овчари


SS 462 Пълен с благости


SS 463 Отдавна, Боже на Ветил


SS 464 Както еленът извори


SS 465 Нека престанат плач и сълзи


SS 466 Маловерност далеко


SS 467 Скрита в мене е скръбта ми


SS 468 Обичам да оттеглям аз


SS 469 Ликуйте, ликуйте!


SS 470 Как славен е Господ


SS 471 Елате от душа да хвалим


SS 472 Грешниче, смутен и беден


SS 473 Елате, брате, ела!


SS 474 О, ела при Мен


SS 475 Где ще прекараш Вечността?


SS 476 Място дал ли си Исусу?


SS 477 Блага вест се възвестява


SS 478 Ще стана по-бял от снега


SS 479 Под скъпата кръв на Христа


SS 480 Бог нас от гибел спаси


SS 481 Аз съм омит в кръвта


SS 482 Изкупен - о, истина чудна!


SS 483 О, Агнец Божий!


SS 484 Който с вяра погледне


SS 485 Откак Исус дойде


SS 486 Нека радваме се, братя


SS 487 Радост, радост непрестанна


SS 488 Радостно запейте горе в небеса


SS 489 Бог грижи се за теб


SS 490 Когато слушам за Христа


SS 491 В бурите житейски


SS 492 С Христа да съм е радостно


SS 493 От всите силни ветрове


SS 494 Дай ми святост, Боже


SS 495 Чуй молбата ми, Христе


SS 496 Бди, моли се и очаквай


SS 497 В сърца где Божий Дух цари


SS 498 Вземи ме за ръката


SS 499 Ще светлее пътя ни


SS 500 Само вярвай!


SS 501 Всичко в Тебе имам, о Христе


SS 502 О Боже, съхрани


SS 503 Слушам зова на Исуса


SS 504 Не се срамя да възвестя


SS 505 Сее се семе тук


SS 506 На заблудилия път покажете


SS 507 Аз тичам към върха


SS 508 За евангелското дело


SS 509 Непобедимо е нашето знаме


SS 510 Стройно следваме във боя


SS 511 Исус - туй име сладко


SS 512 Призови Христа на помощ


SS 513 Нек спомним Голгота


SS 514 Жив е! Жив е!


SS 515 В Твойто име сме събрани


SS 516 Как дните ни летят напред


SS 517 От смъртта съм спасен


SS 518 Нито видяло е око


SS 519 Дом има неръкотворен


SS 520 Ах колко радост там!


SS 521 В блажения край


SS 522 Отвъд Йорданската река


SS 523 Тук на земний бряг стоиме


SS 524 Бог е с нас


SS 525 Аз имам тъй чуден Спасител


SS 526 Все напред в Божия светлина


SS 527 Близо, по-близо


SS 528 Възпей сега с възторг


SS 529 Дух Божий, в мен вдъхни


SS 530 Уповавам на Христа


SS 531 Само във Теб, Исусе мой


SS 532 Откак съм опростен


SS 533 Мнозина се чудят


SS 534 Еднаж когато блестеше простора


SS 535 Сладка вест дойде до всеки


SS 536 О, какъв чуден Спасител


SS 537 Господ е Канара моя


SS 538 Господ говори


SS 539 Мен води, велики Йеова


SS 540 Исусе мой, при Тебе ида


SS 541 Слава Теб


SS 542 Благословени потоци


SS 543 Твърдо за Христа стоиме


SS 544 Бог е мой приятел


SS 545 Исусе мой душата ми се мъчи


SS 546 Велики Боже


SS 547 Когато радостите отлетят


SS 548 Когато вихър върху мен слети


SS 549 Сърце ми чезне в изнемога


SS 550 Копнеж


SS 551 Витесда


SS 552 Дай Исусу все


SS 553 Бе ден кат всички други


SS 554 За мен умря, за теб умря


SS 555 Алилуйя


SS 556 Бог ще те носи


SS 557 Изцеление в Исусовите рани


SS 558 Като птичка що не може


SS 559 О, Спасе драгоценни


SS 560 С Христа съм всеки ден


SS 561 О, Исусе мой


SS 562 Аз имам един цар


SS 563 Запей и тръгни с алилуия, амин


SS 564 Аз съм доволен


SS 565 Щом зората се покаже


SS 566 Чудната река


SS 567 Чудната мелодия


SS 568 От трона слезна


SS 569 За Исуса нямаше почивка


SS 570 Всичко кажи на Исуса


SS 571 Аз пътувам към небето


SS 572 Аз нямам злато


SS 573 Аз съм Боже ощ младеж


SS 574 Вярвай във словото Божи`е


SS 575 Чуден мир имам аз


SS 576 За мен тя се моли


SS 577 Ще чакам и ще слушам


SS 578 Когато аз отчаян, уморен


SS 579 Бягам от света


SS 580 Първа стъпка


SS 581 Бързам, бързам към върха


SS 582 Искаш ли да бъдеш войн Христов


SS 583 Намерих аз приятел благ


SS 584 Слава на Исуса


SS 585 Отчаян сам самичък


SS 586 Не зная друго име


SS 587 Ти не се обръщай никога назад


SS 588 Ела при Спаса нежно той те кани


SS 589 Как сърдечно ожидам


SS 590 Още в сутринта на младост


SS 591 Знай за тебе той умря


SS 592 Виж нощта настава веч


SS 593 Моята молитва


SS 594 Една звезда в простора свети


SS 595 Сила дай и дръж ме ти


SS 596 О, зная едно чудно Име


SS 597 Аз знам


SS 598 Минават дните


SS 599 Голгота


SS 600 О, радвай се чадо мое


SS 601 Кажи Исусу


SS 602 Книгата на живота


SS 603 На оттатъшния бряг


SS 604 При Тебе ида


SS 605 Боже Ти си мой учител


SS 606 Възвести любов Христова


SS 607 Най-прекрасния ден


SS 608 Към Ханаана


SS 609 За мен има кръст


SS 610 О, неизмерима милост


SS 611 Дай на Него вси желан`я


SS 612 Аз имам Спасител


SS 613 При спасителя Исуса


SS 614 Отчаян от живота


SS 615 В младост познал ли си Христа


SS 616 Престолът Божий


SS 617 Ти си моята любов


SS 618 Дарен


SS 619 Благодаря


SS 620 Как е сладко ходейки с Христа


SS 621 Ако всичко имах без Исуса


SS 622 Отруден е живота


SS 623 Ей ощ в зори


SS 624 Познаваш ли Исусовото име


SS 625 Галилея


SS 626 Живеех аз във мрак


SS 627 Със Исуса искам да живея


SS 628 Църкво, слушай гласът Божий


SS 629 Само ти ме води


SS 630 Кат`волна птичка


SS 631 Радвай се, идва Исус за нас


SS 633 Скиташ ли се сам в живота


SS 634 Аз пея с радост за Голгота


SS 635 С мъка в сърцет


SS 636 Тиха нощ, ветрец повява


SS 637 Едно прекрасно име


SS 638 Младежи за Исуса


SS 640 Татко мой


SS 641 Пътувах в мрачна нощ


SS 642 Вятър вее


SS 643 Ще бъда кат`Христа


SS 644 Следвай ме


SS 645 Твоята верност е велика


SS 646 Най-велик е Господ


SS 647 Аз вечно няма да се скитам


SS 648 На Него уповавам


SS 649 Славен ден, славен час


SS 650 Душо в скърби окръжена


SS 651 Дружно ние ще работим


SS 652 Кой Бог е велик


SS 653 Кой направил е цветята


SS 654 Не желая сам безплоден


SS 655 Тебе зове, тебе зове


SS 656 Всред бисери по злато


SS 657 Тежко ли е на душата ти


SS 658 Туй направи Господ сам


SS 659 Исус спасител мой


SS 660 Любовта Ти


SS 661 На любимия Спас


SS 662 Мир пълен мир


SS 663 С нас Господи пребъдвай


SS 664 Исус скъп Спасител


SS 665 В борбата, братя, за Христа


SS 666 Ний сме ратници Христови


SS 667 Вси обещан'я


SS 668 Драгоценни минути


SS 669 Аз имам радост


SS 670 Мен вземи Ти в Твойто лоно


SS 671 Ободри се душо


SS 672 О, някога когато бях


SS 673 Сърце ми дай


SS 674 О, църкво Ти прекрасна


SS 675 Веч денят Господен иде


SS 676 Ерусалим


SS 677 Тамо нейде на Голгота


SS 678 Той направи всичко


SS 679 С колко сълзи


SS 680 Махна го


SS 681 Аз се реших


SS 682 Все напред по пътя стръмен


SS 683 Милост има в Спаса Христа


SS 684 Кажи ми за Христа


SS 685 В Едем


SS 686 За Теб на кръст пострада


SS 687 Той е мой


SS 688 Виж времето бързо отлита


SS 689 Зора небесна


SS 690 Когато приближавам при Голгота


SS 691 На вратата Царя хлопа


SS 692 Волята Ти


SS 693 О, колко чуден за мен бе деня


SS 694 Ний ще литнем зад звездите


SS 695 И в чуден мир


SS 696 Господ е пастир мой няма да се убоя


SS 697 Аз знам една страна


SS 698 Оставен ли си сам


SS 699 О, как искам аз на всички да разкажа


SS 700 Колко чуден си, о, Исусе


SS 701 Аз съм чул за града във небето


SS 702 Знам Той ме води


SS 703 Чудна песен ще пеем в небето


SS 704 Там зад сенките


SS 705 По пътя към небето аз ще пея


SS 706 Аз почивам във ръката


SS 707 До мен се докосна


SS 708 Ти очисти


SS 709 Горе зад звездите


SS 710 О, ела Ти, беден грешник


SS 711 Новото небе


SS 712 Началник нощя


SS 713 Чуйте грешници


SS 714 Родино


SS 715 Светла е зората


SS 716 Слава, слава, алилуя


SS 717 Боже, Боже


SS 718 О, Спасителю благ


SS 719 И на нас


SS 720 О, Исусе


SS 721 Що са тез


SS 722 Възкликнете громка песен


SS 723 На Голгота


SS 724 Има празник при Христа


SS 725 За мене се грижи


SS 726 Колко ни са мили Боже


SS 727 Някога преди


SS 728 Ний приятели сме вечни


SS 729 Мили мой тате


SS 730 О, да бях с крила


SS 731 Где е чадото ми таз нощ?


SS 732 Где е твой син таз нощ?


SS 733 Бъди близоHari ini, 25 Januari - Nehemia 8-10

Week #04
Week 4 - Genesis 41-42; Mark 16 || Gen 43-44; Psalm 24; Galatians 1 ...

MATERI KHOTBAH:BACAAN ALKITAB:Hari ini, 25 Januari: Matius 10:1-20, Kis. Rasul 15:1-21, Mazmur 23, Kejadian 50

Hari ini, 25 Januari - Ayub 32-34

Arsip SS..

Kantor Advokat & Konsultan Hukum
  MARSIAN & PARTNERS  

Register   Login  

contoh kj 424 bukan kj.424
Latest Christian Song
Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Februari 2022

Pembacaan Alkitab GPIB Bulan Januari 2022
Ayat Bacaan Pagi, Ayat Bacaan Malam, PENJELASAN ALKITAB, Penjelasan

Menjual Jamu Terbaik


ADV (Himnario Adventista), AG (Aradhana Geethamulu), ELI1 (ELI ABOLOJO (Christian Songs, Igala)), ELI2 (ELI KEKE (Short Songs, Igala)), English Hymns, HC (Держись Христа), PKS (Pwuhken Koul Sarawi), RRZ (Runyankole Rukiga, Zaburi), SP, SPSS (Spiewajmy Panu wyd. dziesiate), SR, SR3300 (Song of Revival 3300)*, SS (ДУХовни Песни), YJ (Юность-Иисусу), YSMS (Тебе пою оМй Спаситель), CFC SONGS *, Jacqlien Celosse, Franky Sihombing, Sari Simorangkir, Maria Shandi, Nikita, Jonathan Prawira, Sidney Mohede, Edward Chen,
Tagalog Worship Song
Kenya Worship Songs
Ghana Worship Songs
Urgandan Christian Song
Russian Worship Songs
Chinese Praise and Worship Song
Lagu Rohani Bahasa Iban di Malaysia
Thai Christian Song
Hebrew Christian Song
Arab Christian Song
Christian Songs In Dutch
German Christian Songs
Hindi Worship Song
Japanese Christian Song
Italian Christian Song
Lagu Rohani Batak
Lagu Rohani Ambon
Greek Worship Songs
French Worship Songs
Spanish Worship Songs

Christian Song (now playing):
ENDLESS PRAISE - Planetshakers   

Lagu Rohani Indonesia (sedang diputar):
We Have Been Told    Ajaiblah Firman Hidup    Kutak Dapat Jalan Sendiri - Connie Maria Mamahit    SUNGAI SUKACITAMU    Kau ku agungkan - Bethany Nginden    Saat Berpisah - Pdt. Dr. Erastus Sabdono    Beranilah Seperti Daniel - Lagu Sekolah Minggu    Aku Bahagia, Aduh Senangnya - LAGU ANAK SEKOLAH MINGGU - Kevin Karyn    Tiada Yang Terlalu Sukar BagiMu - Jason    Ya Tuhan Tuhan Tiap Jam - JAQCLIEN CELOSSE    Sebab Kau Besar - Jacqlien Celosse (CHORD)    Engkau Alasanku Hidup - Jacqueline Colosse (CHORD)    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK) - Bethany Nginden    DENGAN HATI BERSYUKUR (ENGKAU BAIK)    KARYA TERBESAR - Sari Ft Sammy Simorangkir    Mujizat Dalam Bersyukur - JPCC Worship    Ku cari wajahMu (Sungguh Indah Kau Tuhan) - Lydia Nursaid    Sampai Akhir Hidupku - JPCC Worship    Agunglah Namamu    Teramat Baik - Bethany Nginden    KABARKAN KESELAMATANNYA - HARVEST PRAISE MINISTRY   

Bacaan Alkitab dar sinode GMIT utk bln januari 2022 ,   Bacaan Alkitab dar sinode GMIT utk bln januari 2022 ,   Bacaan Alkitab dar sinode GMIT utk bln januari 2022 ,   Gita Bakti dengan not angka,   ayat berita anugerah,   Gita Bakti dengan not angka,   gita bakti pdf,   ELI ABOLOJO 205,   cord buatlah sesuatu yang baru pdt. erastus,   lagu lagu rohani nanaku,   lagu lagu rohani nanaku,   Kalender Liturgi Maret 2022,   zaburi RRZ64,   zaburi RRZ64,   didunya ieu sok poek nya hate lagu rohani sunda kke 41,   didunya ieu sok poek nya hate lagu rohani sunda kke 41,   Igala hymn 171,   sbu gpib 2022,   sbu gpib 2022,   pelengkap kidung jemaat lirik dan not,   Nyanyian doa berkat gereja gpdi,   RRZ64 zaburi,